Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bananer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bananer

Den fælles markedsordning for bananer gør det muligt at forsyne EU-markedet med kvalitetsbananer til rimelige priser for producenterne og forbrugerne, samtidig med at der sikres en ligevægt mellem de forskellige forsyningskilder. Denne fælles markedsordning blev ændret med henblik på overgang til en ny og udelukkende toldbaseret ordning fra den 1. januar 2006. I slutningen af 2006 vedtog Rådet en tilbundsgående reform af den fælles markedsordning for navnlig at tage hensyn til regionale forhold.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Anvendelsesområde

De pågældende produkter er friske eller tørrede bananer bortset fra pisang, frosne eller foreløbigt konserverede bananer, tilberedte bananer, banansaft samt mel, semulje og pulver af bananer.

Produktionsåret begynder den 1. januar og slutter den 31. december hvert år.

Fælles kvalitets- og handelsnormer

Kommissionen fastsætter kvalitetsnormer for bananer, der er beregnet til at blive solgt i frisk tilstand til forbrugerne. Det er frivilligt, om der fastsættes normer for forarbejdede bananprodukter. Medlemsstaterne skal håndhæve reglerne ved hjælp af kontrolorganer.

Producentorganisationer og samrådsmekanisme

Et af elementerne i den reform, der blev vedtaget i december 2006, består i at afskaffe bestemmelserne vedrørende producentorganisationer.

Indtil da blev der tilskyndet til oprettelsen af producentorganisationer, som skulle godkendes af medlemsstaterne. De fik støtte i fem år.

Producentsammenslutninger og -organisationer, som eventuelt blandt sine medlemmer talte forarbejdningsvirksomheder og handlende, kunne dels gennemføre projekter af fælles interesse, bl.a. inden for anvendt forskning og uddannelse af producenter, dels deltage i udarbejdelsen af operationelle programmer. Regler, der blev vedtaget af producentsammenslutningerne eller -organisationerne, kunne udvides til også at omfatte ikke-tilsluttede erhvervsdrivende, hvis traktatens konkurrenceregler blev overholdt.

Nævnte støtteordning, der havde til formål at tilskynde til oprettelsen og den administrative drift af producentorganisationer, er ophævet med virkning fra den 1. januar 2007. Eftersom den hidtil gældende udligningsstøtteordning er ophævet og integreret i enkeltbetalingsordning, som blev indført ved forordning (EF) nr.1782/2003, er et af formålene med støtten til producentorganisationer faldet væk.

Der udbetales dog fortsat støtte til nyligt anerkendte producentorganisationer, der allerede modtager støtte.

Støtte

Med reformen af december 2006 er den hidtil gældende udligningsstøtte blevet afskaffet.

Indtil december 2006 blev der udbetalt produktionsstøtte via operationelle programmer, der blev udarbejdet i forbindelse med EU-støtterammerne, og som blev iværksat af medlemsstaternes myndigheder i samarbejde med Europa-Kommissionen og producentorganisationer, sammenslutninger og grupper af erhvervsdrivende. Disse programmer skulle mindst nå to ud af de tre følgende mål:

  • bedre forberedelse af afsætningen af produkterne
  • øge konkurrenceevnen
  • fremme en miljøvenlig udnyttelse af ressourcerne.

Som kompensation for indtægtstab kunne der ydes støtte til producentsammenslutninger og individuelle producenter, som ikke havde mulighed for at deltage i ovennævnte programmer på grund af deres geografiske isolering. Den garanterede EU-mængde, der kunne ydes støtte for, var på 854 000 t fordelt på produktionsområderne (De Kanariske Øer, Guadeloupe, Martinique, Madeira, Azorerne, Kreta, Algarve og Lakonía). Der blev indrømmet Cypern en garantimængde på 13 500 t i forbindelse med tiltrædelsesforhandlingerne. Europa-Kommissionen fastsatte støttebeløbet hvert forår.

Fra den 1. januar 2007 overgår produktionsstøtten til at være en producentstøtte. Det betyder, at udligningsstøtten afskaffes, og at midlerne integreres i enkeltbetalingsordningen, som blev indført ved forordning (EF) nr. 1782/2003.

En ekstra bevilling på 278,8 mio. EUR føjes således til POSEI-programmets (es de en fr) midler (særlige programmer for bestemte regioner som følge af disses afsides beliggenhed og ø-karakter).

De banandyrkningsområder, der ikke er fjernområder, og som derfor ikke er omfattet af POSEI-programmet, får en tillægsbevilling på 4,5 mio. EUR og overføres til enkeltbetalingsordningen.

Den samlede budgetramme vil blive baseret på gennemsnittet af den støtte, der er ydet i løbet af en historisk flerårig referenceperiode. Midlerne tildeles efter den fordelingsnøgle, der er fastsat i 2000.

Ordning for samhandelen med tredjelande (friske bananer)

For importerede friske bananer anvendes satsen i den fælles toldtarif, der er fastsat i forbindelse med Den Almindelige Overenskomst om Told og Udenrigshandel, fra den 1. januar 2006.

Overgang til en enhedsordning (eller en udelukkende toldbaseret ordning)

Den 1. januar 2006 overgik den fælles markedsordning for bananer til en udelukkende toldbaseret ordning med en enhedstold på 176 EUR pr. ton og et toldkontingent på 775 000 tons for bananer fra AVS-landene.

Med reformen af den fælles markedsordning, der blev vedtaget i december 2006, er der ligeledes ophævet en række forældede bestemmelser i forordning (EF) nr. 404/93 vedrørende handel med tredjelande, som var gældende før indførelsen af den udelukkende toldbaserede importordning.

Generelle bestemmelser

Den fælles toldtarif gælder for alle produkter.

Afgifter med tilsvarende virkning som told og anvendelse af kvantitative importrestriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning er normalt forbudt i samhandelen med tredjelande.

Andre bestemmelser

Hvor intet andet er fastsat i forordningen, finder traktatens regler om statsstøtte anvendelse på banansektoren.

Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler de oplysninger, der er nødvendige for forordningens gennemførelse.

Med reformen af december 2006 afskaffes Forvaltningskomitéen for Bananer, der er sammensat af repræsentanter for medlemsstaterne og har en repræsentant for Kommissionen som formand. Herefter er det således Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager, der bistår Kommissionen.

I 2009 forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af POSEI-programmerne. Dermed bliver det muligt at foretage en tilbundsgående analyse af konsekvenserne af reformen, og banansektoren inkluderes i de vigtigste produktionsområder.

Kontekst

Efter udvidelsen af den fælles markedsordning til de ti nye medlemsstater i 2004 og under hensyn til de tidligere bestemmelser, der blev vedtaget sammen med Ecuador og USA i 2001, besluttede Kommissionen i 2005, at den ville forelægge et forslag til en reform af de interne aspekter af denne fælles markedsordning i 2006. I forbindelse med denne reform har Kommissionen sat særlig fokus på bestemmelserne om ydelse af støtte til de europæiske producenter.

På langt sigt er det desuden hensigten at fortage en tilbundsgående reform af den fælles markedsordning for bananer for at gøre det lettere at integrere den i Kommissionens forslag om at nyredigere alle de gældende markedsordninger og samle dem i én enkelt fælles markedsordning.

På grundlag af en konsekvensanalyse, som Kommissionen har foretaget af de forskellige muligheder for en reform af den fælles markedsordning for bananer, er det blevet besluttet, at POSEI-løsningen, der består i at afskaffe den eksisterende producentstøtteordning og at overflytte de midler, der er afsat til finansiering af udligningsstøtten, til POSEI-programmerne, vil være den mest hensigtsmæssige løsning, fordi det dermed bliver muligt at afpasse støtten efter de lokale forhold.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 404/93

26.2.1993

26.2.1993

EFT L 160 af 26.6.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 3518/93

29.12.1993

-

EFT L 320 af 22.12.1993

Forordning (EF) nr. 3290/94

1.1.1995

-

EFT L 349 af 31.12.1994

Forordning (EF) nr.°1637/98

31.7.1998

-

EFT L 210 af 28.7.1998

Forordning (EF) nr.°1257/99

24.5.1999

-

EFT L 160 af 26.6.1999

Forordning (EF) nr.°216/2001

5.2.2001

-

EFT L 31 af 2.2.2001

Forordning (EF) nr.°2587/2001

1.1.2002

1.1.2002 Delvis anvendelse

EFT L 345 af 29.12.2001

Retsakter vedrørende Republikken Estlands, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Polens, Den Tjekkiske Republiks, Den Slovakiske Republiks, Republikken Ungarns, Republikken Sloveniens, Republikken Cyperns og Republikken Maltas tiltrædelse af EU.

1.2.2004

-

EUT L 236 af 23.9.2003

Forordning (EF) nr. 414/2004

7.3.2004

-

EUT L 68 af 6.3.2004

Forordning (EF) nr. 2013/2006

1.1.2007

-

EUT L 384 af 29.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Overgangsbestemmelser og særlige bestemmelser

Kommissionens forordning (EF) nr. 838/2004 af 28. april 2004 om overgangsforanstaltninger for import af bananer til Fællesskabet som følge af Den Tjekkiske Republiks, Estlands, Cyperns, Letlands, Litauens, Ungarns, Maltas, Polens, Sloveniens og Slovakiets tiltrædelse [Den Europæiske Unions Tidende L 127 af 29.4.2004]. Ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2004 [Den Europæiske Unions Tidende L 239 af 9.7.2004].

Kommissionens forordning (EF) nr. 414/2004 af 5. marts 2004 om særlige foranstaltninger for tilpasning af toldkontingenterne for import af bananer som følge af de nye medlemsstaters tiltrædelse pr. 1. maj 2004 [Den Europæiske Unions Tidende L 68 af 6.3.2004]. Ændret ved:

Forordning (EF) nr. 689/2004 [Den Europæiske Unions Tidende L 106 af 15.04.2004].

Støtte

Forordning (EF) nr. 1858/93 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 170 af 13.7.1993]

Kommissionens forordning af 9. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår reglerne om støtte til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsføring af bananer. Denne forordning er senest t ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2003 af 23. maj 2003 [Den Europæiske Unions Tidende L 128 du 24.5.2003].

Forordning (EF) nr. 471/2001 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 67 af 9.3.2001] Kommissionens forordning af 8. marts 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1858/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår reglerne om støtte til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsføring af bananer.

Producentorganisationer

Forordning (EF) nr. 919/94 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 106 af 27.4.1994]

Kommissionens forordning af 26. april 1994 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 vedrørende bananproducentorganisationer. Denne forordning er senest ændret ved:

Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2002 af 14. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 919/94 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 157 af 15.6.2002].

Import

Meddelelse fra Kommissionen om ændring af EF-ordningen for import af bananer [KOM(2004) 399 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] Fællesskabet agter i WTO at forhandle om handelsmæssige kompensationer for den hævelse af importtolden, der følger af anvendelsen af De Femtens nuværende toldsatser i de nye medlemsstater. Kommissionen har anmodet Rådet om at vedtage forhandlingsdirektiver med henblik på at få ændret forpligtelserne for bananer i Fællesskabets toldliste for landbrugsprodukter. Kommissionen underretter derefter WTO. Kommissionen understreger, at den agter at sikre EU's og AVS-landenes bananproducenters interesser under forhandlingerne om overgangen til en udelukkende toldbaseret ordning.

Forordning (EF) nr. 856/1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 108 af 27.4.1999]

Rådets forordning af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører.

Forordning (EF) nr. 1609/1999 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 290 af 23.7.1999]

Kommissionens forordning af 22. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører.

Beskyttelsesforanstaltninger

Forordning (EF) nr. 1662/93 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 158 af 30.6.1993]

Kommissionens forordning af 29. juni 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår beskyttelsesforanstaltninger for bananer.

Rapporter

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om den fælles markedsordning for bananer [KOM(2005) 50, Den Europæiske Unions Tidende C 125 af 24.5.2005]. Denne beretning indeholder en oversigt over denne fælles markedsordnings udvikling siden 1999. Den rummer en opgørelse over udnyttelsen af importlicenserne. Mellem januar 1999 og juni 2001 blev næsten samtlige licenser for dollarsbananer (med oprindelse i Latinamerika) udnyttet. Med hensyn til bananer fra AVS-landene steg antallet af nye lande på markedet i anden halvdel af 2001, og alle licenser for de tre kontingenter blev udnyttet i 2001 (hvilket ikke var tilfældet i de foregående år). I januar 2004 meddelte Fællesskabet WTO, at det ville trække listen over EU's indrømmelser tilbage ligesom de ti nye medlemsstaters liste over indrømmelser og den midlertidige anvendelse af EU's liste over indrømmelser for EU-25. I juli 2004 meddelte Kommissionen WTO, at den havde til hensigt at ændre bindingerne for bananer i EU's GATT-toldtarif. Forhandlingerne startede i november 2004. Den særlige ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører gjorde det muligt mellem 1999 og 2003 at tildele 216,18 mio. EUR til modtagerne af denne bistand (51 % af dette beløb blev ydet på Luvartsøerne). I beretningen gennemgås udviklingen i markedsforsyningen. Den samlede produktion i EU steg således med i alt 3,5 % for at nå op på 754 000 t i 2003. Bananforbruget på EF-markedet steg med 5 % i perioden 1999-2003. Importen fra AVS-landene undergik en meget forskellig udvikling alt efter leverandørland. Mellem 1999 og 2003 konstateres der et fald i importen fra Vestindien, men en betydelig stigning i importen fra Den Dominikanske Republik og de afrikanske lande. Blandt de nye medlemsstater er Polen den største importør. Cif-priserne (omkostninger, forsikring og fragt - indtil importlandets grænse) for grønne bananer steg med 8 % mellem 1999 og 2003 (598 EUR/t i 2003). Engrospriserne på gule bananer på EU-markedet nåede i gennemsnit op på 808 EUR/t i samme periode.

Seneste ajourføring: 05.06.2008

Top