Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medlemskab af EU — tiltrædelsesprocessen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medlemskab af EU — tiltrædelsesprocessen

RESUMÉ AF:

Traktaten om Den Europæiske Union — medlemskab af EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION (TEU)?

 • Artikel 49 indeholder det juridiske grundlag for, at enhver europæisk stat kan ansøge om at blive medlem af EU.
 • Artikel 2 omhandler de værdier, som EU bygger på.

HOVEDPUNKTER

Kriterier for medlemskab

Ansøgerlandet skal:

 • være en stat i det geografiske Europa
 • respektere og tiltræde de værdier, der er anført i artikel 2 i TEU, som er: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling og retsstaten, respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal, samt respekt for et samfund, der er præget af pluralisme, ikkeforskelsbehandling, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ligestilling mellem kvinder og mænd.

Ansøgerlandet skal også leve op til kriterierne for medlemskab af EU. De kaldes normalt Københavnskriterierne, da de blev defineret af Det Europæiske Råd på et møde, der fandt sted i København i juni 1993. Disse kriterier er:

 • stabile institutioner som garanti for demokrati, retsstaten, menneskerettighederne samt respekt for og beskyttelse af mindretal
 • en fungerende markedsøkonomi og evnen til at kunne klare konkurrencen og markedskræfterne i EU
 • evnen til at påtage sig og effektivt gennemføre forpligtelserne af medlemskabet, herunder målene om en politisk, økonomisk og monetær union.

Det Europæiske Råds møde i Madrid i december 1995 tilføjede, at kandidatlandet skal kunne anvende EU-lovgivning og skal være i stand til at sikre, at EU-lovgivningen omsættes effektivt til national lovgivning gennem relevante administrative og juridiske strukturer.

EU forbeholder sig retten til at afgøre, hvornår kandidatlandet har opfyldt tiltrædelseskriterierne. EU skal også selv være i stand til at integrere nye medlemmer.

Procedure

 • 1.

  Ansøgning

En formel ansøgning indgives til Rådet af det europæiske land, der opfylder kriterierne i artikel 2 i TEU. Rådet informerer Europa-Parlamentet, Europa-Kommissionen og de nationale parlamenter om ansøgningen.

 • 2.

  Kandidatstatus

Et lands status som kandidatland tildeles af Det Europæiske Råd efter en gunstig udtalelse fra Kommissionen og er underlagt Rådets godkendelse.

 • 3.

  Forhandlinger

Der indledes forhandlinger efter en enstemmig afgørelse truffet af Rådet.

Forhandlingerne foregår på regeringskonferencer mellem EU-landenes og kandidatlandets regeringer. Den gældende EU-ret er inddelt i politikområder, som hver især skal forhandles separat (der er p.t. 35 politikområder).

I førtiltrædelsesfasen overvåger Kommissionen kandidatlandets indsats for at gennemføre gældende EU-ret. Den bistår også kandidatlandene i forløbet med førtiltrædelsesbistandsinstrumenter som f.eks. TAIEX.

Overgangsordninger — parterne diskuterer også, om (og hvordan) visse regler kan indføres gradvist for at give nye medlemmer eller eksisterende EU-lande tid til at tilpasse sig. Dette diskuteres hovedsageligt i de sidste trin i forhandlingerne.

 • 4.

  Screeningsproces

Parallelt med forhandlingerne kører det såkaldte screeningstrin. Det består af en kontrol af, om de enkelte dele i den gældende EU-ret på et givent område er blevet implementeret i kandidatlandets lovgivning. Først når kandidatlandet viser, at det allerede har implementeret et område af den gældende EU-ret, eller at det vil implementere det inden tiltrædelsesdatoen, kan det pågældende område afsluttes midlertidigt. Der kan gøres en undtagelse, hvis kandidatlandet aftaler særlige ordninger for så vidt angår en del af den gældende EU-ret.

Kommissionen informerer Rådet og Europa-Parlamentet i løbet af processen, især i form af årlige statusrapporter. Disse rapporter drøftes i Europa-Parlamentet, der fremsender sine bemærkninger i resolutioner, der er vedtaget på plenarforsamlinger. Kandidatlandet udarbejder også årlige nationale programmer, hvor det evaluerer sin egen status, hvad angår implementering af de forskellige områder i den gældende EU-ret.

 • 5.

  Tiltrædelse

Det ultimative mål med forhandlingerne er at udarbejde en tiltrædelsestraktat. Tiltrædelsen skal vedtages enstemmigt af Rådet og skal have godkendelse fra Europa-Parlamentet. Traktaten underskrives af alle EU-lande samt af det tiltrædende land og ratificeres af alle EU-lande og det tiltrædende land i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige bestemmelser.

BAGGRUND

DOKUMENT

Artikel 49 i Traktaten om den Europæiske Union (TEU)

Artikel 2 i Traktaten om den Europæiske Union (TEU).

seneste ajourføring 09.05.2016

Top