Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samhandel inden for EU med får og geder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samhandel inden for EU med får og geder

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 91/68/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for EU

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger de bestemmelser, som gælder for får og geder, der transporteres fra ét EU-land til et andet, uanset om det er til slagtning, opfedning eller avl, med henblik på at sikre, at de er raske og ikke bærer nogen sygdomme.

HOVEDPUNKTER

 • Dyrene skal opfylde følgende krav:
  • være identificeret og registreret i henhold til EU-lovgivning
  • være kontrolleret tidligst 24 timer op til forsendelsen
  • ikke komme fra en bedrift hvor eller have været i kontakt med dyr, for hvilke der er identificeret en sygdom, før der er gået et passende tidsrum — 42 dage for brucellose, 30 for rabies og 15 for miltbrand
  • være født og opdrættet i EU eller importeret fra et tredjeland i overensstemmelse med EU’s betingelser
  • til stadighed have været holdt på oprindelsesbedriften i mindst 30 dage eller, for yngre dyrs vedkommende, siden fødslen
  • ikke have været væk fra oprindelsesbedriften i mere end seks dage før modtagelse af den endelige handelsgodkendelse
  • ikke have været i kontakt med andre får eller geder i løbet af de forgående 21 dage eller, for hovdyr, være blevet importeret til EU i løbet af de foregående 30 dage.
 • Dyr til avl og opfedning skal overholde yderligere betingelser for at sikre, at de er fri for brucellose.
 • Dyrene må ikke transporteres til et andet EU-land, hvis de:
  • skal slagtes i henhold til et program for udryddelse af sygdomme eller
  • ikke kan afsættes på deres eget område af sundhedsmæssige årsager.
 • Samlesteder, hvor dyr fra forskellige bedrifter samles før transport, skal:
  • være under kontrol af en embedsdyrlæge
  • være rengjorte og desinficerede før brug
  • regelmæssigt inspiceres af de relevante myndigheder.
 • Centrene skal:
  • have tilstrækkelig kapacitet og faciliteter til de dyr, de huser
  • kun tillade ophold af dyr, som overholder EU’s sundhedsmæssige betingelser
  • føre fortegnelser i mindst tre år over oplysninger som f.eks. dyrenes ankomst- og afrejsedato, ejerens navn og transportvirksomhedens registreringsnummer.
 • Centrene tildeles et personligt godkendelsesnummer, og deres tilladelse kan blive suspenderet eller trukket tilbage i forbindelse med enhver overtrædelse af lovgivningen.
 • Forhandlere og transportvirksomheder, som beskæftiger sig med transporter af dyr fra ét EU-land til et andet, skal være registrerede og føre en database over deres aktiviteter i mindst tre år. Begge skal overholde strenge hygiejnestandarder.

Direktivet er et supplement til:

 • Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 om identifikation og registrering af får og geder
 • Rådets direktiv 2003/85/EF om foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge
 • Kommissionens beslutning af 93/52/EØF om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis).

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 4. februar 1991. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 31. december 1992.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til »Samhandel med får og geder inden for EU« på Europa-Kommissionens websted.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19-36)

Efterfølgende ændringer af direktiv 91/68/EØF er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 21/2004 af 17. december 2003 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af får og geder og om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 og direktiv 92/102/EØF og 64/432/EØF (EUT L 5 af 9.1.2004, s. 8-17). Se den konsoliderede version.

Rådets direktiv 2003/85/EF af 29. september 2003 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge, om ophævelse af direktiv 85/511/EØF og beslutningerne 89/531/EØF og 91/665/EØF og om ændring af direktiv 92/46/EØF (EUT L 306 af 22.11.2003, s. 1-87). Se den konsoliderede version.

Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14-15). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 18.04.2016

Top