Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ornesæd: handel inden for EU og indførsel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ornesæd: handel inden for EU og indførsel

RESUMÉ AF:

Direktiv 90/429/EØF — handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger de dyresundhedsmæssige betingelser for handel mellem EU-lande med ornesæd og indførsel heraf fra andre steder i verden.

Det har til formål at mindske risikoen for udbredelse af dyresygdomme.

HOVEDPUNKTER

Sæden skal komme fra sunde husdyr og opsamles, og den skal behandles på godkendte stationer.

Der gælder særlige betingelser for opsamling, behandling, opbevaring og transport af sæden.

De nationale myndigheder er ansvarlige for at sikre, at ornestationer lever op til de nødvendige standarder og tildeles et veterinærgodkendelsesnummer.

Hver sædsending skal ledsages af et sundhedscertifikat.

Importeret sæd må kun komme fra tilladte ornestationer i ikke-EU-lande på en godkendt liste.

Ved bedømmelse af, om et land kan føjes til den godkendte liste, tager EU forskellige faktorer i betragtning såsom sundhedstilstanden hos husdyrbestanden, regler for forebyggelse af dyresygdomme og evnen til at overholde EU's regler.

Importeret sæd skal ledsages af et sundhedscertifikat. Hver sending kontrolleres ved ankomst til EU, før den transporteres til bestemmelsesstedet.

Et EU-land, der venter en sending, enten direkte eller indirekte, fra et ikke-EU-land, skal forbyde indførslen heraf, hvis sæden kan overføre en smitsom sygdom til dyr i EU.

Europa-Kommissionens veterinære eksperter, der samarbejder med lokale myndigheder, kan foretage kontroller på stedet i ikke-EU-lande.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. juli 1990. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivning inden den 31. december 1991.

BAGGRUND

Handel med svin inden for EU

DOKUMENT

Rådets direktiv 90/429/EØF af 26. juni 1990 om fastsættelse af de dyresundhedsmæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med ornesæd og indførsel heraf (EFT L 224, 18.8.1990, s. 62-73)

Efterfølgende ændringer til direktiv 90/429/EØF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/137/EU af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EUT L 64, 3.3.2012, s. 29-37)

seneste ajourføring 11.01.2016

Top