Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internationale aftaler: EU’s vedtagelsesprocedurer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Internationale aftaler: EU’s vedtagelsesprocedurer

RESUMÉ AF:

Artikel 218 TEUF — EU’s vedtagelsesprocedurer for internationale aftaler

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE ARTIKEL?

  • Artikel 218 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastlægger procedurer og beføjelser for EU’s institutioner vedrørende forhandling og indgåelse af aftaler mellem EU og ikke-EU-lande eller internationale organisationer.

HOVEDPUNKTER

Artiklen fastlægger henholdsvis Rådets, Europa-Kommissionens eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitiks, Europa-Parlamentets og Den Europæiske Unions Domstols beføjelser i processen.

Generelt har Rådet bemyndigelse til at indlede forhandlinger, vedtage forhandlingsdirektiver, undertegne og indgå aftaler.

Kommissionen (eller Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik ved aftaler vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) forelægger Rådet henstillinger om at indlede forhandlinger om en aftale.

Europa-Parlamentets samtykke er påkrævet, før Rådet kan indgå bestemte typer aftaler, herunder:

  • associeringsaftaler
  • aftale om EU’s tiltrædelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (ECHR)
  • aftaler, som har betydelige budgetmæssige konsekvenser for EU
  • aftaler, hvorved der etableres en specifik institutionel ramme (f.eks. når aftaler opretter et fælles udvalg med beslutningskompetence)
  • aftaler, som dækker områder, hvor den almindelige lovgivningsprocedure eller den særlige lovgivningsprocedure, når Europa-Parlamentets samtykke er påkrævet, finder anvendelse.

Ved alle andre typer aftaler skal Europa-Parlamentet høres.

På anmodning fra et EU-land, Rådet, Kommissionen eller Parlamentet kan Domstolen afgive en udtalelse, om en påtænkt aftale er forenelig med EU-traktaterne.

Rådet kan træffe afgørelse med kvalificeret flertal blandt sine medlemmer med undtagelse af områder, hvor der normalt kræves enstemmighed, herunder for eksempel aftaler om EU’s tiltrædelse af ECHR.

HVORNÅR GÆLDER ARTIKLEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 1958.

DOKUMENT

Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, femte del — Unionens optræden udadtil, afsnit V — internationale aftaler, artikel 218 (tidl. artikel 300 TEF)

seneste ajourføring 21.03.2016

Top