Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ensartet udformning af visa til ikke-EU-statsborgere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ensartet udformning af visa til ikke-EU-statsborgere

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 — regler for EU’s ensartede udformning af visa

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

I 1995 oprettede EU en ensartet udformning af et EU-visum i form af et selvklæbende mærkat, der skal påklæbes visumpligtige ikke-EU-statsborgeres rejsedokument.

Forordningen fastsætter regler for den ensartede udformning af visa, ikke kun for Schengenlandene (*), men også for Det Forenede Kongerige og Irland.

HOVEDPUNKTER

Den ensartede udformning finder anvendelse på:

  • et påtænkt ophold i et eller flere lande i Schengenområdet af sammenlagt højst tre måneders varighed
  • transit gennem de internationale transitområder i lufthavne i Schengenlandene (»lufthavnstransitvisa«).

Hvad angår Schengenlandene giver et visum til kortvarigt ophold udstedt af et af disse lande for eksempel indehaveren ret til at rejse gennem de 26 lande i op til 90 dage i løbet af en periode på 180 dage.

Visum til ophold i en længere periode udstedes fortsat i henhold til nationale procedurer (dvs. for at tillade, at indehaveren arbejder eller opretter erhvervsmæssig virksomhed).

Oplysninger om visummærkatet

Det ensartede visummærkat indeholder antallet af dage, som en ikke-EU-statsborger må opholde sig i Schengenområdet samt i Det Forenede Kongerige og Irland. På et Schengenvisum skal dagene tælles fra den dato, han eller hun rejser ind i Schengenområdet (indrejsestempel), til den dato, han eller hun forlader Schengenområdet (udrejsestempel), begge dage inklusive.

Visummets præcise gyldighedsperiode angives på visummærkatet under overskriften »Opholdets varighed«.

Tekniske specifikationer

Det ensartede visum skal overholde:

  • en række tekniske specifikationer fastlagt i den EU-lovgivning, der fastslår de genkendelige sikkerhedsfunktioner, der er umiddelbart synlige for øjet (f.eks. et integreret fotografi, der er fremstillet efter høje sikkerhedsstandarder, et logo bestående af et eller flere bogstaver, der angiver det udstedende land — eller gruppe af lande for Benelux-landene)
  • andre tekniske specifikationer, som har til formål at forhindre forfalskninger af visa og til visning af metoder til udfyldning af visa.

Hvert EU-land udpeger kun én myndighed, der har godkendelse til trykning af visa. Landet skal oplyse navnet på dette organ til Europa-Kommissionen og de andre EU-lande.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. august 1995.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Visumpolitik« på Europa-Kommissionens websted.

VIGTIGT BEGREB

(*) Schengenlandene: Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa (EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1-4)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 1683/95 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 333/2002 af 18. februar 2002 om ensartet udformning af ark til påføring af visum udstedt af medlemsstater til personer, hvis rejsedokumenter ikke anerkendes af den medlemsstat, der udarbejder det pågældende ark (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 4-6)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli 2009 om en fællesskabskodeks for visa (visumkodeks) (EUT L 243 af 15.9.2009, s. 1-58). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 29.04.2016

Top