Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Identifikation og mærkning af oksekød

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Identifikation og mærkning af oksekød

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1760/2000 — ordning for identifikation og mærkning af oksekødsprodukter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den kræver, at hvert EU-land forvalter en ordning for identifikation og registrering af kvæg. Reglerne, der omfatter obligatorisk mærkning, har til formål at udrydde sygdom og gøre det muligt at spore oksekød i hele fødevarekæden.

HOVEDPUNKTER

Alle dyr, herunder importeret kvæg, skal have et mærke i hvert øre, så det er muligt at identificere dem og fastslå, hvor de er født.

EU-landene skal oprette en database, der indeholder oplysninger om alt kvæg og flytninger af kvæg.

Alle dyr får udstedt et pas inden for to uger, efter de er blevet født eller importeret. Det skal ledsage dyret, hver gang det flyttes eller overleveres ved dets død.

Hver landbruger skal føre en ajourført liste og indberette alle fødsler, dødsfald og flytninger af kvæg til de relevante myndigheder inden for tre til syv dage efter hændelsen. Journalerne skal være tilgængelige i op til tre år.

Mærkning af alt oksekød, der sælges i EU, skal indeholde en referencekode, som gør det muligt at identificere oprindelse og oplysninger om, hvor dyret blev slagtet.

Siden 1. januar 2002 angiver mærkningen også det land, hvor dyret blev født, og hvor det blev opfedet og slagtet.

Mærkerne må indeholde yderligere frivillige oplysninger om det kød, der sælges, men formuleringen skal godkendes af den kompetente nationale myndighed.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 14. august 2000.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 af 17. juli 2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97 (EFT L 204 af 11.8.2000, s. 1-10)

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1760/2000, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2006/28/EF af 18. januar 2006 om forlængelse af maksimumsfristen for anbringelse af øremærker på visse kreaturer (EUT L 19 af 24.1.2006, s. 32-33)

Kommissionens forordning (EF) nr. 644/2005 af 27. april 2005 om tilladelse til en særlig identifikationsordning for kvæg, der af kulturelle og historiske årsager holdes på godkendte bedrifter, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1760/2000 (EUT L 107 af 28.4.2005, s. 18-19)

Kommissionens beslutning 2001/672/EF af 20. august 2001 om særlige regler for flytning af kreaturer, når de sættes på græs om sommeren i bjergområder (EFT L 235 af 4.9.2001, s. 23-25). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 29.11.2015

Top