Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sikker overførsel af affald i EU og mellem EU og tredjelande

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sikker overførsel af affald i EU og mellem EU og tredjelande

Den Europæiske Union (EU) har et system til overvågning og kontrol af overførsel af affald inden for sine egne grænser og sammen med landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og tredjelande, som er parter i Basel-konventionen.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) har et system til overvågning og kontrol af overførsel af affald inden for sine egne grænser og sammen med landene i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og tredjelande, som er parter i Basel-konventionen.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger regler for kontrol med overførsel af affald for at forbedre miljøbeskyttelsen.

Den indarbejder bestemmelserne i Basel-konventionen samt den reviderede udgave af OECD’s beslutning fra 2001 om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald bestemt til nyttiggørelse (dvs. affaldet omdannes til et brugbart produkt eller omdannes til brændstof).

HOVEDPUNKTER

Loven gælder for overførsel af affald:

mellem EU-lande inden for EU eller i transit via tredjelande

der importeres til EU fra tredjelande

der eksporteres fra EU til tredjelande

der er i transit i EU på vej til eller fra tredjelande.

Den omfatter næsten alle former for affald med undtagelse af radioaktivt affald, affald, der er produceret om bord på skibe, affald, der er underlagt godkendelseskravene i forordningen om animalske biprodukter, visse overførsler af affald fra Antarktis, import til EU af visse typer affald, der er produceret af væbnede styrker eller hjælpeorganisationer i krisesituationer, osv.

Kontrolprocedurer

Der er to kontrolprocedurer ved overførsel af affald, nemlig:

1.

de generelle informationskrav i artikel 18, der normalt er gældende for overførsel af affald til genanvendelse som anført i bilag III (»grøn« affaldsliste - ufarligt, såsom papir eller plastik) eller IIIA, og

2.

proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke ved andre typer overførsel af affald, herunder:

overførsel af affald anført i bilag IV (»gul« affaldsliste, der omfatter både farlige og ufarlige dele) eller i del 2 af bilag V (den europæiske affaldsliste, f.eks. affald fra minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af mineraler) og

overførsel med henblik på bortskaffelse af affald anført i bilag III (»grøn« affaldsliste).

Andre bestemmelser

Alle involverede parter skal sikre, at affald håndteres på en miljømæssig forsvarlig måde, med overholdelse af EU’s og internationale regler i hele overførselsprocessen, og når det genanvendes eller bortskaffes.

Notifikationsproceduren kræver forudgående skriftligt samtykke fra de kompetente myndigheder i de lande, der er berørte af overførslen (afsendelseslandet, transitlandet og destinationslandet), der skal gives inden 30 dage.

Anmelderen har en forpligtelse til at tage overførsler af affald tilbage, der vurderes at være ulovlige, eller som ikke kan leveres som planlagt (herunder genanvendelse eller bortskaffelse af affald).

Handelssanktioner

Eksport til tredjelande af affald til bortskaffelse er forbudt, bortset fra til EFTA-lande, der er parter i Basel-konventionen.

Eksport til nyttiggørelse af farligt affald (dvs. som udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet) er forbudt, bortset fra eksport til lande, som OECD’s beslutning er gældende for.

Import af affald fra tredjelande med henblik på bortskaffelse eller genanvendelse er forbudt, bortset fra import:

fra lande, som OECD’s beslutning er gældende for

fra tredjelande, der er parter i Basel-konventionen

fra lande, som har indgået en bilateral aftale med EU eller EU-lande, eller

fra andre områder på grund af krisesituationer.

Inspektionsordninger

Loven blev ændret i 2014 for at styrke EU-landenes inspektionsordninger. Den fastlægger minimumskrav til inspektion med fokus på problematiske affaldsstrømme (såsom farligt affald og affald, der på ulovlig vis sendes til dumping eller behandling under standarden). EU-landene skal have udarbejdet inspektionsplaner inden 2017.

HVORNÅR TRÆDER FORORDNINGEN I KRAFT?

Den 15. juli 2006.

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om overførsel af affald.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1013/2006

15.7.2006

-

EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1-98

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 669/2008

19.7.2008

-

EUT L 188 af 16.7.2008, s. 7-15

Forordning (EF) nr. 219/2009

20.4.2009

-

EUT L 87 af 31.3.2009, s. 109-154

Direktiv 2009/31/EF

25.6.2009

-

EUT L 140 af 5.6.2009, s. 114-135

Forordning (EU) nr. 660/2014

17.7.2014

-

EUT L 189 af 27.6.2014, s. 135-142

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1013/2006, er blevet inkorporeret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

ÆNDRINGER AF BILAGENE

Forordning (EF) nr. 1379/2007 (EUT L 309 af 27.11.2007, s. 7-20).

Forordning (EF) nr. 669/2008 (EUT L 188 af 16.7.2008, s. 7-15).

Forordning (EF) nr. 308/2009 (EUT L 97 af 16.4.2009, s. 8-11).

Forordning (EF) nr. 664/2011 (EUT L 182 af 12.7.2011, s. 2-4).

Forordning (EF) nr. 135/2012 (EUT L 46 af 17.2.2012, s. 30-32).

Forordning (EF) nr. 255/2013 (EUT L 79 af 21.3.2013, s. 19-23).

Forordning (EF) nr. 1234/2014 (EUT L 332 af 19.11.2014, s. 15-17).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 801/2007 af 6. juli 2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD-beslutningen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af affald (EUT L 179 af 7.7.2007, s. 6-35).

Seneste ajourføring: 20.04.2015

Top