Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informationsnet for landøkonomisk bogføring

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Informationsnet for landøkonomisk bogføring

Informationsnettet for landøkonomisk bogføring indsamler data vedrørende driftsøkonomiske forhold i landbruget. Nærværende forordning indfører nettet og beskriver dets virkemåde.

DOKUMENT

Rådets forordning nr. 79/65/EØF af 15. juni 1965 om oprettelse af et informationsnet for landøkonomisk bogføring til belysning af indkomstforhold og driftsøkonomiske forhold i landbruget i Det Europæiske Fællesskab [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Informationsnettet for landøkonomisk bogføring, der blev indført i 1965, har til formål at give Kommissionen alle praktiske oplysninger til kontrol af driftsøkonomiske forhold i landbruget i Den Europæiske Union (EU). Til det formål indsamles og analyseres data fra et udvalg bestående af op til 105 000 landbrugsbedrifter.

Hver medlemsstat udpeger to organer, som deltager i undersøgelsen:

  • et forbindelsesorgan, som indsamler og videresender data
  • en national komité, som er ansvarlig for udvælgelsen af landbrugsbedrifterne. Når en medlemsstat består af flere områder, støtter dette organ sig til regionale udvalg.

De landøkonomiske regnskabskontorer udfærdiger et individuelt skema for alle de regnskabsførende bedrifter, som de er ansvarlige for. Disse skemaer indeholder vigtige elementer vedrørende produktionsfaktorerne og andre elementer, som gør det muligt at vurdere bedriftens indkomst.

Kommissionen bistås desuden af fællesskabskomitéen for informationsnettet for landøkonomisk bogføring.

Andre bestemmelser

Det er ikke tilladt at anvende de på grundlag af denne forordning indhentede individuelle regnskabsmæssige data og alle andre individuelle oplysninger til skattemæssige formål eller at videregive og udnytte disse data til andre formål end dem, der er angivet i forordningen.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning nr. 79/65/EØF

13.7.1965

-

EFT 109 af 23.6.1965

FRAVIGELSER AF RETSAKTEN

Forordning (EF) nr. 636/2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 146 af 8.6.2007] Rumænien betragtes som et enkelt område indtil 2010.

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2835/72

1.1.1973

-

EFT L 298 af 31.12.1972

Forordning (EØF) nr. 2910/73

30.10.1973

-

EFT L 299 af 27.10.1973

Forordning (EØF) nr. 2143/81

1.8.1981

-

EFT L 210 af 30.7.1981

Forordning (EØF) nr. 3644/85

1.1.1986

-

EFT L 348 af 24.12.1985

Forordning (EØF) nr. 3768/85

1.1.1986

-

EFT L 362 af 31.12.1985

Forordning (EØF) nr. 3577/90

1.1.1991

-

EFT L 353 af 17.12.1990

Forordning (EF) nr. 2801/95

13.10.1995

-

EFT L 291 af 6.12.1995

Forordning (EF) nr. 1256/97

9.7.1997

-

EFT L 174 af 2.7.1997

Forordning (EF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EFT L 122 af 16.5.2003

Forordning (EF) nr. 2059/2003

2.12.2003

-

EFT L 308 af 25.11.2003

Forordning (EF) nr. 660/2004

16.4.2004

-

EUT L 104 af 8.4.2004

Forordning (EF) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363 af 20.12.2006

Forordning (EF) nr. 636/2007

15.6.2007

-

EUT L 146 af 8.6.2007

Ændringerne og tilføjelserne vedrørende forordning nr. 79/65/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Den konsoliderede udgave [PDF] har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beslutning 85/377/EØF om opstilling af en fællesskabsklassifikation af landbrugsbedrifter [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 220 af 17.8.1985].

Se den konsoliderede udgave [PDF].

Forordning (EØF) nr. 1915/83 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 190 af 14.7.1983].

Om visse gennemførelsesbestemmelser vedrørende bogføring med henblik på konstatering af landbrugsbedrifternes indkomster.

Se den konsoliderede udgave [PDF].

Forordning (EØF) nr. 1859/82 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 205 af 13.7.1982]. Om udvælgelse af regnskabsførende bedrifter med henblik på at konstatere indkomstforhold i landbrugsbedrifter.

Se den konsoliderede udgave [PDF].

Forordning (EØF) nr. 2237/77 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 263 af 17.10.1977]. Om det bedriftsskema, der skal anvendes ved konstateringen af landbrugsbedrifternes indkomstforhold.

Se den konsoliderede udgave [PDF].

See also

Yderligere oplysninger kan ses på informationsnettet for landøkonomisk bogføring: INLB (DE) (EN) (FR).

Seneste ajourføring: 05.04.2008

Top