Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsprogram: Told 2007 (2003-2007)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Handlingsprogram: Told 2007 (2003-2007)

EU har indført en række handlingsprogrammer for at forbedre koordineringen på toldområdet. Det første program Told 2000 (1996-2000) er blevet videreført af programmerne Told 2002 (2001-2002) og Told 2007 (2003-2007). Målet er at samle EU’s og medlemsstaternes indsats i et enkelt juridisk instrument for at fremme et tættere samarbejde mellem de nationale toldadministrationer og indføre et system til elektronisk informationsudveksling mellem europæiske lande.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 11. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) [Se ændringsretsakt(er].

RESUMÉ

Told 2007 (2003-2007) har til formål at støtte og supplere tiltag, der iværksættes af medlemsstaterne, for at sikre, at det indre marked fungerer effektivt på toldområdet. Det skal lette informationsudvekslingen og bekæmpe svig. Herved beskyttes Fællesskabets finansielle interesser og borgerne sikres trygge vilkår. Tolden har desuden stor betydning for at sikre, at EU's handels- og konkurrencevilkår er konkurrencedygtige.

Udgifterne til programmet i perioden 2003-2007 beløber sig til 133 mio. euro. Budgettet tages op til revision i forbindelse med EU's udvidelse for at tage højde for de nye medlemsstaters behov.

Mål

Det primære formål med programmet er at sikre, at arbejdet i medlemsstaternes toldadministrationer koordineres. Herved kan indsatsen på toldområdet tilpasses behovene på EU's indre marked.

Programmets prioriteter

Der fokuseres i Told 2007 på:

  • at reducere de erhvervsdrivendes omkostninger i forbindelse med overholdelsen af toldlovgivningen
  • at fastlægge en metode til måling af medlemsstaternes resultater og anvende bedste arbejdspraksis (herunder et samarbejde mellem de laboratorier, der foretager toldanalyser)
  • at forbedre standardiseringen og forenklingen af toldprocedurer
  • at etablere et elektronisk toldmiljø med papirløse toldprocedurer

at udvikle fælles uddannelsesforanstaltninger.

Foranstaltninger

I Told 2007 tages der højde for forstrategien for toldunionen. Den udgør det juridiske og finansielle grundlag for foranstaltninger, som vedrører:

  • elektroniske informationsudvekslingssystemer mellem nationale administrationer
  • fælles initiativer som projektgrupper, benchmarking-øvelser, seminarer, uddannelsestiltag for embedsmænd og toldeksperter
  • udveksling af embedsmænd mellem nationale administrationer
  • indførelse af et elektronisk system, som gør det muligt for virksomhederne at gå papirløst fra et toldmiljø til et andet
  • hjælp til kandidatlandene, således at deres systemer kan blive klar til at forvalte frihandel og foretage toldkontrol ved de nye ydre grænser.

KONTEKST

Programmet Told 2007 er en videreførelse af to tidligere handlingsprogrammer på toldområdet: Told 2000 (1996-2000) og Told 2002 (2001-2002). I perioden 1996-2002 var der afsat et rammebeløb på 135 mio. euro og 12,5 mio. euro til foranstaltninger udadtil.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 253/2003/EF

4.3.2003

-

EUT L 036 af 12.2.2003

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 787/2004/EF

20.5.2004

-

EUT L 138 af 30.4.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 624/2007/EF af 23. maj 2007 om fastlæggelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i Fællesskabet (Told 2013) [EUT L 154 af 14.6.2007]. Handlingsprogrammet Told 2007 erstattes af handlingsprogrammet Told 2013.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 7. oktober 2008 om endelig evaluering af Told 2007-programmet i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 253/2003/EF af 6. februar 2003 om vedtagelse af et handlingsprogram for toldvæsenet i EF (Told 2007) [KOM(2008) 612 endelig – ikke offentliggjørt i Den Europæiske Unions Tidende].

Kommissionen vurderer resultaterne af Told 2007-programmet positivt, efter fem års gennemførelse. Virkningen af programmet har været med til at forbedre samarbejdet og informationsudvekslingen mellem toldmyndighederne. Programmet har været med til at øge toldvæsenets effektivitet gennem udviklingen af nye informationssystemer. Kun 60% af det oprindelige 5-års budget blev brugt.

Mere specifikt har programmet bidraget til skabelsen af bedre vilkår og til beskyttelsen af Fællesskabets finansielle interesser. Programmet har været medvirkende til indførelsen af mere ensartet toldlovgivning og harmonisering af toldmyndighedernes arbejdsmetoder. Det har bidraget til at lette byrden for de erhvervsdrivende, på trods af det stigende antal nationale initiativer til forbedring af sikkerheden og beskyttelsen af samhandlen. Brugen af informationssystemer har særligt bidraget til at øge hastigheden af forsendelsesprocedurer og tarifrelateret informationsudveksling, samtidigt med at retssikkerheden er blevet styrket.

Deltagelse i programmet var åben for 27 EU-medlemsstater og kandidatlande. Programmet har bidraget til integrations- og udvidelsesprocessen ved at styrke kapacitetsopbygningen og forbedre procedurer i de nye medlemsstater og kandidatlandene.

Kommissionen fremsætter anbefalinger til det nye handlingsprogram Told 2013. Videreførelse af programmet vil bidrage til at fremme samhandlen, forbedre risikostyringen og uddannelsen af toldmyndighederne samt fremme brugen af informations- og kommunikationsteknologier.

Kommissionens beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af programmet "Told 2002" (1998-2002) [KOM(2003) 672 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Denne beretning om gennemførelsen af Told 2002 viser, at programmet har bidraget til at styrke toldsamarbejdet. Told 2002 har desuden gjort det muligt at forberede integreringen af de kommende medlemsstaters administrationer i forvaltningen af EF-toldvæsenet.

Kommissionens beretning til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelse af programmet "Told 2000" [KOM(98) 471 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Denne midlertidige beretning har til formål at skabe større effektivitet i procedurerne og toldkontrollen overalt i EF's toldområde ved at sikre gennemsigtighed i anvendelsen af EU-retten og ved at identificere vanskelighederne i forbindelse med iværksættelsen heraf samt de højt prioriterede samarbejdsområder.

Seneste ajourføring: 06.02.2009

Top