Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Heste (sæd, æg og embryoner) — handel inden for EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Heste (sæd, æg og embryoner) — handel inden for EU

RESUMÉ AF:

Direktiv 90/427/EØF — zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for EU med enhovede dyr

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det harmoniserer zootekniske (*) og genealogiske betingelser, i henhold til hvilke heste (herunder alle enhovede (*) dyr) og deres sæd, æg og embryoner købes og sælges inden for Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

I henhold til dette direktiv skal heste registreres og identificeres, og der indføres genealogiske regler, der giver Europa-Kommissionen ansvaret for:

at beslutte kriterierne for, hvordan heste identificeres

godkendelse af de organisationer, der fører stambøger (*)

hestes optagelse i stambøger.

Ved samhandel inden for EU skal heste, der er registreret i afsendelseslandet, indføres i stambogen i bestemmelseslandet under samme navn.

Hvert EU-land har ansvaret for ajourføring af listen over organisationer, der fører stambøger, og for at cirkulere denne liste blandt andre EU-lande.

Direktivet omfatter også zootekniske regler. For eksempel skal Kommissionen beslutte de generelle regler for registrerede avlsheste og kontrolmetoder for individprøver. Desuden skal EU-landene sikre, at heste (eller sæd, æg og embryoner), der købes eller sælges, ledsages af et oprindelses- og identifikationscertifikat.

Handelen inden for EU med heste kan ikke forbydes eller begrænses af zootekniske eller genealogiske grunde.

De generelle sundhedsmæssige betingelser for sæd, æg og embryoner fra heste er harmoniseret i direktiv 92/65/EØF, der også fastsætter regler for godkendelse af opsamlingsbedrifter og -stationer.

Forordning (EU) 2015/262 styrker EU’s dokumentations- og identifikationsregler med indførslen af en hestepasordning.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 4. juli 1990. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 1. juli 1991.

BAGGRUND

Samhandel inden for Unionen med og import af enhovede dyr.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Enhovede dyr: medlemmer af hestefamilien, herunder heste, æsler, zebraer og krydsninger.

(*) Zooteknisk: vedrørende teknologi i forbindelse med husdyrhold, herunder tæmning og avl.

(*) Stambog: en bog eller anden form for journal, der angiver registrerede heste med angivelse af deres kendte forfædre.

DOKUMENT

Rådets direktiv 90/427/EØF af 26. juni 1990 om zootekniske og genealogiske betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med enhovede dyr (EFT L 224 af 18.8.1990, s. 55-59)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 90/427/EØF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 92/353/EØF af 11. juni 1992 om kriterierne for godkendelse eller anerkendelse af organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr (EFT L 192 af 11.7.1992, s. 63-65)

Kommissionens beslutning 92/354/EØF af 11. juni 1992 om visse regler for samordning mellem organisationer og foreninger, der fører eller opretter stambøger for registrerede enhovede dyr (EFT L 192 af 11.7.1992, s. 66)

Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54-72). Se den konsoliderede version

Kommissionens beslutning 96/78/EF af 10. januar 1996 om kriterierne for indførelse og registrering af avlshovdyr i stambøger (EFT L 19 af 25.1.1996, s. 39-40)

Kommissionens beslutning 96/79/EF af 12. januar 1996 om zootekniske certifikater for sæd, æg og embryoner fra registrerede hovdyr (EFT L 19 af 25.1.1996, s. 41-49)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/262 af 17. februar 2015 om metoder til identifikation af dyr af hestefamilien, jf. Rådets direktiv 90/427/EØF og 2009/156/EF (hestepasforordningen) (EUT L 59 af 3.3.2015, s. 1-53)

seneste ajourføring 27.11.2015

Top