Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tilbagebetalings- og informationssystem vedrørende beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Tilbagebetalings- og informationssystem vedrørende beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik

Den Europæiske Union (EU) agter at intensivere bekæmpelsen af uregelmæssigheder og fremme inddrivelsen af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik. Det er i den forbindelse vigtigt at forbedre samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen. Forordningen præciserer de regler, der gælder for medlemsstaternes systematiske oplysninger til Kommissionen, samt forpligtelsen til at beskytte Fællesskabets finansielle interesser.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1848/2006 af 14. december 2006 om uregelmæssigheder og tilbagebetaling af beløb, der uberettiget er udbetalt inden for rammerne af finansieringen af den fælles landbrugspolitik, samt om oprettelse af et informationssystem på dette område samt om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 595/91.

RESUMÉ

Denne forordning tager sigte på at forbedre Fællesskabets respons på uregelmæssige fremgangsmåder. Den fastsætter, at Kommissionen hvert kvartal skal underrettes om de tilfælde af uregelmæssigheder (med en finansiel virkning på over 10 000 EUR), som medlemsstaterne opdager. Disse medlemsstater skal også underrette Kommissionen om deres nationale procedurer for pålæggelse af administrative eller strafferetlige sanktioner samt – på begæring af Kommissionen – om de fremskridt, der er gjort vedrørende inddrivelsen hos de modtagere, der har begået uregelmæssigheder til skade for EF-fondene EGFL og ELFUL.

Kvartalsrapport til Kommissionen

Medlemsstaterne indberetter senest to måneder efter afslutningen af hvert kvartal alle de uregelmæssigheder, som har været genstand for en første administrativ eller retslig konstatering, til Kommissionen. Denne rapport ledsages af oplysninger om navnlig udgiftens art og størrelse, de fremgangsmåder, der er benyttet i forbindelse med uregelmæssigheden, de implicerede personer/modtagere og forløbet af de retslige og administrative procedurer. Hvis nogle af disse oplysninger endnu ikke er disponible på tidspunktet for den første meddelelse, fremsender medlemsstaterne dem i de efterfølgende kvartalsrapporter.

Indberetning til de øvrige medlemsstater

Hver medlemsstat indberetter alle uregelmæssigheder til Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater, når det frygtes, at de kan få virkninger uden for medlemsstatens område, og når de viser, at en ny svigagtig fremgangsmåde er benyttet.

Cocolaf

Kommissionen underretter hvert år Koordineringsudvalget for Bekæmpelse af Svig (Cocolaf) om, hvilke oplysninger der er indsamlet under denne forordning.

Dokumentets nøglebegreber

  • Udtrykket "uregelmæssighed" har den betydning, der er tillagt det i artikel 1, stk. 2, i forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95
  • Udtrykket "den første administrative eller retslige konstatering" har den betydning, der er tillagt det i artikel 35 i forordning (EF) nr. 1290/2005
  • Udtrykket "mistanke om svig" har den betydning, der er tillagt det i artikel 1a, nr. 4), i forordning (EF) nr. 1681/94
  • Udtrykket "økonomisk beslutningstager" har den betydning, der er tillagt det i artikel 1a, nr. 2), i Kommissionens forordning (EF) nr. 1681/94 1290/2005

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1848/2006

18.12.2006

-

EUT L 355 af 15.12.2006

Seneste ajourføring: 23.07.2006

Top