Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Narkotikaprækursorer: ekstern del

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Narkotikaprækursorer: ekstern del

Nærværende forordning tager sigte på at styrke kontrollen med import, eksport og transit af kemiske stoffer, der indgår i produktionen af ulovlige syntetiske narkotika, herunder stimulanser af amfetamintypen som f.eks. ecstasy. Formålet med forordningen er at kunne reagere på den stigende trussel, der er opstået som følge af fremstillingen af syntetiske narkotika i Vesteuropa ved at forebygge et misbrug af disse stoffer.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 af 22. december 2004 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande.

RESUMÉ

Med denne forordning fastlægges regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Den Europæiske Union og (EU) og ikke-EU-lande. Narkotikaprækursorer er betegnelsen for visse stoffer, der anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer. Forordningen gælder for import, eksport og transit af narkotikaprækursorer for at forebygge misbrug af disse.

De nuværende fællesskabsbestemmelser på området tager sigte på anvendelse af artikel 12 i FN-konventionen om bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer, der blev vedtaget den 19. december 1988 i Wien, der netop vedrører handelen med disse stoffer.

Historisk set har EU været en betydelig eksportør af prækursorer, samtidig med at man importerede ulovligt fremstillet narkotika. I den seneste tid er EU også blevet en af de vigtigste eksportører af ulovligt fremstillet syntetisk narkotika samt importør af de stoffer, der skal bruges til fremstillingen heraf.Som følge heraf bør bestemmelserne om ansøgning om licens til at importere eller eksportere narkotikaprækursorer, udstedelse af eller afslag på en sådan licens samt suspension eller tilbagekaldelse deraf harmoniseres på EU-plan.

De nuværende fællesskabsbestemmelser på området bør moderniseres, da omfanget af denne handel, også med narkotikaprækursorer, er betydeligt. De nye procedurer sætter fokus på de mest følsomme narkotikaprækursorer for at undgå, at lovlige importører bliver pålagt en overdreven administrativ byrde.

Overvågning af handelen

Formålet med denne forordning er:

 • Indførelse af krav i forbindelse med import- og eksporttilladelser for de pågældende narkotikaprækursorer
 • Krav om, at alle virksomheder foretager en mærkning af narkotikaprækursorer og at de forsyner dem med de krævede dokumenter
 • Krav om, at alle virksomheder skal være i besiddelse af en tilladelse
 • Kontrol med, at alle forsendelser af narkotikaprækursorer underkastes kontrol i EU
 • Styrkelse af import- og eksportkontrollen
 • Indførelse af skærpet kontrol på EU-plan på områder, hvor risikoen for ulovlig anvendelse af varer er høj, som f.eks. i frizoner og toldlagre.

Al import-, eksport- eller formidlingsvirksomhed, der omfatter et i bilaget til forordningen anført stof, skal være ledsaget af en passende dokumentation, af hvilken skal fremgå stoffets navn, mængde og vægt, samt navn og adresse på eksportøren, importøren og den endelige modtager. De pågældende virksomheder skal opbevare dokumentation for alle transaktioner i en periode på tre år.

Disse virksomheder skal være i besiddelse af en licens udstedt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor de er etableret.

Der etableres af EU-landene et samarbejde mellem disse virksomheder og de kompetente myndigheder, sådan at disse kan forebygge ulovlig anvendelse af disse stoffer. Virksomhederne skal stille enhver relevant oplysning til rådighed for de kompetente myndigheder og særlig meddele alle oplysninger om transaktioner, der omfatter registrerede stoffer.

Virksomhederne skal endvidere for hver transaktion indgive ansøgning om import- eller eksporttilladelse til de kompetente myndigheder i det EU-land, hvor importøren eller eksportøren er etableret. Denne ansøgning skal omfatte alle oplysninger om selve transporten, navn og adresse på alle involverede operatører og stoffets navn, mængde og vægt. De kompetente myndigheder skal træffe deres afgørelse inden for 15 dage fra indgivelse af en fuldstændig ansøgning.

Hvis der er mistanke om ulovlig anvendelse af stofferne, kan de kompetente myndigheder nægte import eller eksport af stoffet.

Ikke-EU-lande, der over for Kommissionen har ønsket at blive underrettet om eksport af relevante stoffer, kan følge en tilsvarende procedure, eller som har en aftale med EU om udstedelse af importtilladelser. En særlig procedure er gældende for lande, hvor der er en notorisk risiko for ulovlig anvendelse af registrerede stoffer.

EU-landene skal sørge for, at deres kompetente myndigheder råder over tilstrækkelige midler til information og undersøgelse med henblik på en korrekt forebyggelse af ulovlig anvendelse af registrerede stoffer.

Gensidig og fortrolig bistand mellem EU-landenes myndigheder er afgørende. EU-landene fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse. De indgiver årligt rapport til Kommissionen om resultaterne af deres overvågning, og med udgangspunkt heri udarbejder Kommissionen en årsrapport til forelæggelse for Det Internationale Kontroludvalg for Narkotiske Midler.

Kommissionen udarbejder retningslinjer til støtte for den kemiske industri. Disse retningslinjer skal omfatte oplysninger om, hvordan mistænkelige transaktioner opdages og indberettes, samt en ajourført liste over ikke-registrerede stoffer, der kan anvendes til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer.

Kontekst

Kommissionen har efter vedtagelsen af 2000-04 EU-handlingsplanen for narkotikabekæmpelse foretaget en evaluering af systemet til overvågning af handel med narkotikaprækursorer. I evalueringen udtaler Kommissionen, at kravene til overvågning af operatører, der handler med ikke-EU-lande, bør styrkes, at der bør indføres fælles regler for tildeling (EØF) af tilladelser samt at toldkontrollen bør styrkes. Som følge heraf erstatter nærværende forordning den tidligere forordning (EØF) nr. 3677/90, der oprindeligt fastlagde forholdsregler til at modvirke ulovlig anvendelse af narkotikaprækursorer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 111/2005

15.2.2005

-

EUT L 22 af 26.1.2005

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport af 7. januar 2010 fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 af 11. februar 2004 og til artikel 32 i rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om, hvordan EU lovgivningen om overvågning og kontrol af handel med narkotikaprækursorer gennemføres og fungerer [KOM(2009) 709 endelig udgave – ikke offentliggjort i EU-Tidende]. Denne rapport evaluerer gennemførelsen såvel som funktionen af forordningerne (EF) nr. 111/2005 (ovenstående) og 273/2004.

På grundlag af data modtaget fra EU-lande er konklusionen af Kommissionens evaluering, at de juridiske rammer for kontrol med handel generelt indeholder foranstaltninger, som er proportionelle med hensyn til at forebygge misbrug af narkotikaprækursorer uden at lægge hindringer i vejen for den lovlige handel dermed. Et velfungerende samarbejde mellem erhvervsdrivende og kompetente myndigheder har i væsentlig grad bidraget hertil. Ligeledes er EU-retningslinjerne for den kemiske industri tillige med et nyt eLearning-kursus for erhvervsdrivende et godt supplement til de juridiske rammer.

EU-lande har gennemført det fælles autorisationssystem for kategori 1-prækursorer på tilfredsstillende vis, og det fungerer effektivt for de kompetente myndigheder såvel som for erhvervene. Registreringskravene for kategori 2-prækursorer kan dog have visse svage punkter angående korrekt kontrol og forebyggelse af misbrug ved handel med disse stoffer. Desuden tolkes visse bestemmelser (fx vedrørende kundedeklarationer eller kriterier for at fastsætte blandinger) forskelligt af EU-landene. Andre vanskeligheder angår en utilstrækkelig rapporteringsfrekvens fra erhvervsdrivende til kompetente myndigheder og visse aspekter af lovgivningen af ekstern handel som for eksempel ufleksible tidsfrister for anmeldelse forud for eksport og mangel på forenklede autorisationsprocedurer.

På denne baggrund giver rapporten følgende anbefalinger:

 • den harmoniserede gennemførelse af de juridiske rammer i EU-landene bør forbedres, især ved en udveksling af best practices
 • rapporteringen bør forbedres, for eksempel ved at øge hyppigheden hvormed erhvervsdrivende rapporterer til kompetente myndigheder
 • eksisterende lovgivning forbedres eventuelt for at styrke kontrollen med kategori 2-prækursorer
 • kontrollen med farmaceutiske præparater/medicinalvarer, som indeholder ephedrin eller pseudo-ephedrin i transit gennem EU, styrkes
 • procedurekravene ændres for at få et kontrolniveau, der er proportionalt med risikoen for misbrug.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2005 af 27. juli 2005 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer og til Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande [Den Europæiske Unions Tidende L 202 af 3.8.2005]. Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser vedrørende den ansvarlige medarbejder, udstedelse af licens til og registrering af virksomheder, levering af oplysninger, forudgående eksportanmeldelser og tilladelse til eksport og import af narkotikaprækursorer.

Seneste ajourføring: 24.02.2011

Top