Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Stabilitetsinstrumentet (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Stabilitetsinstrumentet (2007-2013)

Den Europæiske Union (EU) gennemfører eksterne samarbejdsaktioner med henblik på at fremme stabiliteten i tredjelande. De tiltag, der finansieres via stabilitetsinstrumentet, skal sikre et beredskab til at håndtere situationer før og efter naturskabte eller menneskeskabte kriser samt rehabilitering af lande efter en krise eller en situation med ustabilitet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1717/2006 af 15. november 2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument [Den Europæiske Unions Tidende L 327 af 24.11.2006].

RESUMÉ

Via stabilitetsinstrumentet finansieres foranstaltninger vedrørende udviklingssamarbejde og finansielt, økonomisk og teknisk samarbejde mellem Den Europæiske Union (EU) og tredjelande. Foranstaltningerne har til formål

 • at genetablere stabilitet i en eksisterende eller begyndende krisesituation med henblik på en effektiv gennemførelse af udviklings- og samarbejdspolitikken
 • at opbygge kapacitet i tredjelande til at håndtere specifikke globale og transregionale trusler.

I tilfælde af en eksisterende eller begyndende krisesituation, herunder situationer, der truer med at udvikle sig til en væbnet konflikt, giver stabilitetsinstrumentet mulighed for at bidrage til at bevare demokratiet, lov og orden, beskyttelse af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og enkeltpersoners sikkerhed.

Samarbejdsaktionerne kan navnlig yde

 • støtte i form af teknisk og logistisk bistand til internationale og regionale organisationer og statslige og ikke-statslige aktører
 • støtte til oprettelse af midlertidige administrationer
 • støtte til udvikling af demokratiske, pluralistiske statslige institutioner og et uafhængigt retsvæsen
 • støtte til internationale straffedomstole og nationale undersøgelsesdomstole, sandheds- og forsoningskommissioner
 • støtte til civile foranstaltninger i forbindelse med demobilisering og reintegrering i det civile samfund af tidligere soldater, og om nødvendigt deres repatriering, og foranstaltninger til håndtering af problematikken med børnesoldater og rehabilitering af ofre
 • støtte til civilsamfundets udvikling samt foranstaltninger til fremme af uafhængige medier
 • støtte til at håndtere de socioøkonomiske følger af personelminer, ueksploderet ammunition eller eksplosive krigsefterladenskaber
 • støtte til at fremme lige adgang til naturressourcer
 • støtte til håndtering af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer og trusler mod folkesundheden.

I situationer, hvor et land kan præstere stabile samarbejdsbetingelser, kan stabilitetsinstrumentet navnlig yde bistand til

 • styrkelse af kriseberedskabskapaciteten før og efter en krise samt rehabilitering
 • styrke de offentlige institutioner og infrastrukturer, herunder bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet og imødegåelse af trusler mod kritisk infrastruktur og folkesundheden
 • risikobegrænsning og beredskab i forbindelse med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare materialer og agenser.

Gennemførelse af bistanden

Den ydede bistand skal tage højde for foranstaltninger iværksat under EU's øvrige instrumenter til ekstern bistand.

Gennemførelsen baseres på geografiske eller tematiske strategidokumenter samt flerårige vejledende programmer. Ekstraordinære bistandsforanstaltninger kan ligeledes vedtages i tilfælde af ekstraordinære kriser eller uforudsete situationer.

Modtagere af finansiering

Flere typer aktører fra EU og partnerlande kan få adgang til finansiering via stabilitetsinstrumentet. Der ydes støtte til nationale, regionale og lokale myndigheder i partnerlande, internationale organisationer, offentlige og private organer, ikke-statslige aktører og fysiske personer.

Kontekst

Bestemmelserne vedrørende stabilitetsinstrumentet ophæver og erstatter forordningen om en hurtig reaktionsmekanisme og forordningerne om bekæmpelse af personelminer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1717/2006

14.12.2007

-

EUT L 327, 24.11.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1717/2006 om oprettelse af et stabilitetsinstrument [KOM(2009) 195 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Forslaget udvider forordningens anvendelsesområde til at forhindre spredning af håndskydevåben og lette våben ifølge målsætningerne i den europæiske samarbejdspolitik.

Fælles beslutningsprocedure: (COD/2009/0058)

Seneste ajourføring: 28.06.2011

Top