Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fiscalis 2013 (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Fiscalis 2013 (2008-2013)

Ved denne beslutning oprettes Den Europæiske Unions program Fiscalis 2013 (2008-2013). Formålet med programmet er at få beskatningssystemerne på det indre marked til at fungere bedre ved at udvikle samarbejdet mellem de deltagende lande, således at både nuværende og fremtidige problemer imødegås.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1482/2007/EF af 11. december 2007 om oprettelse af et fællesskabsprogram til forbedring af beskatningssystemernes virkemåde i det indre marked (Fiscalis 2013-programmet) og om ophævelse af beslutning nr. 2235/2002/EF.

RESUMÉ

Fiscalis 2013-programmet løber i perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2013 og har til formål at få beskatningssystemerne * i Den Europæiske Unions indre marked til at fungere bedre.

Formål

Det overordnede formål med Fiscalis 2013 er at forbedre den måde, beskatningssystemerne fungerer på i det indre marked, ved at styrke samarbejdet mellem de deltagende lande, deres administrationer og andre instanser.

Tanken med Fiscalis 2013 er at forbedre samarbejdet mellem skattemyndighederne for at opfylde følgende mål:

 • at EU's skattelovgivning anvendes ensartet i alle EU-lande
 • at beskytte de nationale og EU's finansielle interesser
 • at opnå et indre marked, der fungerer gnidningsløst, ved at bekæmpe skatte- og afgiftsunddragelse og -svig også på internationalt plan
 • at forebygge konkurrencefordrejning
 • konstant at gøre det billigere for både administrationer og skatte- og afgiftspligtige personer at efterleve reglerne.

Foranstaltninger

Fiscalis 2013 bygger hovedsageligt på:

 • kommunikations- og informationsudvekslingssystemer
 • multilaterale kontrolforanstaltninger
 • seminarer og projektgrupper
 • arbejdsbesøg mellem embedsmænd
 • uddannelsestiltag.

It-systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS) (DE) (EN) (FR) bliver integreret i Fiscalis 2013 fra 2009.

Deltagelse i programmet

De lande, der deltager i Fiscalis 2013 er EU's medlemslande. Det er også muligt for kandidatlande, der har en førtiltrædelsesstrategi, potentielle kandidatlande, der har indgået rammeaftaler om deres deltagelse i EU-programmer, og for visse partnerlande i naboskabspolitikken (EN) (FR) at deltage i programmet.

Budgetmæssige konsekvenser

Fiscalis 2013 løber over en periode på seks år svarende til perioden for de finansielle overslag 2007-2013. De udgifter, der skal afholdes over fællesskabsbudgettet, er på 156,9 mio. EUR.

Dokumentets nøglebegreber

 • Beskatningssystemer: henviser til følgende skatter, der anvendes i de lande, der deltager i programmet:

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 1482/2007/EF

4.1.2008

-

EUT L 330 af 15.12.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen, til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Midtvejsevaluering af Fiscalis 2013-programmet [KOM(2011) 538 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende]. Konklusionen på midtvejsevalueringen er, at programmet fungerer omkostningseffektivt og virkningsfuldt. Overvågning og rapportering af foranstaltningerne kan forbedres yderligere, men dette kan hæmmes af, at der er begrænsede menneskelige ressourcer til rådighed i Europa-Kommissionen og deltagerlandenes skatteadministrationer til at forvalte programmet. Rapporten indeholder følgende forslag til opnåelse af endnu bedre resultater i den resterende periode:

 • større vægt på samarbejde inden for direkte beskatning
 • lettelse af den administrative byrde for skatteyderne bør være et særligt mål for Fiscalis
 • indførelse af et resultatbaseret overvågnings- og evalueringssystem
 • styrkelse af formidling og udnyttelse af viden og bedste praksis i de nationale administrationer
 • undersøgelse af mulighederne for yderligere forbedringer og udvikling af momsinformationsudvekslingssystemet (VIES)
 • indførelse af et specifikt planlægnings-, overvågnings- og rapporteringssystem til tilrettelæggelse og opfølgning af arbejdsbesøg
 • inddragelse af en større kreds af interessenter
 • sikring af passende ressourcer til forvaltning af programmet.

Seneste ajourføring: 21.11.2011

Top