Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fjerkrækød

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fjerkrækød

Den fælles markedsordning for fjerkrækød gør det muligt at stabilisere priserne og sikre en rimelig levestandard for de berørte landmænd, idet den letter afsætningen af produkterne og fastsætter nærmere regler for samhandelen med tredjelande.

DOKUMENT

Rådets Forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Fra 1. juli 2008 er de varer, som falder inden for denne forordnings anvendelsesområde, omfattet af de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter.

Anvendelsesområde

Berørte produkter er haner, høner, ænder, gæs, kalkuner og perlehøner, kød og spiselige slagteriprodukter, fjerkrælever, fedt og andre fjerkræprodukter.

Afsætningsforanstaltninger

Der kan træffes en række erhvervsspecifikke og tværfaglige EF-initiativer med det formål at forbedre produkternes kvalitet og anvendelse, at forbedre produktionens tilrettelæggelse og produkternes afsætningsmuligheder og at gøre det lettere at følge, hvordan markedspriserne udvikler sig for disse produkter.

Der fastsættes handelsnormer for fjerkrækød og spiselige slagteriprodukter fra fjerkræ. Disse normer vedrører kategori, kvalitet, vægt og mærkning. For de øvrige produkter er det frivilligt, om der fastsættes normer.

Regler for samhandelen med tredjelande

Ved import og eksport kan det kræves, at medlemsstaterne udsteder import- og eksportlicenser.

Den fælles toldtarifs satser anvendes for produkterne i fjerkræsektoren.

Hvis importen risikerer at destabilisere EF-markedet, kan der opkræves tillægsimporttold.

Kontingenterne tildeles efter "først til mølle"-princippet eller princippet om "samtidig behandling". Der kan også benyttes andre ikke-diskriminerende metoder.

Hvis priserne stiger på EF-markedet, kan Rådet efter forslag fra Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet træffe passende foranstaltninger.

Der kan ydes eksportrestitutioner for at muliggøre eksport.

Brugen af proceduren for aktiv forædling kan forbydes.

Der kan træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis der er fare for, at importen eller eksporten vil forårsage forstyrrelser på EF-markedet.

Afgifter med tilsvarende virkning som told og anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning er forbudt i samhandelen med tredjelande.

Andre bestemmelser

I forbindelse med dyresygdomme kan der træffes ekstraordinære foranstaltninger til støtte for markedet.

Hvor intet andet er fastsat i forordningen, finder traktatens regler om statsstøtte anvendelse på fjerkræsektoren.

Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler de oplysninger, der er nødvendige for forordningens gennemførelse.

Kommissionen bistås ved gennemførelsen af forordningen af en forvaltningskomité for fjerkrækød og æg sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og med en repræsentant for Kommissionen som formand.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2777/75

1.11.1975

-

EFT L 282 af 1.11.1975

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 369/76

1.5.1976

-

EFT L 45 af 21.2.1976

Forordning (EØF) nr. 1475/86

24.5.1986

-

EFT L 133 af 21.5.1986

Forordning (EØF) nr. 3907/87

2.1.1988

-

EFT L 370 af 30.12.1987

Forordning (EØF) nr. 1235/89

14.5.1989

-

EFT L 128 af 11.5.1989

Forordning (EØF) nr. 3714/92

1.1.1993

-

EFT L 378 af 23.12.1992

Forordning (EØF) nr. 1574/93

1.1.1994

-

EFT L 152 af 24.6.1993

Forordning (EF) nr. 3290/94

1.1.1995

-

EFT L 349 af 31.12.1994

Forordning (EF) nr. 2916/95

1.1.1996

-

EFT L 305 af 19.12.1995

Forordning (EF) nr. 493/2002

27.3.2002

-

EFT L 77 af 20.3.2002

Forordning (EF) nr. 806/2003

5.6.2003

-

EUT L 122 af 16.5.2003

Forordning (EF) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307 af 25.11.2005

Forordning (EF) nr. 679/2006

11.5.2006

EUT L 119 af 4.5.2006

Ændringer og tilføjelser til forordning (EØF) nr. 2777/75 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave (pdf) har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE RETSAKTER

Dyrehold og dyrebeskyttelse

Direktiv 1999/74/EF om mindstekrav til beskyttelse af æglæggende høner [EFT L 203 af 3.8.1999]

Direktiv 2002/4/EF om registrering af virksomheder, der holder æglæggende høner, og som er omfattet af Rådets direktiv 1999/74/EF [EFT L 30 af 31.1.2002] Konsolideret udgave (pdf)

Samhandelen inden for EU

Direktiv 90/539/EØF om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande [EFT L 303 af 31.10.1990] Se den konsoliderede udgave (pdf)

Beslutning 2006/605/EF om visse beskyttelsesforanstaltninger vedrørende samhandelen inden for Fællesskabet med fjerkræ bestemt til udsætning som fjervildt [EUT L 246 af 8.9.2006]

Markedsstøtte

Forordning (EF) nr. 774/94 om åbning og forvaltning af en række EF-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter [EFT L 91 af 8.4.1994] Se den konsoliderede udgave (pdf)

Forordning (EF) nr. 1484/95 om fastsættelse af tillægsimporttold for fjerkrækød og æg samt ægalbumin [EFT L 145 af 29.6.1995]Beslutning 97/4/EF om midlertidige lister over tredjelandsvirksomheder, hvorfra medlemsstaterne tillader indførsel af fersk fjerkrækød [EFT L 2 af 4.1.1997] Se den konsoliderede udgave (pdf)

Forordning nr. 1010/2006 om visse undtagelsesforanstaltninger til støtte for markedet for æg og fjerkræ i visse medlemsstater [EUT L 180 af 4.7.2006] Se den konsoliderede udgave (pdf)

Import

Forordning (EF) nr. 533/2007 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød [EUT L 125 af 15.5.2007]

Eksport

Forordning (EF) nr. 633/2004 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser for fjerkrækød [EUT L 100 af 6.4.2004] Se den konsoliderede udgave (pdf)

Forordning (EF) nr. 1649/2006 om anvendelse af laveste restitutionssats ved udførsel af visse æg- og fjerkræprodukter [EUT L 309 af 9.11.2006]

Forordning (EF) nr. 420/2007 om fastsættelse af eksportrestitutioner for fjerkrækød [EUT L 102 af 19.4.2007]

Samhandelen med bestemte lande

AVS-staterne: Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet

Forordning (EF) nr. 701/2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2286/2002 for så vidt angår importordningen for visse produkter i sektoren for æg og fjerkrækød med oprindelse i AVS-staterne [EUT L 99 af 17.4.2003] Se den konsoliderede udgave (pdf)

USA

Forordning (EF) nr. 536/2007 om åbning og forvaltning af et importtoldkontingent, der er tildelt Amerikas Forenede Stater, for fjerkrækød [EUT L 128 af 16.5.2007]

Israel

Forordning (EF) nr. 2497/96 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød [EFT L 338 af 28.12.1996]

Andre tredjelande

Forordning (EF) nr. 616/2007 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingenter for fjerkrækød med oprindelse i Brasilien, Thailand og andre tredjelande [EUT L 142 af 5.6.2007].

See also

For nærmere oplysninger henvises der til lovgivningen om den fælles markedsordning for fjerkrækød.

Seneste ajourføring: 11.03.2008

Top