Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kontrol af våben, køb og besiddelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kontrol af våben, køb og besiddelse

RESUMÉ AF:

Direktiv 91/477/EØF — kontrol af erhvervelse og besiddelse af våben

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Våbendirektivet fastsætter bestemte minimumsbetingelser for udbredelsen af civile skydevåben (*) inden for EU.

HOVEDPUNKTER

Direktivet fastlægger fire kategorier af skydevåben i henhold til deres fareniveau. De er defineret i direktivets bilag I.

Anvendelsesområde

Direktivet finder ikke anvendelse på erhvervsmæssig overførsel af krigsvåben og ammunition og heller ikke på erhvervelse eller besiddelse af våben og ammunition (*) af:

 • de væbnede styrker, politiet eller offentlige tjenester
 • samlere og institutter med kulturelt eller historisk sigte på våbenområdet, der er anerkendt som sådanne af det EU-land, hvor de er etableret.

Direktivet påvirker ikke anvendelsen af nationale bestemmelser vedrørende bæretilladelse til våben eller jagt og konkurrenceskydning.

Våbenpas

Et europæisk våbenpas udstedes af myndighederne i et EU-land til enhver person, der lovligt besidder og bruger et skydevåben. Den person, der bruger skydevåbnet eller de skydevåben, der er opført i passet, skal altid bære passet på sig.

Identifikation og sporing

 • Hvert skydevåben og basispakke af ammunition skal mærkes ved fremstilling.
 • EU-landene skal føre et dataregistreringssystem for at registrere disse skydevåben. Kun godkendte myndigheder må have adgang til registeret.
 • EU-landene kan oprette et system, der regulerer våbenmægleres (*) aktiviteter. Våbenhandlere (*) skal føre et register over de skydevåben, de modtager eller bortskaffer i løbet af hele deres aktivitetsperiode.

Salg, erhvervelse og besiddelse

 • EU-landene har ansvaret for at kontrollere salg, erhvervelse og besiddelse af disse våben. Alle regler, der indføres, skal dog være inden for anvendelsesområdet for reglerne i dette direktiv.
 • Reglerne for erhvervelse og besiddelse af ammunition er de samme som dem, der gælder for besiddelse af det våben, den er beregnet til.

Erhvervelse og besiddelse af et skydevåben er tilladt, når en person:

 • har en rimelig interesse i erhvervelse eller besiddelse (f.eks. en lovlig samler eller en person, der deltager i skydning i en skydeklub)
 • er mindst 18 år; der er dog en undtagelse til denne regel for skydevåben til jagt og konkurrenceskydning (våben kan f.eks. i nogle tilfælde blive brugt til jagt og konkurrenceskydning af personer under 18 år, hvis de vejledes af en forælder/voksen med våbentilladelse eller på et godkendt træningscenter)
 • ikke er til fare for sig selv eller offentligheden.

Tilladelse

En person, der opfylder kravene til erhvervelse og besiddelse af ethvert skydevåben, kan få en flerårig licens. I disse tilfælde skal flere formaliteter overholdes:

 • Alle forsendelser af skydevåbnet skal meddeles den kompetente myndighed.
 • Der skal udføres regelmæssige kontroller for at vurdere, om personen fortsat overholder kravene.
 • De maksimale tidsfrister i henhold til national lovgivning skal overholdes.

Til kontrol af forsendelsen af skydevåben inden for EU fastlægger direktivet procedurerne for:

 • Endelige overførsler af våben fra et EU-land til et andet.
 • Midlertidige overførsler af våben (rejser) gennem to eller flere EU-lande.
 • Disse formaliteter gælder for alle skydevåben, undtagen krigsvåben.

EU-landenes rolle

 • I 2009 blev der oprettet en kontaktgruppe for at gøre det lettere at udveksle oplysninger mellem EU-landene.
 • Direktivet påvirker ikke EU-landenes ret til at træffe foranstaltninger til at forebygge ulovlig handel med våben.

Revision og forslag

Europa-Kommissionen fremlagde i november 2015 en rapport om anvendelsen af dette direktiv som led i en pakke af foranstaltninger om skydevåben. Pakken indeholdt et forslag til en revision af våbendirektivet.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 17. oktober 1991. EU-landene skulle have indarbejdet det i national lovgivning senest den 1. januar 1993.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Skydevåben: ethvert bærbart våben med løb, som er udviklet til at afgive eller kan omdannes til at afgive et skud, affyre en kugle eller et projektil ved hjælp af et drivstof.

(*) Ammunition: komplette patroner eller dele af dem, herunder patronhylstre, tændladning, krudt, kugler eller projektiler, der bruges i et skydevåben.

(*) Våbenmægler: enhver fysisk eller juridisk person, bortset fra en forhandler, hvis forretning helt eller delvist består i køb, salg, eller som står for overførsel af våben.

(*) Våbenhandler: enhver fysisk eller juridisk person, hvis forretning helt eller delvist består i at fremstille, forhandle, udveksle, udleje, reparere eller ombygge skydevåben, dele og ammunition.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/477/EØF af 18. juni 1991 om erhvervelse og besiddelse af våben (EFT L 256 af 13.9.1991, s. 51-58)

Efterfølgende ændringer af direktiv 91/477/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Refit-evaluering af Rådets direktiv 91/477/EF af 18. juni 1991, som ændret ved direktiv 2008/51/EF af 21. maj 2008 om erhvervelse og besiddelse af våben (COM(2015) 751 final af 18.11.2015)

seneste ajourføring 17.03.2016

Top