Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sundhedskriterier for rå og varmebehandlet mælk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sundhedskriterier for rå og varmebehandlet mælk

 

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har fastlagt sundhedskriterier for varmebehandlet mælk (pasteuriseret, UHT eller steriliseret mælk) til handel internt i EU.

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE DOKUMENTER?

Direktiv 89/384/EØF

Direktivet beskriver procedurerne til kontrol af frysepunktet for rå mælk, der leveres til mælkeforarbejdningsvirksomheder eller til indsamlings- eller standardiseringscentraler. Rå mælk fra den enkelte bedrift skal regelmæssigt underkastes en stikprøvekontrol.

Hvis resultaterne af en kontrol viser, at der ikke er tilsat vand, kan den rå mælk anvendes til fremstilling af varmebehandlet mælk. Hvis det ikke er tilfældet, skal der udføres yderligere kontroller, og hvis mistanken bekræftes, skal mælken tages af markedet.

Beslutning 92/608/EØF

Denne beslutning fastlægger metoder til analyse og kontrol af varmebehandlet mælk til konsum.

Den beskriver anvendelsen af referencemetoder til analyse og kontrol, fastsættelse af pålidelighedskriterier samt indsamling af prøver.

Analyse- og kontrolmetoderne til varmebehandlet mælk til direkte konsum består af at fastlægge et produkts

tørstof

fedtindhold

fedtfrit tørstof (dvs. laktose, protein, mineraler, syrer og enzymer)

totalkvælstof

proteinindhold

massefylde.

HVORNÅR GÆLDER DOKUMENTERNE FRA?

Rådets direktiv 89/384/EØF: fra den 26. juni 1989.

Rådets beslutning 92/608/EØF: fra den 31. december 1992.

DOKUMENTER

Rådets direktiv 89/384/EØF af 20. juni 1989 om fastsættelse af bestemmelserne for kontrol med frysepunktet for rå mælk, som fastsat i bilag A til direktiv 85/397/EØF (EFT L 181 af 28.6.1989, s. 50).

Rådets beslutning 92/608/EØF af 14. november 1992 om visse analyse- og kontrolmetoder for varmebehandlet mælk til direkte konsum (EFT L 407 af 31.12.1992, s. 29-46).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55-205).

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 853/2004 er blevet integreret i det originale dokument. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1664/2006 af 6. november 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser vedrørende visse animalske produkter bestemt til konsum og om ophævelse af visse gennemførelsesbestemmelser (EUT L 320 af 18.11.2006, s. 13-45).

seneste ajourføring 26.10.2015

Top