Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beskyttelse af æglæggende høner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Beskyttelse af æglæggende høner

Den Europæiske Union (EU) fastlægger mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner i forskellige produktionssystemer med henblik på at beskytte dyrene og undgå konkurrenceforvridning mellem producenter fra forskellige medlemsstater.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1999/74/EF af 19 juli 1999 om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Nærværende direktiv fastsætter mindstekrav om beskyttelse af æglæggende høner. Det finder ikke anvendelse på virksomheder med mindre end 350 æglæggende høner eller på virksomheder med rugeægsproducerende høner.

Opdræt af æglæggende høner skal overholde de relevante bestemmelser i nærværende direktiv 98/58/EF om beskyttelse af dyr, der holdes til landbrugsformål samt bestemmelserne i bilagene til nærværende direktiv.

Alternative systemer

Fra 1. januar 2002 skal alle nybyggede eller ombyggede alternative produktionssystemer samt alle alternative produktionssystemer, der tages i brug for første gang, opfylde følgende krav

 • Systemerne skal være udstyret med
  • aflange fodertrug (med mindst 10 cm trugplads pr. høne) eller runde fodertrug (med mindst 4 cm trugplads pr. høne)
  • drikkerender (med mindst 2,5 cm trugplads pr. høne) eller runde drikketrug (med mindst 1 cm trugplads pr. høne)
  • mindst en rede for syv høner
  • passende siddepinde (mindst 15 cm til hver høne)
  • et areal med strøelse på mindst 250 cm2 pr. høne
 • Gulvet i burene skal give støtte for alle de fremadrettede kløer på hver fod
 • Der er særlige bestemmelser for produktionssystemer, hvor hønerne kan bevæge sig frit og/eller har adgang til det fri
 • Belægningsgraden må ikke overstige ni æglæggende høner pr. m2 nytteareal. Hvis nyttearealet svarer til det gulvareal, der er til rådighed, er en belægningsgrad på 12 høner pr. m2 imidlertid tilladt indtil 31. december 2011 i de virksomheder, der anvender dette system pr. 3. august 1999.

EU-landene tilser, at kravene træder i kraft fra 1. januar 2007.

Produktion i bure, der ikke er stimulusberigede

Fra 1. januar 2003 skal alle bure, der ikke er stimulusberigede, opfylde følgende krav

 • Der skal være mindst 550 cm2 burareal pr. høne målt i vandret plan
 • Der skal være et fodertrug, som kan benyttes uden forhindringer; dets længde skal være på mindst 10 cm multipliceret med antallet af høner
 • Hvert bur skal være udstyret med et passende drikkesystem
 • Burene skal være mindst 40 cm høje over 65 % af burarealet og må ingen steder være lavere end 35 cm
 • Gulvet i burene skal kunne støtte alle de fremadrettede kløer på hver fod. En eventuel gulvhældning må højst være 14 % eller 8o, undtagen hvis gulvet er af et andet materiale end trådnet med rektangulære huller
 • Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

Bygning og ibrugtagning af bure, der ikke er stimulusberigede, er forbudt fra 1. januar 2003. Denne type produktion forbydes fra 1. januar 2012.

Produktion i stimulusberigede bure

Fra 1. januar 2002 skal alle stimulusberigede bure mindst opfylde følgende krav

 • For hver høne skal der være
  • mindst 750 cm2 burareal
  • en rede
  • strøelse, der gør det muligt at hakke og skrabe
  • en passende siddepind på mindst 15 cm.
 • Et fodertrug, der kan benyttes uden forhindringer. Længden skal være mindst 12 cm multipliceret med antallet af høner i buret
 • Hvert bur skal have et passende drikkesystem
 • Der skal være en gang på mindst 90 cm mellem burene og en afstand på mindst 35 cm mellem bygningens gulv og burene i de nederste etager
 • Burene skal være forsynet med passende kloslidningsanordninger.

Afsluttende bestemmelser

Den kompetente myndighed registrerer de virksomheder, direktivet finder anvendelse på, under et kodenummer, der sikrer, at man kan spore oprindelsen af de æg, der markedsføres til konsum.

Medlemsstaterne drager omsorg for, at der foretages inspektioner under den kompetente myndigheds ansvar for at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes. De forelægger en rapport over inspektionerne for Kommissionen, som efterfølgende underretter Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Veterinærsagkyndige fra Kommissionen kan i det omfang, det er nødvendigt for en ensartet anvendelse af dette direktiv, sammen med de kompetente myndigheder foretage kontrol på stedet. Resultatet af kontrollen konfereres med den pågældende kompetente myndighed. Denne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at tage hensyn til resultaterne.

Kommissionen skal senest 1. januar 2005 have forelagt Rådet en rapport, der er udarbejdet på grundlag af en udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, om de forskellige produktionssystemer, idet der tages hensyn til kravene til fjerkræets velfærd og til systemernes socioøkonomiske indvirkninger. Rapporten skal have taget hensyn til forhandlingerne i WTO og skulle være ledsaget af passende forslag. Rådet skal med kvalificeret flertal have truffet afgørelse om sådanne forslag senest 12 måneder efter deres forelæggelse.

Medlemsstaterne skulle sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser, herunder om eventuelle sanktioner, i kraft for at efterkomme dette direktiv senest 1. januar 2002. De skulle straks underrette Kommissionen herom. Desuden kunne de på deres område opretholde eller anvende bestemmelser, der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1999/74/EF

3.8.1999

1.1.2002

EUT L 203, 3.8.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122, 16.5.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens direktiv 2002/4/EF af 30. januar 2002 om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 30 af 31.1.2002].

Medlemsstaterne indførte en ordning til registrering af hvert produktionssted, der er omfattet af direktiv 1999/74/EF. Til registrering af virksomhederne kræves primært oplysninger om de personer, der har ansvaret for produktionen, ejeren og virksomhedens kodenummer. Virksomhederne skulle registreres inden 31. maj 2003. Fra 1. juni 2003 må virksomheder, der ikke er registreret, ikke længere fortsætte driften, og nye virksomheder må ikke sættes i drift, før de er registreret.

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 8. Januar 2007 om de forskellige produktionssystemer for æglæggende høner, navnlig dem, der er omfattet af direktiv 1999/74/EF [KOM(2007) 865 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets direktiv 2013/64/EU af 17. december 2013 om ændring af Rådets direktiv 91/271/EØF og 1999/74/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF, 2006/7/EF, 2006/25/EF og 2011/24/EU som følge af ændringen af Mayottes status i forhold til Den Europæiske Union [Den Europæiske Unions Tidende L 353 af 28.12.2013].

Seneste ajourføring: 06.06.2014

Top