Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Svinekød

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Svinekød

Den fælles markedsordning for svinekød stabiliserer priserne og sikrer en rimelig levestandard for de berørte landmænd ved hjælp af prisordninger og nærmere regler for samhandelen med tredjelande. Den gælder indtil 30. juni 2008.

DOKUMENT

Rådets Forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Forordningen omfatter den fælles markedsordning for svinekød, herunder EU-tarifering af de pågældende produkter, prisordningen og regler for samhandelen med tredjelande. Forordningen indeholder desuden nogle almindelige bestemmelser om særforanstaltninger til støtte af markedet og om Forvaltningskomitéen for Svinekød.

Fra 1. juli 2008 gælder den fælles markedsordning for landbrugsprodukter for de produkter, som er omfattet af forordningen om den fælles markedsordning for svinekød.

ANVENDELSESOMRÅDE

Sidstnævnte forordning gælder for levende dyr, undtagen racerene avlsdyr, og svinekødsprodukter.

DIREKTE STØTTE

Som følge af reformen af den fælles landbrugspolitik i 2003 kan svineavlerne uafhængigt af deres produktion modtage direkte støtte eller direkte betalinger.

PRISORDNING

Støtte til initiativer i erhvervslivet

Der ydes støtte til foranstaltninger til fremme af initiativer med henblik på de erhvervsdrivendes tilpasning til markedet.

Basispris

Basisprisen for slagtet svin er 1509,39 EUR pr. ton.

Interventionsforanstaltninger

For at forebygge et kraftigt prisfald kan der ved hjælp af støtte til privat oplagring og interventionsforanstaltninger opkøbes hele svinekroppe, halve kroppe, brystflæsk eller fersk eller kølet svinespæk. Hvis EU-prisen efter multiplikation med en koefficient, der er udtryk for størrelsen af svinebestanden i den enkelte medlemsstat, ligger under 103 % af basisprisen, kan der gives tilladelse til at foretage intervention. Købsprisen for slagtet svin af standardkvalitet ligger mellem 78 % og 92 % af basisprisen. For andre produkter end slagtet svin eller produkter, der ikke er af standardkvalitet, udregnes købsprisen på grundlag af basisprisen for slagtet svin af standardkvalitet. Der har ikke været gjort brug af offentlig intervention de sidste tyve år.

ORDNING FOR SAMHANDELEN MED TREDJELANDE

Udstedelse af import- og eksportlicenser

Ved import og eksport kan der kræves udstedelse af import- eller eksportlicens.

Den fælles toldtarif

Toldsatserne i den fælles toldtarif finder anvendelse på svinekødsprodukter.

Import

Hvis der er risiko for, at importen vil destabilisere det indre marked, er der mulighed for at opkræve tillægsimporttold.

Toldkontingenter

Kontingenterne fastsættes på basis af ansøgninger, som de erhvervsdrivende indsender hver tredje måned.

Ophævelse af importtold

En vedvarende prisstigning på EU-markedet kan medføre hel eller delvis ophævelse af importtolden.

Eksport

Der kan ydes eksportrestitutioner for at fremme eksporten.

Forarbejdning

Brugen af proceduren for aktiv forædling kan forbydes.

Handelshindringer

Afgifter, der har samme virkning som told, og kvantitative restriktioner eller tiltag med tilsvarende virkning er forbudt i handelen med tredjelande.

Beskyttelsesforanstaltninger

Der kan træffes beskyttelsesforanstaltninger, hvis EU-markedet trues af alvorlige forstyrrelser på grund af import eller eksport.

ANDRE BESTEMMELSER

Dyresygdomme

Der kan efter anmodning fra en medlemsstat træffes særforanstaltninger til støtte af markedet i tilfælde af dyresygdomme, men kun af den absolut påkrævede varighed. De træffes kun, hvis den berørte medlemsstat har truffet passende veterinære og sundhedsmæssige forholdsregler.

Statsstøtte

Medmindre andet er fastsat i forordningen, finder traktatens bestemmelser om statsstøtte anvendelse på svinekød.

Oplysninger

Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler de oplysninger, der er nødvendige for forordningens gennemførelse.

Udvalgsprocedure

Ved anvendelsen af forordningen bistås Kommissionen af Forvaltningskomitéen for Svinekød, der består af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2759/75

1.11.1975

-

EFT L 282 af 1.11.1975

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 1423/78

1.7.1978

-

EFT L 171 af 28.6.1978

Forordning (EØF) nr. 2966/80

21.11.1980

-

EFT L 307 af 18.11.1980

Forordning (EØF) nr. 1473/86

24.5.1986

-

EFT L 133 af 21.5.1986

Forordning (EØF) nr. 3906/87

2.1.1988

-

EFT L 370 af 30.12.1987

Forordning (EØF) nr. 1249/89

14.5.1989

-

EFT L 129 af 11.5.1989

Forordning (EF) nr. 3290/94

1.1.1995

-

EFT L 349 af 31.12.1994

Forordning (EF) nr. 1365/2000

2.7.2000

-

EFT L 156 af 29.6.2000

Forordning (EF) nr. 1913/2005

2.12.2005

-

EUT L 307 af 25.11.2005

Ændringer og rettelser er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf) er ikke retligt bindende.

TILHØRENDE RETSAKTER

Eksport:

Forordning (EF) nr. 303/2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 81 af 22.3.2007]. Forordning om fastsættelse af eksportrestitutioner for svinekød gældende fra den 22. marts 2007.

Forordning (EF) nr. 1518/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 217 af 29.8.2003].

Forordning om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med eksportlicenser inden for svinekødssektoren.

Ændringer og rettelser er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf) er ikke retligt bindende.

Markedspriser:

Forordning (EF) nr. 1319/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 243 af 6.9.2006].

Forordning om visse gensidige meddelelser mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for svinekødssektoren.

Forordning (EF) nr. 1128/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 201 af 25.7.2006]. Forordning om det afsætningsled, som gennemsnittet af priserne for slagtet svin refererer til.

Forordning (EF) nr. 908/2006 [Den Europæiske Unions Tidende L 168 af 21.6.2006].

Forordning om fortegnelse over de repræsentative markeder for svinekød inden for Fællesskabet.

Støtteforanstaltninger:

Forordning (EF) nr. 1267/2007 [Den Europæiske Unions Tidende L 283 af 27.10.2007]. Forordning om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren.

Forordning (EF) nr. 2246/2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 333 af 20.12.2003]. Forordning om særlige betingelser for ydelse af støtte til privat oplagring inden for svinekødssektoren.

Forordning (EØF) nr. 3444/90 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 333 af 30.11.1990]. Forordning om gennemførelsesbestemmelser vedrørende støtte til privat oplagring af svinekød.

Ændringer og rettelser er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version (pdf) er ikke retligt bindende.

See also

Yderligere oplysninger om den fælles markedsordning for svinekød findes på Generaldirektoratet for Landbrugs (DE) (EN) (FR) websted og i lovgivningen om den fælles markedsordning for svinekød.

Seneste ajourføring: 07.03.2008

Top