Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål

Den Europæiske Union fastsætter almindelige bestemmelser for beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, uden hensyntagen til art. De almindelige bestemmelser gælder for dyr, herunder også fisk, reptiler og padder, der opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller med henblik på andre landbrugsformål.

DOKUMENT

Rådets direktiv 98/58/EF af 20. juli 1998 om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Alle medlemsstaterne har ratificeret den europæiske konvention om beskyttelse af dyr (EN) (FR), der holdes til landbrugsformål, hvis hovedprincipper vedrører opstaldning, fodring, vanding og pasning, som skal være afpasset efter dyrenes behov.

Medlemsstaterne skal tage hensyn til de dyrevelfærdsmæssige krav ved udarbejdelse og gennemførelse af EU-forskrifter, navnlig inden for landbrugspolitikken. Desuden skal der, for at EU-markedet for dyr kan fungere tilfredsstillende, fastsættes fælles krav for beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål.

Omfattede dyr

Dette direktiv gælder for dyr (herunder fisk, reptiler og padder), som opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer, uld, skind eller pels eller til andre landbrugsformål. Det gælder ikke for:

 • vilde dyr
 • dyr, der skal deltage i konkurrencer, udstillinger og kulturelle eller sportsmæssige arrangementer
 • forsøgs- og laboratoriedyr
 • hvirvelløse dyr.

Opdræt

Medlemsstaterne sørger for, at de, der ejer eller holder dyr, sikrer deres dyrs velfærd og sikrer, at dyrene ikke påføres unødig smerte, lidelse eller skade. Baseret på de hidtidige erfaringer og den foreliggende videnskabelige viden vedrører opdrætsbetingelserne følgende punkter :

 • personale: dyrene skal passes af et tilstrækkeligt antal medhjælpere, der har de relevante færdigheder og faglige kvalifikationer og den relevante faglige viden
 • tilsyn: alle dyr, der holdes i produktionssystemer, skal tilses mindst en gang om dagen. Tilskadekomne eller syge dyr skal omgående behandles og om nødvendigt isoleres et dertil egnet sted
 • registre: den, der ejer eller holder dyrene, skal føre et register over al medicinsk behandling i en periode på mindst tre år
 • bevægelsesfrihed: alle dyr skal, selv om de er tøjret, lænket eller indelukket, have plads nok til, at de kan bevæge sig uden unødig lidelse eller skade
 • stalde: alle materialer, der anvendes til bygning af stalde, skal kunne rengøres og desinficeres. Luftcirkulation, støv, temperatur og relativ luftfugtighed skal holdes på et acceptabelt niveau. Dyr, der holdes indendørs, må hverken holdes i permanent mørke eller til stadighed være udsat for kunstigt lys
 • automatiseret eller mekanisk udstyr: automatiseret eller mekanisk udstyr, der er af betydning for dyrenes sundhed og velfærd, skal efterses mindst en gang om dagen. Hvis der anvendes et kunstigt ventilationssystem, skal der være et passende reservesystem for at sikre tilstrækkelig udluftning
 • foder, vand og andre stoffer: dyrene skal med regelmæssige mellemrum have nærende og passende foder i tilstrækkelige mængder. Alle andre stoffer er forbudt, medmindre de har terapeutiske eller profylaktiske formål eller gives i behandlingsøjemed. Desuden skal udstyret til fodring og vanding være af en sådan art, at der er mindst mulig risiko for forurening
 • operative indgreb: de relevante nationale forskrifter finder anvendelse
 • opdrætdmetoder: der må ikke anvendes opdrætsmetoder, som påfører dyrene lidelse, medmindre deres virkning er minimal eller kortvarig, eller de udtrykkelig er tilladt i henhold til de nationale forskrifter. Dyr må ikke holdes til opdræt, hvis det er til skade for dyrets sundhed eller velfærd.

Inspektion

Medlemsstaterne sørger for, at myndighederne foretager inspektion. De forelægger en rapport om disse inspektioner for Kommissionen, som på grundlag af rapporten udarbejder forslag om harmonisering af inspektionerne.

Evaluering og gennemførelse

Hvert femte år forelægger Kommissionen Rådet en rapport om direktivets gennemførelse med eventuelle forslag til forbedringer. Rådet vedtager denne rapport med kvalificeret flertal.

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser, herunder eventuelle sanktioner, i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. december 1999. De kan opretholde eller anvende strengere bestemmelser.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 98/58/EF

8.8.1998

31.12.1999

EFT L 221 af 8.8.1998

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Ændringer og rettelser, der følger af direktiv 98/58/EF, er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen af 19. december 2006 om erfaringerne fra gennemførelsen af direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål [KOM(2006) 838 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I denne beretning giver Kommissionen udtryk for, at medlemsstaterne bliver nødt til at forbedre planlægningen og udførelsen af inspektioner samt registreringen og gennemskueligheden af resultaterne af disse inspektioner. I øvrigt fremhæver Kommissionen, at det er nødvendigt at uddanne de berørte myndigheder yderligere, at disponere over et bedre rapporteringssystem og at forenkle procedurerne for at undgå et overdrevet bureaukrati.

Kommissionens beslutning 2006/778/EF af 14. november 2006 om mindstekrav til indsamling af oplysninger i forbindelse med inspektion af produktionssteder, hvor der holdes visse dyr til landbrugsformål [Den Europæiske Unions Tidende L 314 af 15.11.2006].

Kommissionens beslutning 2000/50/EF af 17. december 1999 om mindstekrav til inspektion af bedrifter, hvor der holdes dyr til landbrugsformål [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 19 af 25.1.2000].

See also

Seneste ajourføring: 19.09.2011

Top