Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handel inden for EU med tyresæd og indførsel heraf

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Handel inden for EU med tyresæd og indførsel heraf

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 88/407/EØF — om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav for handelen inden for EU med tyresæd og indførsel heraf

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger reglerne i forbindelse med tyresæd (primært fra kvæg, bison og bøffel), der handles inden for og indføres til Den Europæiske Union (EU).

HOVEDPUNKTER

 • Tyresæd skal opfylde følgende betingelser, før den indføres i EU eller flyttes til et andet EU-land:
  • Sæden skal være opsamlet, behandlet, opbevaret og transporteret ved hjælp af faciliteter og metoder godkendt til formålet, være fri for mund- og klovesyge og andre anmeldelsespligtige sygdomme.
  • Den skal være udtaget fra sunde tyre fra besætninger, der har været i karantæne mindst 28 dage, som er fri for tuberkulose, brucellose og leukose, og som ikke er blevet vaccineret mod mund- og klovesyge inden for de seneste 12 måneder (eller som er testet negative for sygdommen).
  • Den skal tilføjes specifikke koncentrationer af antibiotika.
  • Medmindre sæden er frisk, skal den opbevares under godkendte vilkår i mindst 30 dage forud for afsendelsen, og
  • den skal under transporten ledsages af et sundhedscertifikat.
 • Indførsel af tyresæd til EU skal også opfylde ovennævnte betingelser og tillades kun fra godkendte ikke-EU-lande anført på en liste baseret på:
  • den generelle sundhedstilstand hos husdyrbestanden og hos den vildtlevende dyrebestand i ikke-EU-landet
  • kvaliteten af kommunikation af forekomsten af smitsomme sygdomme hos dyr
  • forskrifter for forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme hos dyr
  • veterinærtjenestens opbygning
  • forebyggelse og bekæmpelse af smitsomme sygdomme hos dyr
  • udstedte garantier med hensyn til overholdelse af dette direktivs bestemmelser.
 • Veterinærsagkyndige fra Europa-Kommissionen kan i samarbejde med nationale myndigheder i EU- og ikke-EU-lande udføre kontroller for at sikre ensartet gennemførelse af dette direktiv.
 • I forbindelse med forvaltningen af de veterinærpolitimæssige krav, der gælder for handel med tyresæd, bistås Europa-Kommissionen af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 29. juni 1988. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 1. januar 1990.

Ophævelse

Direktiv 88/407/EØF ophæves og erstattes af forordning (EU) 2016/429 fra den 21. april 2021.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 88/407/EØF af 14. juni 1988 om fastsættelse af de veterinærpolitimæssige krav i forbindelse med handelen inden for Fællesskabet med frosset tyresæd og indførsel heraf (EFT L 194 af 22.7.1988, s. 10-23)

Efterfølgende ændringer af direktiv 88/407/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1-24)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens beslutning 2007/240/EF af 16. april 2007 om nye veterinærcertifikater for levende dyr, sæd, embryoner, æg og animalske produkter, der føres ind i Fællesskabet, i henhold til beslutning 79/542/EØF, 92/260/EØF, 93/195/EØF, 93/196/EØF, 93/197/EØF, 95/328/EF, 96/333/EF, 96/539/EF, 96/540/EF, 2000/572/EF, 2000/585/EF, 2000/666/EF, 2002/613/EF, 2003/56/EF, 2003/779/EF, 2003/804/EF, 2003/858/EF, 2003/863/EF, 2003/881/EF, 2004/407/EF, 2004/438/EF, 2004/595/EF, 2004/639/EF og 2006/168/EF (meddelt under nummer K(2007) 1622) (EUT L 104 af 21.4.2007, s. 37-50)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/630/EU af 20. september 2011 om import af tyresæd til Unionen (meddelt under nummer (C(2011) 6426) (EUT L 247 af 24.9.2011, s. 32-46)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1-208)

seneste ajourføring 09.01.2017

Top