Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Migration og udvikling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Migration og udvikling

Migration er anerkendt som et stærkt, men udfordrende, udviklingsredskab både i oprindelseslandet og modtagerlandet. Som et globalt fænomen kan det ikke administreres af EU alene, og med henblik på at identificere fælles interesser og udfordringer er der dialoger mellem EU og partnerlandene, herunder oprindelseslande og transitlande.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Migration og udvikling: nogle konkrete retningslinjer (KOM(2005) 390 endelig udg. af 1.9.2005).

RESUMÉ

Migration er anerkendt som et stærkt, men udfordrende, udviklingsredskab både i oprindelseslandet og modtagerlandet. Som et globalt fænomen kan det ikke administreres af EU alene, og med henblik på at identificere fælles interesser og udfordringer er der dialoger mellem EU og partnerlandene, herunder oprindelseslande og transitlande.

Denne meddelelse fra Kommissionen kommer med nogle praktiske idéer, der skal hjælpe med at sikre, at migrationen fra tredjelande har en positiv indvirkning på udviklingen i disse lande, og navnligt at den er så effektiv som muligt i bekæmpelsen af fattigdommen. Idéerne omfatter:

PENGEOVERFØRSLER (BILAG 2 OG 3)

De penge, som migrantarbejderne sender hjem (pengeoverførsler), udgør en større del af udviklingslandenes indkomst end oversøisk udviklingsbistand fra regeringer og agenturer (såsom Unicef). De private penge, der dog ikke er en erstatning for udviklingsbistand, bidrager også til udviklingen.

Foreslåede foranstaltninger

  • Udvikling af billige, hurtige og sikre måder at overføre de penge på, som migrantarbejderne tjener, til deres oprindelsesland. Garanti for at pengeoverførselsvirksomheder i EU er underlagt strenge regler er et skridt i den retning.
  • Styrkelse af finanssektoren ved at opfordre til partnerskaber mellem mikro-pengeinstitutter og traditionelle pengeinstitutter. Det kunne medføre forbedret adgang til bank- og finanstjenester i udviklingslandene.

INDDRAGELSE AF DIASPORA I UDVIKLINGEN AF DERES LAND (BILAG 4)

Historisk set har diasporaer (grupper af migranter i udlandet) vist sig at spille en vigtig rolle med hensyn til fremme af udviklingen af deres lande. Ud over pengeoverførslerne (se ovenfor), ser Kommissionen inddragelsen af disse grupper som en potentiel drivkraft for udvikling.

Foreslåede foranstaltninger

  • hjælpe udviklingslandene med at kortlægge deres diasporaer og knytte forbindelser til dem
  • oprette databaser over de færdigheder, der er tilgængelige i diasporaer i udlandet, hvor interesserede medlemmer kan tilmelde sig
  • identificere de vigtigste kontaktpersoner blandt de forskellige organisationer, der repræsenterer diasporaerne.

CIRKULÆR MIGRATION OG TILBAGEVENDEN (BILAG 5)

Kommissionen påpeger, at når migranter vender hjem, selv om det er kortvarigt, udbreder de deres færdigheder, knowhow og/eller kulturelle holdninger. Både cirkulær migration og tilbagevenden kan bidrage til at afhjælpe hjerneflugten (når kvalificerede/intelligente mennesker emigrerer).

Foreslåede foranstaltninger

  • prioritere midlertidige ansættelseskontrakter til de migranter, der allerede har arbejdet under sådanne ordninger og er vendt tilbage til deres oprindelsesland efter kontraktens udløb
  • se på forhold såsom overførsel af pensionsrettigheder
  • overveje måder til at sikre, at akademikere, der har arbejdet i EU, kan holde kontakten med deres tidligere kolleger, så de frivilligt kan vende tilbage og blive genintegreret.

MINDSKELSE AF DE NEGATIVE VIRKNINGER AF HJERNEFLUGT (BILAG6)

Migration kan medføre mangel på færdigheder i oprindelseslandene inden for områder såsom sundhedssektoren.

Foreslåede foranstaltninger:

  • begrænsning af rekrutteringer i lande og sektorer med mangel på færdigheder
  • ansættelse af kvalificerede fagfolk fra udviklingslandene i projekter finansieret af oversøiske lande i lokalområderne.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En samlet strategi for migration og mobilitet (KOM(2011) 743 endelig udg. af 18.11.2011).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Optimere migrationens bidrag til udvikling EU's bidrag til FN's dialog på højt plan og næste skridt hen imod en øget sammenhæng mellem udvikling og migration (COM(2013) 292 final af 21.5.2013).

Seneste ajourføring: 16.09.2014

Top