Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Særlige foranstaltninger til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

Særlige foranstaltninger skal understøtte landbruget på de mindre øer i Det Ægæiske Hav. De har to formål: begrænse ekstra transportomkostninger ved levering af bestemte landbrugsprodukter til øerne og fremme udviklingen af den lokale produktion.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 af 18. september 2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

De mindre øer i Det Ægæiske Hav er omfattet af en særlig forsyningsordning for visse landbrugsprodukter og afpassede støtteforanstaltninger for den lokale landbrugsproduktion. Foranstaltningerne, som er anført i denne forordning, skal fremme udviklingen i området, som hæmmes af en række geografiske og økonomiske faktorer.

Særlig forsyningsordning

Forsyningen med landbrugsvarer (en liste over disse er anført i bilag I til traktaten), der er nødvendige til konsum eller fremstilling af andre produkter, er omfattet af en særlig støtteordning. Inden for disse rammer udarbejder de myndigheder, som Grækenland har udpeget, en foreløbig forsyningsopgørelse, over de årlige behov for de pågældende produkter. Denne opgørelse godkendes efterfølgende af Kommissionen.

Disse produkter er omfattet af en forsyningsstøtte, som fastsættes under hensyntagen til meromkostninger forbundet med deres afsætning. Den særlige forsyningsordning tager hensyn til forskellige faktorer, såsom mindre øers særlige behov, traditionel samhandel, støtteforanstaltningernes økonomiske aspekt og udviklingen af den lokale produktion.

Produkterne, som omfattes af denne ordning, kan kun blive genudført i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat af den forvaltningskomité, der bistår Kommissionen. Disse bestemmelser omfatter tilbagebetaling af modtaget støtte. Herudover kan produkter, der forarbejdes på de mindre øer ud fra produkter, som er omfattet af den særlige forsyningsordning, eksporteres til tredjelande eller videresendes til Fællesskabet inden for de af Kommissionen fastsatte begrænsninger.

Foranstaltninger til fordel for den lokale landbrugsproduktion

Grækenland forelægger et støtteprogram til Kommissionens godkendelse. Programmet indeholder foranstaltninger for lokale landbrugsproduktioner på de mindre øer. Foranstaltningerne skal være forenelige og samordnede med fællesskabslovgivningen og de fælles politikker, især med den fælles landbrugspolitik.

Støtteprogrammet kan indeholde:

  • en kvantificeret beskrivelse af landbrugsproduktionen
  • den foreslåede strategi og de forventede økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser
  • en tidsplan for foranstaltningernes gennemførelse og en samlet vejledende oversigt over de midler, som tænkes anvendt
  • bevis for de forskellige programforanstaltningers forenelighed og sammenhæng samt en fastlæggelse af de kriterier, der skal anvendes til overvågning og evaluering
  • de bestemmelser, der er blevet truffet for at sikre en effektiv gennemførelse af programmet
  • den kompetente myndighed, som står for gennemførelsen af programmet og tilknyttede organer.

Ledsageforanstaltninger

Kommissionen kan give tilladelse til ekstra støtte i form af driftsstøtte til ovennævnte produkter inden for produktions-, forarbejdnings- og markedsføringssektoren til gennemførelse af støtteprogrammet.

Finansielle bestemmelser

Den særlige forsyningsordning og foranstaltningerne til fordel for den lokale landbrugsproduktion udgør op til 23,93 mio. EUR om året. Det maksimale årlige beløb for den særlige forsyningsordning er 5,47 mio. EUR.

Generelle bestemmelser

Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Direkte Betalinger (EN).

Grækenland forelægger Kommissionen:

  • senest den 15. februar hvert år en plan over bevillingerne til gennemførelsen af programmet for det efterfølgende år
  • senest den 30. juni hvert år en rapport vedrørende de i denne forordning fastsatte foranstaltninger.

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en generel rapport, hvori der redegøres for virkningerne af de foranstaltninger, der er blevet gennemført i henhold til denne forordning senest den 31. december 2011.

Kontekst

Den første fælles ramme for støtte til fordel for landbruget på øerne i Det Ægæiske Hav blev fastlagt ved forordning (EØF) nr. 2019/93, der iværksatte den særlige forsyningsordning og de særlige støtteforanstaltninger for visse produkter som kartofler, vin og oliven. Systemets succes taget i betragtning har nærværende forordning til formål at videreføre støtten ved at styrke partnerskabet med de lokale myndigheder og indrømme dem større frihed med hensyn til forvaltning af finansieringen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1405/2006

03.10.2006

-

EUT L 265 af 26.09.2006

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forrodning (EF) nr. 615/2008

29.6.2008

-

EUT L 168 af 28.6.2008

Forordning (EF) nr. 72/2009

7.2.2009

-

EUT L 30 af 31.1.2009

Ændringer og tilføjelser til forordning (EØF) nr. 1405/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Gennemførelsesbestemmelser

Kommissionens forordning (EF) nr. 1914/2006 af 20. december 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav [Den Europæiske Unions Tidende L 365 af 21.12.2006]. Forordningen indeholder gennemførelsesbestemmelser for foranstaltningerne til fordel for øerne i Det Ægæiske Hav. Med hensyn til den særlige forsyningsordning beskriver den, hvorledes de administrative elementer fungerer, såsom støttelicensen og registret over erhvervsdrivende, angiver betingelserne for eksport og forklarer kontrol- og eksportprocedurer. Med hensyn til foranstaltningerne til fordel for den lokale produktion beskriver forordningen betingelserne for fastsættelse af støttebeløbet, for indsendelse af støtteansøgninger og for betalingen af støtten samt principperne for den kontrol, der skal sikre en hensigtsmæssig anvendelse af støtten samt sanktioner.

Se den konsoliderede version

Formidling af oplysninger

Kommissionens forordning (EF) nr. 792/2009 af 31. august 2009 om gennemførelsesbestemmelser for medlemsstaternes formidling til Kommissionen af oplysninger og dokumenter som led i gennemførelsen af de fælles markedsordninger, ordningen med direkte betalinger, fremme af landbrugsprodukter og ordningerne for fjernområderne og øerne i Det Ægæiske Hav [Den Europæiske Unions Tidende 228 af 1.9.2009].

Seneste ajourføring: 16.09.2009

Top