Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forebyggelse af spredning af dyresygdomme såsom smitsomt blæreudslæt hos svin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forebyggelse af spredning af dyresygdomme såsom smitsomt blæreudslæt hos svin

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 92/119/EØF — generelle foranstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at forebygge spredning af dyresygdomme og bevare husdyrbrugs rentabilitet ved at fastsætte foranstaltninger, der skal beskytte dyr mod visse sygdomme.

HOVEDPUNKTER

Anmeldelse

EU-landene skal straks underrette de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for at foretage veterinærkontrol ved alle sygdomstilfælde, der er omfattet af dette direktiv.

Dyresygdomme

Direktivet fastsætter foranstaltninger, der skal anvendes i tilfælde af et udbrud af bluetongue, blæreudslet hos svin, afrikansk svinepest eller en af følgende sygdommes:

 • kvægpest
 • fåre- og gedepest
 • epizootisk hæmorragi hos hjorte
 • fåre- og gedekopper
 • vesikulær stomatitis
 • lumpy skin disease
 • Rift Valley-feber

Diagnose

 • Hvis det formodes, at dyr er smittet med en af de ovennævnte sygdomme, skal embedsdyrlægen kontrollere, om sygdommen er til stede i bedriften. Til dette formål skal han eller hun iværksætte undersøgelser, som omfatter udtagning af prøver til laboratorieundersøgelse.
 • Den pågældende bedrift samt andre bedrifter, som kan have været kilden til sygdommen, skal stilles under officielt tilsyn. Den kompetente myndighed skal igangsætte en række tiltag, inklusive optælling og isolation af alle kategorier af dyr af arter, der er modtagelige for sygdommen.
 • Nationale laboratorier, der er udpeget af EU-landene for hver enkelt sygdom, skal koordinere diagnosemetoderne og brugen af laboratoriereagensmidler. Disse laboratorier skal deltage i et samarbejde med EU's referencelaboratorier.

Bekræftelse

Så snart sygdommens forekomst i bedriften er bekræftet, skal den kompetente myndighed iværksætte foranstaltninger, som omfatter:

 • aflivning af alle dyr af arter, der er modtagelige for sygdommen
 • behandling af materialer, som kan være inficeret
 • rengøring af bygninger, der tjener som stalde for dyr
 • vildtlevende dyr, som kan være smittet

Der kan gives undtagelser til sunde produktionsenheder.

Desuden skal den kompetente myndighed etablere et beskyttelsesdistrikt på minimum 3 km og et iagttagelsesdistrikt på minimum 10 km omkring den smitteramte bedrift med specifikke foranstaltninger for dyr og besætninger i en periode, som mindst svarer til sygdommens inkubationstid. Beboerne i disse distrikter skal informeres om de trufne foranstaltninger.

Forebyggelse

 • Europa-Kommissionen kan beslutte at vaccination skal supplere de forebyggende foranstaltninger, men det er fortsat en undtagelse. I så tilfælde skal de vaccinerede dyr kunne spores med en synlig mærkning og må ikke forlade vaccinationsområdet.
 • En national beredskabsplan skal udarbejdes for alle EU-lande, og de foranstaltninger, der skal træffes ved udbrud af en af disse sygdomme, er omfattet af dette direktiv. Disse planer er godkendt af Kommissionen og kan ændres i forhold til omstændighederne.

Udvalgsprocedure

Kommissionen bistås af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 8. januar 1993. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 1. oktober 1993.

Det vil blive ophævet og erstattet af forordning (EU) 2016/429 fra 21. april 2021.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/119/EØF af 17. december 1992 om generelle fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af visse dyresygdomme samt om specifikke foranstaltninger vedrørende blæreudslæt hos svin (EFT L 62, 15.3.1993, s. 69–85)

Efterfølgende ændringer af direktiv 92/119/EØF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets direktiv 2002/60/EF af 27. juni 2002 om specifikke bestemmelser for bekæmpelse af afrikansk svinepest og om ændring af direktiv 92/119/EØF for så vidt angår Teschener syge og afrikansk svinepest (EFT L 192, 20.7.2002, s. 27–46)

Se den konsoliderede version

Rådets direktiv 2000/75/EF af 20. november 2000 om vedtagelse af specifikke bestemmelser vedrørende foranstaltninger til bekæmpelse og udryddelse af bluetongue hos får (EFT L 327, 22.12.2000, s. 74–83)

Se den konsoliderede version

Kommissionens afgørelse 2000/428/EF af 4. juli 2000 om diagnosticeringsprocedurer, prøvetagningsmetoder og kriterier for evaluering af resultaterne af laboratorieprøver til bekræftelse og differentialdiagnosticering af smitsom blæreudslæt hos svin (meddelt under nummer K(2000) 1805) (EFT L 167, 7.7.2000, s. 22–32)

seneste ajourføring 26.10.2016

Top