Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overførsler af radioaktivt affald - overvågning og kontrol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overførsler af radioaktivt affald - overvågning og kontrol

EU kræver forudgående tilladelse til overførsler af radioaktivt affald (*) for at minimere risici mod den offentlige sundhed.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2006/117/Euratom af 20. november 2006 om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

RESUMÉ

EU kræver forudgående tilladelse til overførsler af radioaktivt affald (*) for at minimere risici mod den offentlige sundhed.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

  • Det giver mulighed for, at brugt brændsel kan overføres mellem EU-lande til oparbejdning.
  • Det kræver forudgående tilladelse at flytte radioaktivt affald og brugt brændsel (*) på tværs af grænser, hvis det overføres fra, igennem eller til et EU-land.
  • Det fastlægger, at overførsel af radioaktive stoffer, der ikke overholder direktivet, skal returneres til oprindelseslandet.

HOVEDPUNKTER

Overførselsordning for hele EU

Der er en obligatorisk ordning for hele EU, der benytter et standarddokument til kontrol.

Når overførsler af radioaktivt affald ankommer til, forlader eller passerer igennem EU-lande, skal de relevante nationale myndigheder underrettes.

For at foretage en overførsel skal indehaveren (*) sende en ansøgning til de kompetente myndigheder i oprindelseslandet.

For at modtage en overførsel skal importøren sende en ansøgning til de kompetente myndigheder i bestemmelseslandet.

Bestemmelseslandet og, hvis det er relevant, transitlandet skal meddele myndighederne i oprindelseslandet deres godkendelse, før en forsendelse kan overføres.

Hvilke typer overførsler er ikke dækket af direktivet?

  • strålekilder, som ikke længere skal anvendes, og som returneres til en leverandør
  • oparbejdet radioaktivt affald beregnet til en anden brug
  • naturligt forekommende radioaktivt materiale, der ikke stammer fra behandling.

Direktivet forbyder eksport af radioaktivt affald til:

  • lande i Afrika, Vestindien og Stillehavet, som det fremgår af Cotonou-aftalen
  • ethvert andet EU-land, der ikke kan håndtere radioaktivt affald.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 25. december 2008.

For yderligere oplysninger henvises til transport af radioaktive materialer.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Radioaktivt affald: radioaktivt materiale, der ikke længere kan anvendes.

(*) Brugt brændsel: nukleart brændsel, som er blevet bestrålet i en reaktorkerne og fjernet permanent. Det kan være en ressource, der kan oparbejdes og genbruges eller være bestemt til endelig deponering.

(*) Indehaver: enhver enkeltperson eller organisation, der har ansvaret for at planlægge overførslen af radioaktivt affald eller brugt brændsel, og som er juridisk ansvarlig for det før overførslen.

(*) Strålekilder: kilder, der ikke længere anvendes og heller ikke senere skal anvendes til den praksis, tilladelsen blev/var udstedt til.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/117/Euratom

25.12.2006

24.12.2008

EUT L 337 af 5.12.2006, s. 21-32

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens henstilling 2008/956/Euratom af 4. december 2008 om kriterier for eksport af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel til tredjelande (Den Europæiske Unions Tidende L 338, 17.12.2008, s. 69-71)

Kommissionens beslutning 2008/312/Euratom af 5. marts 2008 om det i Rådets direktiv 2006/117/Euratom omhandlede standardledsagedokument til overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel (Den Europæiske Unions Tidende L 107, 17.4.2008, s. 32-59)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om medlemsstaternes gennemførelse af Rådets Direktiv 2006/117/Euratom om overvågning af og kontrol med overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel (COM(2013) 240 final af 25. april 2013)

seneste ajourføring 27.08.2015

Top