Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

Den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter gør det muligt at stabilisere priserne og sikre landbrugerne en rimelig levestandard gennem forskellige systemer for intervention, afsætning og handel med tredjelande.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter [Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

Denne forordning indeholder komplette juridiske rammer for den praktiske gennemførelse af den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter. Inden vedtagelsen af den aktuelle lovgivning var bestemmelserne på dette område stærkt fragmenterede, hvor den første forordning stammede fra 1968.

Den fælles markedsordning omfatter en interventionsordning for det indre marked og nogle støtteforanstaltninger for europæiske produkter, når de handles på verdensmarkederne.

Anvendelsesområde

Den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter omfatter følgende produkter:

 • mælk og fløde
 • kærnemælk, yoghurt, kefir
 • valle
 • smør og andre fedtstoffer
 • ost og ostemasse
 • lactose og lactosesirup
 • tilberedt dyrefoder.

Det indre marked

Produktionsåret begynder den 1. juli hvert år og slutter den 30. juni det følgende år. Interventionsprisen for 100 kg smør er:

 • 328,20 EUR fra 1. juli 2000 til 30. juni 2004
 • 305,23 EUR fra 1. juli 2004 til 30. juni 2005
 • 282,44 EUR fra 1. juli 2005 til 30. juni 2006
 • 259,52 EUR fra 1. juli 2006 til 30. juni 2007
 • 246,39 EUR fra 1. juli 2007.

For skummetmælkspulver er interventionsprisen for 100 kg mælk 169,80 EUR.

Interventionsordning og privat oplagring

Hvis visse senere fastlagte specifikationer er opfyldt, kan interventionsorganerne i de enkelte medlemsstater opkøbe smør til 90 % af interventionsprisen i perioden 1. marts til 31. august hvert år. Kommissionen kan suspendere interventionsopkøbene, hvis de mængder, der tilbydes til intervention, overstiger 30 000 t i 2008 og efterfølgende år. Det smør, der opkøbes, skal have bestemte karakteristika og opfylde visse krav. For saltet eller usaltet smør fremstillet af fløde eller mælk kan der ydes støtte til privat oplagring. Støtten fastsættes ud fra udgifterne til oplagring og den forventede udvikling i priserne for frisk smør og lagersmør. Afsætningen af det smør, som interventionsorganerne har opkøbt, sker på en måde, så markedsligevægten ikke bringes i fare.

Medlemsstaternes interventionsorganer opkøber skummetmælkspulver til interventionsprisen i perioden 1. marts til 31. august. Den pågældende mælk skal opfylde bestemte krav med hensyn til sammensætning, bl.a. skal den indeholde et vist minimum af protein, nemlig 34 % af det ikke fedtholdige tørstof. Kommissionen kan suspendere interventionsopkøbene, hvis den mængde, der tilbydes til intervention, overstiger 109 000 t.

Der ydes støtte til privat oplagring af visse oste, som f.eks. Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Provolone og fåre- og gedeoste samt oste, der kan lagres. Støtten fastsættes ud fra udgifterne til oplagring og den forventede udvikling i priserne. Hvis situationen på markedet kræver det, kan Kommissionen beslutte, at de forskellige oplagrede oste igen skal sendes på markedet.

Særlig afsætningsstøtte

Der ydes støtte til:

 • producenter af skummetmælk og skummetmælkspulver (inklusive kærnemælk og kærnemælkspulver), der anvendes til foder (disse produkter skal opfylde visse betingelser)
 • skummetmælk, der er forarbejdet til kasein og kaseinater
 • salg af fløde, smør og koncentreret smør til organer, institutioner og samfund, der ikke arbejder med gevinst for øje, samt fabrikanter af visse levnedsmidler og til direkte forbrug.

Støtte til uddeling af mælk til skoleelever

For at få børn til at drikke mælk ydes der støtte til skoler med henblik på uddeling af 0,25 l mælk pr. elev pr. dag. For alle typer mælk udgør EU-støtten pr. 100 kg 18,15 EUR. Medlemsstaterne kan supplere denne støtte.

Handel med tredjelande

Import og eksport kan være betinget af, at medlemsstaterne udsteder en licens.

Generelt set er samhandel med tredjelande med mælk og mejeriprodukter underkastet satserne i den fælles toldtarif, og afgifter med tilsvarende virkning som told og anvendelse af kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt.

Der kan dog opkræves tillægsimporttold i overensstemmelse med reglerne i landbrugsaftalen (ES) (EN) (FR) (pdf), der er indgået under Verdenshandelsorganisationen. EU meddeler Verdenshandelsorganisationen tærskelpriserne, som bevirker, at der vil blive opkrævet tillægsimporttold. Hertil kommer, at der under visse betingelser kan tildeles toldkontingenter efter forskellige metoder, nemlig "først til mølle"-princippet, "samtidig behandling", "traditionelle/nye importører" eller andre ikke-diskriminerende metoder.

Ved eksport kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og EU-priserne udlignes ved en eksportrestitution. Denne tildeles efter den bedst egnede og administrativt smidigste metode. Ved fastsættelsen af en sådan restitution tages der endvidere hensyn til en række elementer, herunder bl.a. mælkepriserne og udgifterne til markedsføring. Herudover kan EU helt eller delvis suspendere importafgifterne eller opkræve eksportafgifter, f.eks. hvis prisen franko grænse er væsentligt højere end EU-prisen og truer med varigt at forstyrre EU-markedet.

Hvis EU-markedet på grund af import eller eksport risikerer at blive udsat for alvorlige forstyrrelser, kan der træffes beskyttelsesforanstaltninger, og under visse omstændigheder kan der udstedes forbud mod at anvende proceduren for aktiv forædling.

Udvalg

Kommissionen bistås ved gennemførelsen af forordningen af en forvaltningskomité for mælk og mejeriprodukter (FR), som består af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1255/1999

26.6.1999

-

EFT L 160 af 26.6.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1040/2000

26.6.2000

-

EFT L 118 af 17.5.2000

Forordning (EF) nr.1526/2000

15.7.2000

-

EFT L 175 af 14. 7.2000

Forordning (EF) nr. 1670/2000

29.7.2000

-

EFT L 193 af 29.7.2000

Forordning (EF) nr. 509/2002

23.3.2002

-

EFT L 79 af 22.3.2002

Forordning (EF) nr. 1787/2003

24.10.2003

1.4.2004 (delvis anvendelse)

EUT L 270 af 29.9.2003

Forordning (EF) nr. 186/2004

4.2.2004

-

EUT L 29 af 3.2.2004

Forordning (EF) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307 af 25.11.2005

Forordning (EF) nr. 1152/2005

7.10.2007

-

EUT L 258 af 4.10.2007

Efterfølgende ændringer og berigtigelser af forordning (EF) nr. 1255/1999 er blevet indsat i grundteksten. Den konsoliderede udgave (pdf) har kun dokumentarisk værdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Intervention på markedet

Kommissionens forordning (EF) nr. 105/2008 [EUT L 32 af 6.2.2008] Interventionsforanstaltninger på markedet for smør.

Kommissionens forordning (EF) nr. 214/2001 [EUT L 37 af 7.2.2001] Interventionsforanstaltninger på markedet for skummetmælkspulver.

Se konsolideret version (pdf) (EN).

Støtte til bestemte fødevarer

Kommissionens forordning (EF) nr. 2799/1999 [EUT L 340 af 31.12.1999]

Støtte til skummetmælk og skummetmælkspulver bestemt til foderbrug og salg af sådant skummetmælkspulver.

Se konsolideret version (pdf) (EN).

[EUT L af]

Kommissionens forordning (EF) nr. 2707/2000 [EUT L 311 af 12.12.2000] EF-støtte til uddeling af mælk og visse mejeriprodukter til skoleelever.

Se konsolideret version (pdf).

Kommissionens forordning (EF) nr. 587/2007 [EUT L 139 af 31.5.2007]Støtte til privat oplagring af visse oste i oplagringsperioden 2007/08.

Udvekslingsordning med tredjelande

Kommissionens forordning (EF) nr. 2535/2001 [EUT L 341 af 22.12.2001] Importordningen for mælk og mejeriprodukter og åbning af toldkontingenter.

Se konsolideret version (pdf).

Kommissionens forordning (EF) nr. 1282/2006 [EUT L 234 af 29.8.2006] Eksportlicenser og eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter.

Se konsolideret version (pdf) (EN).

Andre anvendelses former

Kommissionens forordning (EF) nr. 273/2008 [EUT L 88 af 29.3.2008] Metoder til analyse og kvalitetsvurdering af mælk og mejeriprodukter.

Kommissionens forordning (EF) nr. 562/2005 [EUT L 95 af 14.4.2005] Meddelelser, der udveksles mellem medlemsstaterne og Kommissionen om mælk og mejeriprodukter.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1898/2005 [EUT L 308 af 25.11.2005] Foranstaltninger til afsætning af fløde, smør og koncentreret smør på EF's marked.

Se konsolideret version (pdf) (EN).

Mælkekvoter

Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 270 af 21.10.2003]. Fra den 1. april 2004 opkræver medlemsstaterne i 11 på hinanden følgende tolvmånedersperioder en afgift hos producenterne for de mængder komælk og andre mejeriprodukter, der afsættes i den pågældende tolvmånedersperiode ud over de maksimale referencemængder, der er tildelt hver medlemsstat.

See also

For flere oplysninger se de relevante sider på webstedet for Generaldirektoratet for Landbrug (DE) (EN) (FR) og i lovgivningen om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter. Publikationen om mælk og mejeriprodukter i EU (DE) (EN) (FR) indeholder også oplysninger om sektoren.

Seneste ajourføring: 26.04.2008

Top