Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Middelhavspakke

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Middelhavspakke

Den ukoblede enkeltbetalingsordning indebærer særlige anvendelser for humle, bomuld, olivenplantager og tobak. Bestemmelserne vedrørende disse produkter blev indført i den store reform af den fælles landbrugspolitik i 2003 i anden omgang.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om tilpasning heraf som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union.

RESUMÉ

Denne forordning, der er kendt som "middelhavspakken", supplerer den store reform af den fælles landbrugspolitik i juni 2003 med bestemmelser om integration af støtten til tobakssektoren, humlesektoren, olivenplantagerne og bomuldssektoren i enkeltbetalingsordningen.

Med forordningen fastsættes den særlige direkte støtte, der finder anvendelse på ovennævnte sektorer. Denne støtte tildeles, hvis landmændene overholder den konditionalitet, der blev indført med reformen af 2003.

Humle

Den direkte støtte til humle blev afkoblet fra produktionen den 1. januar 2005 (undtagen for de lande, der anvendte en overgangsperiode frem til den 31. december 2005). For at tage højde for særlige markedssituationer eller visse konsekvenser på regionalt plan kan medlemsstaterne opretholde koblingen af en del af støtten (svarende til højst 25 % af deres nationale loft *).

Referencebeløbet for beregning af støtten er 480 EUR pr. hektar, der har modtaget støtte i referenceperioden 2000-2002.

Forordningen om den fælles markedsordning inden for humlesektoren indeholder standarder for markedsføring, producentsammenslutninger og samhandel med dette produkt med tredjelande.

Bomuld

Den direkte støtte til bomuld blev afkoblet fra produktionen den 1. januar 2006. For at beskytte produktionen i de bomuldsproducerende regioner, der risikerer at forsvinde med en fuldstændig afkobling, kan medlemsstaterne opretholde koblingen af en del af støtten (svarende til højst 35 % af det samlede støttebeløb, der tidligere er blevet tildelt til bomuld).

Støtten beregnes i henhold til nedenstående tabel:

Maksimalt areal (i alt)440 000 ha

Grækenland

Spanien

Portugal

Nationalt basisareal

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Støtte i euro, der udbetales pr. støtteberettiget ha

300 000 ha à 594 EUR/ha70 000 ha à 342,85 EUR/ha

1 039 EUR/ha

556 EUR/ha

De "godkendte brancheorganisationer" inden for bomuldssektoren tilskyndes til at deltage i forvaltningen af arealstøtten til deres medlemmer (fastsættelse af en beregningstabel).

Efter EF-Domstolens ophævelse af reformen af 2004 i september 2006 vil den aktuelle forordning om bomuldssektoren blev udskiftet i nærmeste fremtid. Med henblik på udarbejdelse af et nyt reformforslag er der blevet indsamlet bidrag fra de berørte parter og den brede befolkning i forbindelse med en meget omfattende offentlig høring (DE) (EN) (FR).

Olivenolie

Støtten til olivenoliesektoren blev afkoblet fra produktionen den 1. januar 2006. For at beskytte olivenplantagerne, der har en miljømæssig eller social værdi, ydes der dog støtte (svarende til højst 40 % af den tidligere tildelte støtte) til de olivenplantager, der er registreret i det geografiske informationssystem *.

Kun Spanien har besluttet at anvende den koblede støtte til olivenplantager med et årligt beløb på 103,14 mio. EUR.

Medlemsstaterne kan afsætte højst 10 % af olivenoliedelen af det nationale loft til kvalitetsforbedrende foranstaltninger.

I forordningen om den fælles markedsordning inden for olivenoliesektoren og spiseoliven fastsættes regler for det indre marked og handel med disse produkter med tredjelande.

Tobak

Den direkte støtte til tobak vil blive fuldstændig afkoblet fra produktionen fra 2010. For at beskytte de lokale økonomier og gøre det muligt for priserne på markedet at tilpasse sig de nye vilkår kan medlemsstaterne dog fortsat koble en del af støtten (svarende til højst 60 % af den tidligere tildelte støtte) i de fire år frem til 2010.

I denne periode vil denne støtte i henhold til de berørte medlemsstaters valg højst kunne beløbe sig til:

2006-2009(mio. EUR)

Tyskland

21 287

Spanien

70 599

Frankrig

48 217

Italien (dog ikke Apulien)

189 366

Portugal

8 468

En del af denne produktionsstøtte (fastsat til 5 % i 2007) betales til Fællesskabsfonden for Tobak, der finansierer forsknings- og informationsprogrammer om de skadelige virkninger af tobaksforbrug.

Fra 2011 vil halvdelen af den årlige støtte til tobakssektoren mellem 2000 og 2002 (anslået 484 mio. EUR) blive overført til omstrukturering af de tobaksproducerende regioner inden for rammerne af programmerne for udvikling af landdistrikterne under Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL).

I forordningen om den fælles markedsordning for tobakssektoren fastsættes retningslinjer for produktionen og for samhandel med tobak med tredjelande.

Baggrund

Reformen af "middelhavsprodukterne" er baseret på Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen "Opstilling af en bæredygtig landbrugsmodel for Europa på grundlag af FLP - reformen - tobaks-, olivenolie-, bomulds- og sukkersektorerne". Reformen af humlesektoren er baseret på Kommissionens rapport til Rådet om udviklingen inden for denne sektor.

Dokumentets nøglebegreber

  • Nationalt loft: maksimumsbeløb, som hver enkelt medlemsstat kan afsætte til udbetalinger af direkte støtte.
  • Geografisk informationssystem: et informatikredskab til håndtering af geografiske data, som giver et realistisk billede af det fysiske areal.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 864/2004

1.5.2004

-

EUT L 161 af 30.4.2004

See also

Supplerende oplysninger om:

Seneste ajourføring: 05.10.2007

Top