Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af æglæggende høner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beskyttelse af æglæggende høner

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 1999/74/EF — mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger mindstekravene til beskyttelse af æglæggende høner. Det gælder ikke for virksomheder med under 350 æglæggende høner eller for virksomheder med rugeægsproducerende høner.
 • Opdræt af æglæggende høner skal overholde de relevante regler i direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål, samt reglerne i bilagene til dette direktiv.

HOVEDPUNKTER

Alternative systemer

Siden den 1. januar 2002 har alle nybyggede eller ombyggede alternative produktionssystemer samt alle produktionssystemer, der tages i brug for første gang, skullet opfylde følgende krav:

 • Alle systemer skal være udstyret med:
  • aflange fodertrug (med mindst 10 cm trugplads pr. høne) eller runde fodertrug (med mindst 4 cm trugplads pr. høne)
  • drikkerender (med mindst 2,5 cm trugplads pr. høne) eller runde drikketrug (med mindst 1 cm trugplads pr. høne)
  • mindst 1 rede pr. 7 høner
  • passende siddepinde (mindst 15 cm til hver høne)
  • et areal med strøelse på mindst 250 cm2 pr. høne.
 • Gulvene i burene skal give støtte for alle de fremadrettede kløer på hver fod.
 • Der er særlige regler for produktionssystemer, hvor hønerne kan bevæge sig frit og/eller har adgang til det fri.
 • Belægningsgraden må ikke overstige ni æglæggende høner pr. m2 nytteareal. Hvis nyttearealet svarer til det gulvareal, der er til rådighed, er en belægningsgrad på 12 høner pr. m2 imidlertid tilladt indtil 31. december 2011 i de virksomheder, der anvender dette system pr. 3. august 1999.

EU-landene skulle sikre, at disse krav trådte i kraft den 1. januar 2007.

Produktion i bure, der ikke er stimulusberigede

 • Siden den 1. januar 2003 har alle bure, der ikke er stimulusberigede, skullet opfylde følgende krav:
  • Der skal være mindst 550 cm2 burareal pr. høne målt i vandret plan.
  • Der skal være et fodertrug, som kan benyttes uden forhindringer, og dets længde skal være på mindst 10 cm multipliceret med antallet af høner.
  • Hvert bur skal have et passende drikkesystem.
  • Burene skal være mindst 40 cm høje over 65 % af burarealet og må ingen steder være lavere end 35 cm.
  • Gulvene i burene skal kunne støtte alle de fremadrettede kløer på hver fod. En eventuel gulvhældning må højst være 14 % eller 8 %, undtagen hvis gulvet er af et andet materiale end trådnet med rektangulære huller.
  • Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.
 • Pr. 1. januar 2003 må der ikke bygges eller ibrugtages bure, der ikke er stimulusberigede. Denne type produktion har været forbudt siden den 1. januar 2012.

Produktion i stimulusberigede bure

Siden den 1. januar 2002 har alle stimulusberigede bure mindst skullet opfylde følgende krav:

 • For hver høne skal der være:
  • mindst 750 cm2 burareal
  • en rede
  • strøelse, der gør det muligt at hakke og skrabe
  • en passende siddepind på mindst 15 cm.
 • Der skal være et fodertrug, der kan benyttes uden forhindringer. Længden skal være mindst 12 cm multipliceret med antallet af høner i buret.
 • Hvert bur skal have et passende drikkesystem.
 • Der skal være en gang på mindst 90 cm mellem burene og en afstand på mindst 35 cm mellem bygningens gulv og burene i de nederste etager.
 • Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

Endelige bestemmelser

 • EU-landenes kompetente myndigheder skal registrere de virksomheder, der er omfattet af direktivet, under et kodenummer, der sikrer, at man kan spore oprindelsen af de æg, der markedsføres til konsum.
 • EU-landene skal sikre, at der foretages inspektioner under den kompetente myndigheds ansvar for at sikre, at bestemmelserne i direktivet overholdes. De skal forelægge en rapport over inspektionerne for Europa-Kommissionen, som efterfølgende underretter Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.
 • Veterinærsagkyndige fra Kommissionen kan foretage kontrol på stedet i samarbejde med den kompetente myndighed. Resultatet af kontrollen drøftes med den kompetente myndighed, som derefter træffer de foranstaltninger, der er nødvendige ud fra kontrollen.
 • EU-landene kan på deres område opretholde eller anvende bestemmelser, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

Forordningen om offentlig kontrol

Forordning (EU) 2017/625, som er EU’s nye lovgivning om offentlig kontrol af levnedsmidler og foder, ændrer visse mindre tekniske detaljer i direktivet. Disse ændringer træder i kraft den 14. december 2019.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 3. august 1999. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 1. januar 2002.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 1999/74/EF af 19. juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner (EFT L 203 af 3.8.1999, s. 53-57)

Efterfølgende ændringer af direktiv 1999/74/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens direktiv 2002/4/EF af 30. januar 2002 om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF (EFT L 30 af 31.1.2002, s. 44-46)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 05.09.2017

Top