Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Told 2013 (2008-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Told 2013 (2008-2013)

EU-medlemsstaternes toldadministrationer spiller en vigtig rolle, når det gælder om at beskytte Fællesskabets interesser. De sørger også for et ensartet beskyttelsesniveau for Fællesskabets borgere og erhvervsdrivende over alt på Fællesskabets område. Ved denne beslutning fastlægges handlingsprogrammet Told 2013 (2008-2013) i Fællesskabet. Formålet med programmet er at gennemføre et paneuropæisk edb-baseret toldvæsen, der sikrer, at toldmyndighedernes aktiviteter svarer til det indre markeds behov, beskytter Fællesskabets finansielle interesser og styrker sikkerhed og sikring.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 23. maj 2007 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) [EUT L 154 af 14.6.2007].

RESUMÉ

Målet med programmet Told 2013 er at hjælpe deltagerlandenes toldadministrationer til at fremme den legitime vareudveksling og forenkle og fremskynde toldprocedurer. Programmet skal gennemføres til perioden 1. januar 2008 til 31. december 2013.

Formål

Programmet Told 2013 vil have følgende overordnede formål:

  • fremme gennemførelsen af et paneuropæisk edb-baseret toldvæsen, der sikrer, at toldmyndighedernes aktiviteter svarer til det indre markeds behov, beskytter Fællesskabets finansielle interesser og styrker sikkerhed og sikring
  • bidrage til gennemførelsen af en moderniseret toldkodeks
  • sikre, at medlemsstaternes toldadministrationer samarbejder og løser deres opgaver lige så effektivt, som var de én administration
  • styrke det internationale toldsamarbejde mellem EU's toldadministrationer og tredjelandes toldmyndigheder inden for forsyningskædesikkerhed
  • forberede udvidelsen, herunder at udveksle erfaringer og viden med de berørte landes administrationer
  • styrke samarbejdet og udvekslingen af information og bedste praksis med tredjelandenes toldadministrationer og navnlig kandidatlande, potentielle kandidatlande og partnerlandene i den europæiske naboskabspolitik
  • standardisere og forenkle systemer og kontrol på toldområdet for at reducere de administrative byrder og de omkostninger, der for de erhvervsdrivende er forbundet med at overholde gældende regler
  • identificere, udvikle og anvende bedste arbejdspraksis.

Aktioner

Told 2013 vil omfatte aktioner inden for kommunikations- og informationsudvekslingssystemer, benchmarking, seminarer og workshopper, projektgrupper og styringsgrupper, arbejdsbesøg, uddannelsesaktiviteter og overvågning.

Deltagelse i programmet

Deltagerlandene i programmet Told 2013 er EU's medlemsstater. Programmet er også åbent for deltagelse af de kandidatlande, der er omfattet af en førtiltrædelsesstrategi, potentielle kandidatlande (efter indgåelse af rammeaftaler om deres deltagelse i fællesskabsprogrammer), og visse lande, som er partnere i den europæiske naboskabspolitik (hvis de har nået et tilstrækkeligt niveau for tilnærmelse af den relevante lovgivning og i overensstemmelse med relevante rammeaftaler).

Budgetmæssige virkninger

Programmet Told 2013 gennemføres over en seksårig periode svarende til perioden for den finansielle ramme for 2007-2013. Udgifterne for EU's budget andrager 328,8 mio. EUR.

KONTEKST

Told 2013 viderefører de aktiviteter, der blev påbegyndt i forbindelse med de foregående programmer på toldområdet og navnlig Told 2007, og udgør et bidrag til den stigende betydning af gennemførelse af e-told.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 624/2007/EF

4.7.2007

-

EUT L 154 af 14.6.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 6. april 2005 om Fællesskabets Told 2013 og Fiscalis 2013-programmer [KOM(2005) 111 endelig - Ikke offentliggjort i EUT]. I afventning af forslaget til det kommende program Told 2013 (2007-2013) foreslår Kommissionen en videreførelse af programmet Told 2007. Kommissionen mener, at Told-programmet bidrager til en bæredygtig økonomisk vækst. Et af målene med 2013-programmet er at sikre harmoniske varestrømme i udenrigshandelen og samtidig gennemføre en effektiv kontrol af varerne. Som de foregående programmer bidrager aktiviteterne til en harmonisk gennemførelse af det indre marked gennem forberedelse og fælles gennemførelse af EU's toldlovgivning. Det nye program skal også imødekomme nye udfordringer og igangværende ændringer på sikkerhedsområdet (forvaltning af ydre grænser og kontrol af hele den internationale forsyningskæde), oprettelse af et elektronisk toldmiljø og bekæmpelse af forfalskning og piratvirksomhed.

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 11. februar 2003 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2007). Formålet med programmet Told 2007 (2003-2007) er at understøtte og supplere medlemsstaternes foranstaltninger med henblik på at sikre gennemførelsen af det indre marked på toldområdet. Beslutningen ophæves med virkning fra den 1. januar 2008.

Seneste ajourføring: 14.06.2007

Top