Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Hurtige grænseindsatshold (RABIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Hurtige grænseindsatshold (RABIT)

Formålet med denne forordning er at oprette hurtige grænseindsatshold, der i et begrænset tidsrum kan yde teknisk og operationel bistand til medlemslandenes egne grænsebetjente. Indsatsholdene skal træde til, når en medlemsstat, der står i en situation med et akut og ekstraordinært pres som følge af stor tilstrømning af ulovlige indvandrere, anmoder derom.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 863/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en ordning for oprettelse af hurtige grænseindsatshold og ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 med hensyn til denne ordning og om regulering af gæstemedarbejderes opgaver og beføjelser.

RESUMÉ

Når den administrerende direktør for Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) har modtaget en anmodning fra en medlemsstat, træffer han hurtigst muligt og senest fem arbejdsdage efter modtagelsen beslutning om at indsætte et eller flere hurtige grænseindsatshold.

Derefter udarbejder Frontex og den anmodende medlemsstat en operativ plan, som fastsætter de nærmere betingelser for indsættelsen af et eller flere hold.

Den administrerende direktør udpeger en eller flere af Frontex' eksperter, der skal fungere som koordinationsansvarlig(e), og som skal:

  • fungere som forbindelsesled mellem Frontex på den ene side og værtsmedlemsstaten og holdets medlemmer på den anden side
  • overvåge gennemførelsen af den operative plan
  • give Frontex en vurdering af virkningen af holdets indsættelse.

Medlemsstaterne udpeger hvert et kontaktpunkt, som skal være forbindelsesled mellem medlemsstatens myndigheder og Frontex.

Frontex sammensætter holdene, hvis medlemmer er fra de nationale reservepuljer, og indsætter dem. Frontex tilrettelægger også specialiserede kurser og øvelser.

Holdmedlemmernes status og beføjelser

Holdets medlemmer, som har til opgave at kontrollere og overvåge de ydre grænser, er underlagt EU-retten og værtsmedlemsstatens nationale lovgivning. Under interventionen er holdets medlemmer under værtsmedlemsstatens ansvar. De følger dennes instrukser og arbejder under tilstedeværelse af de nationale grænsevagter.

De forbliver medarbejdere ved oprindelsesmedlemsstatens nationale grænsepolitikorps og har derfor tilladelse til at bære deres tjenestevåben og deres egen uniform. De skal dog bære et blåt armbind med Den Europæiske Unions og Frontex' insignier som identifikation. De har ret til at konsultere værtsmedlemsstatens databaser og kan om nødvendigt anvende magt.

Når holdets gæstemedarbejdere udfører opgaver i en værtsmedlemsstat, er sidstnævnte ansvarlig for den skade, de måtte forvolde. Så længe holdene er indsat, sidestilles gæstemedarbejderne med værtsmedlemsstatens medarbejdere for så vidt angår eventuelle strafbare handlinger, der begås mod eller af dem.

Kontekst

Denne forordning er svar på en anmodning fra Det Europæiske Råd, som i konklusionerne af sit møde i Haag opfordrede til, at der blev oprettet hold af nationale eksperter, der kan yde hurtig teknisk og operationel bistand til medlemsstater, som anmoder derom. Det Europæiske Råd opfordrede i sine konklusioner fra mødet den 15. og 16. december 2005 Kommissionen til senest i foråret 2006 at fremsætte et forslag om oprettelse af hurtige reaktionshold, jf. Haagprogrammet. Kommissionen forelagde derfor den 19. juli 2006 et udkast til en tekst med det formål at ændre forordningen om oprettelse af Frontex for at give holdene et retsgrundlag.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 863/2007

20.8.2007

-

EUT L 199 af 31.7.2007

Seneste ajourføring: 03.10.2007

Top