Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikring af sikre foderstoffer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikring af sikre foderstoffer

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter maksimalgrænseværdier for uønskede stoffer og produkter (*) (kontaminanter) i foderstoffer (herunder importerede varer), som er tilgængelige på EU-markedet.

Det begrænser risiciene for kontamination af foderstoffer med stoffer og produkter, der er giftige eller påvirker produktionen ugunstigt.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på alle produkter bestemt til foder, herunder råvarer til foderstoffer, tilsætningsstoffer og tilskudsfoder.

Det fastlægger en liste over uønskede stoffer og angiver de grænseværdier, som udgør maksimumsindholdet af disse stoffer i foderstoffer (bilag I).

Listen omfatter stoffer såsom visse tungmetaller (f.eks. bly og cadmium), dioxin og visse pesticider. Den opdateres med jævne mellemrum i takt med videnskabelig og teknisk viden.

Undersøgelser

Når disse maksimalgrænseværdier overskrides, skal EU-landene — i samarbejde med de berørte virksomheder — foretage undersøgelser for at identificere kilderne til disse stoffer. De skal underrette Europa-Kommissionen om resultaterne og om eventuelle foranstaltninger, der er truffet for at nedsætte indholdet af eller fjerne stofferne.

Blandinger

For at forebygge svindel forbyder direktivet blanding (med henblik på fortynding) af produkter, som overskrider maksimalgrænseværdierne.

Midlertidige foranstaltninger

Hvis et EU-land kan påvise, at en maksimalgrænseværdi fastsat for et stof kan udgøre en risiko for dyrs eller menneskers sundhed eller for miljøet, kan det midlertidigt indføre strengere grænser, indtil enten Rådet eller Kommissionen træffer en beslutning. Det pågældende land skal sørge for, at beslutningen offentliggøres.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. maj 2002. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 1. maj 2003.

BAGGRUND

Foder — uønskede stoffer

VIGTIGT BEGREB

(*) Uønsket stof: ethvert stof eller produkt, bortset for patogener, der forekommer i og/eller på produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer — Erklæring fra Rådet (EFT L 140 af 30.5.2002, s. 10-22)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2002/32/EF og dets bilag er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT L 165 af 30.4.2004, s. 1-141). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 04.01.2016

Top