Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bomuld

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bomuld

Produktionsstøtteordningen for bomuld er blevet gennemgribende ændret med den delvise omlægning af EF-støtten til egreneringsvirksomhederne (65%) til støtte i form af en enkelt betaling pr. bedrift. 35 % af støtten gives fortsat pr. hektar for at beskytte produktionen i bestemte områder. Den nye ordning gælder fra den 1. januar 2006. Bomuld er ikke omfattet af nogen fælles markedsordning.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 864/2004 af 29. april 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte og om fastlæggelse af visse støtteordninger for landbrugere og om tilpasning heraf som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse af Den Europæiske Union.

RESUMÉ

Afkobling:

Støtteordningen for bomuld er blevet gennemgribende ændret med den delvise omlægning til en ordning med en enkelt betaling pr. bedrift. Der er tale om en delvis omlægning, fordi 35 % af støtten fortsat gives som hektarstøtte (direkte støtte), mens de resterende 65 % gives i form af enkeltbetalinger.

Der foretages kun en delvis omlægning af støtten, fordi man ønsker at beskytte bestemte produktionsområder, hvor der er risiko for, at bomuldsdyrkningen helt vil forsvinde, hvis det udelukkende bliver den nye støtteordning, der kommer til at gælde.

Under den gamle ordning har bomuldsproducenterne ikke fået støtten direkte, men indirekte via støtten til egreneringsvirksomhederne. Den samlede disponible støtte pr. ha er fastsat pr. medlemsstat til 35 % af den nationale andel af den støtte, som indirekte er gået til producenterne.

Direkte støtte:

Ligesom for anden direkte producentstøtte skal landbrugerne opfylde bestemte forpligtelser: miljøkrav, graduering og finansiel disciplin.

Nationalt basisareal:

Maksimumsareal (i alt) 440 000 ha

Grækenland

Spanien

Portugal

Nationalt basisareal

370 000 ha

70 000 ha

360 ha

Støtte (i EUR) pr. støtteberettiget hektar

300 000 ha - 594 /ha70 000 ha - 342,85/ha

1 039/ha

556/ha

Supplerende støtte: omstrukturering:

Reformen og tilpasningen af denne sektor gør det nødvendigt med en finansiel støtte på 22 mio. EUR. Disse udgifter vil blive opført på budgettet for regnskabsåret 2007.

Denne støtte, der er beregnet til omstruktureringsprogrammer for bomuldsproducerende områder, vil blive finansieret af Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, som led i politikken til udvikling af landdistrikterne.

Kontekst:

Reformen af støtten til bomuld, tobak (es de en fr), humle, olivenolie og spiseoliven blev forhandlet sammen som led i den såkaldte "Middelhavspakke" og er fastlagt i én og samme forordning.

I april 2004 blev alle disse produkter inddraget i den store reform (juni 2003) af den fælles landbrugspolitik, som indebar godkendelse af overgangen fra direkte produktionsstøtte (støtten udbetales pr. ha eller pr. mængdeenhed eller storkreatur) til enkeltbetaling pr. bedrift.

Bomuld, tobak og olivenolie produceres i visse områder med udviklingsefterslæb. Reformen sigter mod at bibeholde dyrkningen af disse afgrøder i de pågældende områder ved, at der lægges mere vægt på landbrugernes indkomst end på støtte til produktet. I den forbindelse vil tobak og bomuld modtage en koblet støtte, der skal lette overgangen til den nye ordning. Der kan ydes en koblet støtte for humle, for at der kan tages hensyn til særlige markedsforhold eller strukturelle forhold på regionalt plan.

Den aktuelle reform af "Middelhavsprodukterne" er baseret på Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet: "Opstilling af en bæredygtig landbrugsmodel for Europa på grundlag af FLP-reformen - tobaks-, olivenolie-, bomulds- og sukkersektoren (es de en fr).

Den gældende støtteordning for bomuld ophæves fra den 1. januar 2006.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 864/2004.

1.5.2004

1.1.2006 (for bomuld)

EUT L 161 af 30.4.2004.

See also

For nærmere oplysninger se lovgivningen om støtte til bomuld.

Seneste ajourføring: 05.02.2008

Top