Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel mellem EU-lande med produkter af animalsk oprindelse — veterinærkontrol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel mellem EU-lande med produkter af animalsk oprindelse — veterinærkontrol

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 89/662/EØF — veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastsætter bestemmelser gældende for landene i Den Europæiske Union (EU) vedrørende veterinærkontrol af produkter af animalsk oprindelse ved import til EU og samhandel mellem EU-lande.
 • Målet er, at kontrollen udelukkende skal foretages i afsendelseslandet og ikke ved interne EU-grænser eller ved bestemmelsesstedet.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal sikre, at produkter af animalsk oprindelse beregnet til salg har gennemgået kontrol og mærkning i henhold til EU’s bestemmelser med henblik på produkternes bestemmelse, og at produkterne ledsages af et relevant sundhedscertifikat.

Hvis produkterne skal eksporteres til et land uden for EU, skal transportselskabet være under toldkontrol frem til det sted, hvor produkterne forlader EU’s område.

EU-landene skal sikre, at følgende foranstaltninger træffes ved kontrol af importvarer fra lande uden for EU foretaget i havne, lufthavne og grænseovergangssteder:

 • Kontrol af produkternes oprindelsesdokumenter
 • Produkterne sendes under toldkontrol til inspektionsstederne til veterinærkontrol.

Kontrol på oprindelsesstedet

Afsendelsesmedlemsstaten skal sikre, at virksomhederne opfylder de veterinærmæssige krav på alle stadier af produktionen, oplagringen, markedsføringen og transporten af produkterne.

Oprindelsesmedlemsstaten skal endvidere sanktionere enhver overtrædelse af bestemmelserne, især når det fastslås, at dokumenterne ikke svarer til produkternes virkelige tilstand, eller at produkterne ikke opfylder de sundhedsmæssige bestemmelser.

Kontrol på bestemmelsesstedet

 • Bestemmelsesmedlemsstaten skal foretage:
  • stikprøvekontrol eller udtagning af stikprøver for at kontrollere, at de veterinærmæssige krav er opfyldt
  • kontrol under transport eller på bestemmelsesmedlemsstatens område ved mistanke om overtrædelse.
 • Bestemmelsesmedlemsstaten kan kræve, at sælger i oprindelseslandet skal anvende bestemmelseslandets regler. Ifølge fastlagte regler skal sælgere kontrollere procedurerne ved de steder, hvor produkter fra lande uden for EU indføres i EU. Der er ligeledes fastlagt procedurer, der skal følges, hvis en kontrol afslører overtrædelser eller en alvorlig trussel mod dyrs og menneskers sundhed.
 • Dette direktiv dækker sammen med Rådets direktiv 91/496/EØF de foranstaltninger, der skal træffes ved konstatering af sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker, eller andre forhold, der kan udgøre en alvorlig trussel mod dyrs og menneskers sundhed. Ved handel mellem EU-lande er det primært EU-oprindelseslandet, der har ansvar for disse foranstaltninger.
 • I forbindelse med produkter af animalsk oprindelse indført fra lande uden for EU kan Europa-Kommissionen som sikkerhedsforanstaltning ved alvorlig risiko for dyrs og menneskers sundhed forbyde import heraf eller indføre særlige regler.
 • Direktiv 91/496/EØF ændrer desuden procedurerne ved grænsekontrolposter. Det pålægger ligeledes Kommissionen at indføre et computerbaseret databehandlingssystem, der sammenkobler grænsekontrollen og egne veterinærmyndigheder.
 • Rådets direktiv 92/67/EØF indebærer ændringer af bestemmelserne vedrørende handel mellem EU-lande med henblik på gennemførelsen af det indre marked.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 22. december 1989. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 1. juli 1992, undtaget Grækenland, der havde tidsfrist frem til 31. december 1992.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13-22)

Efterfølgende ændringer af direktiv 89/662/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 12.09.2016

Top