Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Det Europæiske Politiakademi (Cepol)

Formålet med Rådets afgørelse 2005/681/RIA er at forbedre den måde, Det Europæiske Politiakademi (Cepol) fungerer på. Det Cepol status som EU-agentur, der skal finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget. Cepol er et samarbejdsnetværk, som består af de nationale politiuddannelsesinstitutioner. Det har til formål at udvikle en fælles strategi for spørgsmål om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet via uddannelse, udarbejdning af harmoniserede læseplaner og formidling af bedste praksis.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/681/RIA af 20. september 2005 om oprettelse af Det Europæiske Politiakademi (Cepol) og om ophævelse af afgørelse 2000/820/RIA.

RESUMÉ

Cepol blev oprindelig oprettet ved Rådets afgørelse 2005/681/RIA. I forlængelse af en rapport om de første tre års drift krævede Rådet i sine konklusioner af februar 2005, at der gennemføres forbedringer i den måde, (Cepol) fungerer på, idet det skønnes, at Cepol vil fungere bedre, hvis det finansieres over det almindelige budget, og hvis vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne anvendes på dets personale. Med denne afgørelse oprettes der et Europæisk Politiakademi som afløser for det Cepol, der blev oprettet i år 2000. Afgørelsen giver Cepol status som et organ, der finansieres over EU's budget. Der fastsættes en række overgangsbestemmelser, som skal sikre en generel retlig kontinuitet.

Den 16. juli 2014 vedtog Kommissionen et forslag til en forordning, der reformerer det lovgivningsmæssige grundlag for Cepol og ophæver og erstatter Rådets eksisterende afgørelse. Formålet med forslaget er at tilpasse ordningen for agenturet til den ordning, der gælder for andre decentraliserede agenturer, og overlade gennemførelsen af en ny tilgang til uddannelse vedrørende EU-retshåndhævelse, der er i overensstemmelse med nye prioriteter for det praktiske politiarbejde, til akademiet.

Cepols opbygning

Cepol er et netværk, som består af de nationale uddannelsesinstitutioner for ledende politifolk. Det forvaltes af to organer, nemlig bestyrelsen og direktøren. De administrative opgaver varetages af et sekretariat.

Bestyrelsen består af direktørerne for de nationale uddannelsesinstitutioner. Hver national delegation (der består af en eller flere direktører for nationale uddannelsesinstitutioner) har én stemme i bestyrelsen. Repræsentanter for Generalsekretariatet for Rådet, Kommissionen og Europol kan deltage i bestyrelsesmøderne som observatører uden stemmeret.

Bestyrelsen træffer afgørelse med et flertal på to tredjedele af medlemmernes stemmer, undtagen når der er tale om det budgetforslag, der forelægges Kommissionen, som skal vedtages med enstemmighed. Den vedtager bl.a. fælles læseplaner, uddannelsesmoduler og undervisningsmetoder samt Cepols årsrapport. Det er også bestyrelsen, der træffer afgørelse om udnævnelse af direktøren.

Direktøren udpeges af bestyrelsen fra en liste over mindst tre ansøgere. Han er ansvarlig for den daglige administration af Cepol. Desuden gennemfører han budgettet, opretholder kontakter med de relevante tjenester i medlemsstaterne og koordinerer gennemførelsen af arbejdsprogrammet. Direktøren er underlagt vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Sekretariatet bistår Cepol med at varetage de administrative opgaver og med at gennemføre det årlige program. Sekretariatets personale er underlagt vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte.

Cepol har status som juridisk person. Direktøren repræsenterer Cepol i forbindelse med alle juridiske handlinger og forpligtelser. Cepol flyttede den 1. september 2014 fra Bramshill i Det Forenede Kongerige til Budapest i Ungarn. Det blev besluttet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 543/2014.

Finansiering af Cepol over EU's budget

Cepol finansieres over EU's budget. Udgifterne omfatter udgifter til personale, administration, infrastruktur og drift. Senest den 31. marts hvert år vedtager bestyrelsen det foreløbige budgetoverslag for Cepol og sender det til Kommissionen, som sender det til budgetmyndigheden, dvs. Europa-Parlamentet og Rådet, sammen med det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions budget. Det er budgetmyndigheden, der fastlægger Cepols endelige budget.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), finder ubegrænset anvendelse på Cepol. Cepol tiltræder de øvrige bestemmelser om bekæmpelse af svig, herunder de interinstitutionelle aftaler på dette område.

Denne afgørelse får virkning fra den 1. januar 2006. Bestyrelsen skal hvert femte år efter, at afgørelsen har fået virkning, bestille en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne afgørelse.

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets afgørelse 2005/681/RIA

1.1.2006

-

EUT 256 af 1.10.2005

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) Nr. 543/2014

29.5.2014

-

EUT L 163 af 29.5.2014

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et agentur i Den Europæiske Union til uddannelse inden for retshåndhævelse (Cepol) og om ophævelse og erstatning af Rådets afgørelse 2005/681/RIA [COM(2014) 465 final af 16.7.2014].

Formålet med forslaget er:

  • at udvide Cepol's mandat, så det kan støtte, udvikle, afholde og koordinere uddannelsesaktiviteter for retshåndhævelsespersonale på alle niveauer samt toldembedsmænd og andre myndigheder, der beskæftiger sig med grænseoverskridende kriminalitet
  • at koncentrere Cepol's arbejde mere om de typer af kriminalitet, der forvolder mest skade for borgerne, og hvor behovet for grænseoverskridende samarbejde er størst
  • at opdatere og klarlægge Cepol's målsætninger med henblik på at opfordre til udvikling af regionalt og bilateralt samarbejde mellem medlemsstaterne, og
  • at give Cepol til opgave at udvikle og regelmæssigt opdatere uddannelsesværktøjer og -metoder for at styrke retshåndhævelsespersonalets færdigheder inden for princippet livslang læring.

Seneste ajourføring: 11.08.2014

Top