Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Produkter og teknologier med dobbelt anvendelse

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Produkter og teknologier med dobbelt anvendelse

Forordningen skal sikre, at produkter, herunder programmel og teknologi, med dobbelt anvendelse underkastes en effektiv kontrol, når de udføres fra Fællesskabet, så det sikres, at EU's og medlemsstaternes internationale forpligtelser for så vidt angår ikke-spredning overholdes. En effektiv kontrol ved udførsel fra EF gør det muligt at sikre fri bevægelighed for produkter med dobbelt anvendelse i Fællesskabet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Med denne forordning indføres en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse *.

Anvendelsesområde

Ved produkter med dobbelt anvendelse forstås produkter, programmel og teknologi, der kan anvendes til både civile og militære formål.

Forordningen gælder ikke for levering af tjenesteydelser eller overførsel af teknologi, hvis denne levering eller overførsel indebærer grænseoverskridende bevægelse af fysiske personer.

Udførsel af produkter med dobbelt anvendelse

Der kræves tilladelse til at udføre produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i forordningens bilag. Tilladelsen er gyldig i hele EF. Listen er opdelt i ti produktkategorier.

Den generelle fællesskabsudførselstilladelse er fastsat for visse produktkategorier i forordningens bilag med bestemmelsessted i følgende lande: Australien, Canada, USA, Japan, Norge, New Zealand og Schweiz.

For de øvrige udførsler, hvortil der kræves tilladelse, gælder, at udførselstilladelsen udstedes af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor eksportøren er etableret.

Når medlemsstaterne tager stilling til, om der skal udstedes udførselstilladelse, skal de tage hensyn til de forpligtelser, som de har indgået i medfør af deres deltagelse i internationale ikke-spredningsordninger, EU's fælles holdninger, OSCE, De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, EU's adfærdskodeks for våbeneksport, og til den endelige anvendelse og faren for omdirigering.

Produkter med dobbelt anvendelse, der ikke er opført på listen, må kun udføres mod forevisning af en udførselstilladelse, hvis eksportøren af sit lands myndigheder er blevet gjort bekendt med, at de pågældende produkter helt eller delvis er eller kan være bestemt til anvendelse i forbindelse med:

  • udvikling, fremstilling, håndtering, anvendelse, vedligeholdelse, oplagring, sporing, identificering eller spredning af kemiske, biologiske eller nukleare våben
  • udvikling, fremstilling, vedligeholdelse eller oplagring af missiler, der kan fremføre sådanne våben.

Væsentlige sikkerhedsinteresser

Hvis en udførsel vil være til skade for en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser, kan denne anmode en anden medlemsstat om ikke at udstede udførselstilladelse eller anmode om, at den annulleres, suspenderes, ændres eller tilbagekaldes. I så fald indledes der straks høringer mellem de to medlemsstater.

En medlemsstat kan udsætte udførsel fra sit område midlertidigt, hvis den har mistanke om, at der i forbindelse med tilladelsens udstedelse ikke er taget hensyn til relevante oplysninger, eller at omstændighederne har ændret sig væsentligt siden tilladelsens udstedelse.

Eksportørerne skal føre registre over deres udførsler med beskrivelse af produkterne og deres mængde, samt angivelse af eksportørens og modtagerens navn og adresse.

Kontekst

Kontrollen med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse på EU-plan skal sikre, at EU og dens medlemsstater overholder deres internationale forpligtelser vedrørende ikke-spredning af masseødelæggelsesvåben og spredning af konventionelle våben. Det gælder f.eks. NSG (gruppen af nukleare leverandører) mod spredning af nukleare produkter og teknologier eller Australien-gruppen mod spredning af kemiske og biologiske produkter og teknologier.

Dokumentets nøglebegreber

  • Produkter med dobbelt anvendelse: alle produkter, herunder programmel og teknologi, der kan anvendes til både civile og militære formål. De omfatter alle produkter, der samtidigt kan anvendes til ikke-eksplosive formål og på en eller anden måde kan indgå i fremstillingen af nukleare våben eller andre nukleare sprænganordninger.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1334/2000

28.9.2000

-

EFT L 159 af 30.6.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2889/2000

4.1.2001

-

EFT L 336 af 30.12.2000

Forordning (EF) nr. 458/2001

12.3.2001

-

EFT L 65 af 7.3.2001

Forordning (EF) nr. 2432/2001

19.1.2002

-

EFT L 338 af 20.12.2001

Forordning (EF) nr. 880/2002

3.6.2002

-

EFT L 139 af 29.5.2002

Forordning (EF) nr. 149/2003

7.3.2003

-

EFT L 30 af 5.2.2003

Forordning (EF) nr. 885/2004

-

-

EUT L 168 af 1.5.2004

Forordning (EF) nr. 1504/2004

30.9.2004

-

EUT L 281 af 31.8.2004

Forordning (EF) nr. 394/2006

11.4.2006

-

EUT L 74 af 13.3.2006

Forordning (EF) nr. 1183/2007

21.11.2007

-

EUT L 278 af 22.10.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens meddelelse af 18. december 2006 om revision af fællesskabsordningen for kontrol med udførslen af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse [KOM(2006) 828 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Forslag til Rådets forordning af 18. december 2006 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse [KOM(2006) 829 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen fremlægger en pakkeløsning inden for kontrol med udførslen af produkter med dobbelt anvendelse i form af en omarbejdelse af forordning (EF) nr. 1334/2000, der ledsages af en række foranstaltninger, som skal forbedre fællesskabsordningen for kontrol med udførslen af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse. Ordningen har, fordi den bidrager til at bekæmpe spredningen af masseødelæggelsesvåben, været et af de vigtigste områder, hvor skærpede foranstaltninger har vist sig nødvendige efter attentaterne den 11. september 2001. Thessaloniki-handlingsplanen og EU's strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben fra 2003 gik i denne retning, fordi de tilskyndede medlemsstaterne til at træffe konkrete foranstaltninger og revidere deres kontrolprocedurer. Medlemsstaterne har drøftet dette spørgsmål, og Kommissionen har rådført sig med den europæiske industri med henblik på at ændre og forbedre fællesskabsordningen. Kontrollen med udførslen af produkter og teknologier med dobbelt anvendelse skal således kombinere behovet for sikkerhed med den europæiske industris interesser, som ligger på toppen af dette område, så industriens konkurrenceevne ikke skades.

Formålet med denne vifte af forslag er at forbedre sikkerheden yderligere gennem effektiv kontrol og øget koordinering af kontrollen, idet der tilstræbes praktiske forskrifter, som kan fremme virksomhedernes konkurrenceevne (klare forskrifter, begrænsede restriktioner, sammenhængende og ensartet gennemførelse og forenklede udvekslinger).

Ændringerne af kontrolordningen hviler dels på den konsekvensanalyse, som Kommissionen gennemførte i 2005, dels på Kommissionens initiativer. Ændringerne indebærer, at kontrollen udbygges og harmoniseres, og at udvekslingen af oplysninger om den nationale kontrol og afslag forbedres. Der indføres således nogle kontroller (transit, mæglervirksomhed), mens andre tydeliggøres (immaterielle teknologioverførsler, herunder levering af teknisk bistand). De nationale kontroller skulle til gengæld, selv om de ikke påvirkes af nævnte forordning, blive mere gennemsigtige. De foreslåede ændringer indebærer også indførelse af strafferetlige sanktioner i tilfælde af overtrædelser af forordningen og øget gennemsigtighed. Betingelserne for anvendelse af generelle tilladelser skulle blive harmoniseret, og der fastsættes frister for de nationale myndigheders behandling af ansøgninger om tilladelser (og det samme gælder for anmodninger om oplysninger). Eksportører og leverandører af de mest følsomme produkter vil blive forpligtet til at lade sig registrere hos de kompetente nationale myndigheder. Endvidere skal der indføres en udvalgsprocedure, der skal anvendes ved ændringer af forordningen eller vedtagelse af gennemførelsesbestemmelser til forordningen. Med henblik på at øge retssikkerheden skal der efter forordningen opstilles samlede juridiske rammer for udførslen af produkter, teknologier og tjenesteydelser med dobbelt anvendelse. Kommissionens pakkeløsning indeholder også forslag, der skal styrke forordningens rammer gennem fastlæggelse af retningslinjer og bedste praksis, der skal tjene som referencenormer for kontrol med udførslen, mulighed for administrative aktioner på visse områder som f.eks. gennemsigtighed, og forslag herom vil kunne blive udarbejdet senere.

Endelig rejser Kommissionen spørgsmålet om områder, der kræver svar, men som ligger uden for kontrollen med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse. Et af disse områder omfatter internationale eksportkontrolordninger, de begrænsninger de indebærer, behovet for nye medlemsstaters deltagelse i disse ordninger, EU's deltagelse i disse ordninger og koordinering af EU's holdninger i denne forbindelse. Et andet område vedrører udbygningen af den tekniske bistand til tredjelande og det internationale samarbejde. Området er allerede omfattet af de ikke-spredningsklausuler, der er indsat i aftalerne mellem EU og tredjelande og regioner heraf som f.eks. Cotonou-aftalen. Stabilitetsinstrumentet for perioden 2007-2013 indeholder også velegnede rammer for den tekniske bistand.

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 256 af 7.9.1987]. Formålet med forordningen er at oprette en kombineret nomenklatur, der opfylder EU's told- og statistikbehov, og skabe en integreret toldtarif for De Europæiske Fællesskaber, kaldet Taric.

Rådets forordning (EØF) nr. 2603/69 af 20. december 1969 om fastlæggelse af en fælles udførselsordning [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 324 af 27.12.1969]. Forordningen fastlægger en fælles udførselsordning for EF på basis af princippet om fri eksport, og den fastsætter procedurer, hvorefter EF kan anvende de fornødne overvågnings- og beskyttelsesforanstaltninger.

Seneste ajourføring: 29.10.2007

Top