Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder

For bedre at kunne beskytte forbrugerne og rettighedshaverne har Rådet vedtaget en ny forordning til bekæmpelse af varemærkeforfalskning og piratkopiering. Denne forordning tydeliggør, med hvilke midler og under hvilke forhold toldmyndighederne kan gribe ind over for varer, der mistænkes for at krænke intellektuelle rettigheder.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 af 22. juli 2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (EUT L 196 af 2.8.2003, s. 7).

RESUMÉ

Denne forordning tillader toldmyndighederne i samabejde med rettighedshaverne at forbedre kontrollen ved de ydre grænser.

Den forenkler toldmyndighedernes procedure til fremsættelse af krav om indgriben, især hvad angår små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og destruktion af forfalskede varer.

Den nuværende forordning etablerer et mere effektivt system ved at fastlægge, dels forholdene omkring toldmyndighedernes indgriben, når varer er under mistanke for at krænke intellektuelle ejendomsrettigheder, dels hvilke foransaltninger der skal tages, når det er fastslået, at de pågældende varer krænker intellektuelle ejendomsrettigheder.

For at sikre forbrugerne ved at overvåge beskyttelsen af fødevareprodukter, udvides forordningens anvendelsesområde for den fælles indsats til at omfatte nye typer intellektuelle ejendomsrettigheder: sortsbeskyttelse, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser.

Anvendelsesområde

Forordningen er gældende for:

 • varemærkeforfalskede varer *
 • piratkopier *
 • patenter
 • supplerende beskyttelsescertifikater
 • design og mønstre
 • ophavsret og beslægtede rettigheder
 • varemærker
 • oprindelsesbetegnelse
 • sortsbeskyttelse
 • geografiske betegnelser
 • forme og matricer, der er udviklet til eller tilpasset produktion af varer, der kan krænke en intellektuel ejendomsret.

Anmodning om toldmyndighedernes indgriben

Når varer er under mistanke for at krænke en intellektuel ejendomsret, kan indehaveren af denne rettighed rette en skriftlig anmodning til den relevante toldmyndighed. Denne anmodning om indgriben skal indeholde en detaljeret, teknisk beskrivelse af de pågældende varer, information om arten af forfalskningen samt kontaktoplysninger til en person, der er er udpeget af rettighedsindehaveren. Derudover kan rettighedsindehaveren anmode toldmyndighederne i en eller flere medlemsstater om at gribe ind, såfremt han er indehaver af et EF-varemærke, EF-design eller en EF-model, en fællesskabsbeskyttelse, sortsbeskyttelse, en oprindelsesbetegnelse, en geografisk indikation eller betegnelse, der er beskyttet af Fællesskabet.

Krænkelse af en intellektuel ejendomsret afgøres i henhold til gældende lov i den medlemsstat, hvor den mistænkte vare er fundet. Medlemsstaterne kan, i henhold til den nationale lovgivning og med tilladelse fra rettighedsindehaveren, nu følge en enklere procedure, hvorved toldmyndighederne har adgang til at lade de pågældende varer destruere. Hvis der ikke inden for en nærmere angivet frist er påvist en krænkelse af den intellektuelle ejendomsret, frigives varerne og tilbageholdelsen ophæves, når de nødvendige toldbehandlingsformaliteter er foretaget. Denne frist er kortere for fordærvelige varer.

Varer, der er krænker den intellektuelle ejendomsret må ikke være:

 • indført i Fællesskabets toldområde
 • fjernet fra Fællesskabets toldområde
 • overgået til fri omsætning
 • udført
 • genudført
 • være under suspensionsordning, være i frizone eller på frilager.

Hvis toldmyndighederne har tilstrækkelige grunde til at mistænke en vare for at krænke en intellektuel ejendomsret, kan de suspendere frigivelsen af denne vare eller tilbageholde den i tre arbejdsdage, i løbet af hvilken frist indehaveren af den intellektuelle ejendomsret skal fremsætte en anmodning om indgriben. Toldmyndighederne kan, i overensstemmelse med gældende lov i den aktuelle medlemsstat, kræve, at rettighedsindehaveren bidrager med oplysninger, der kan lette deres efterforskning.

Den kompetente toldmyndighed fastsætter en frist, der ikke kan overskride et år, inden for hvilken frist denne ingriben skal finde sted. Beslutningen om at gribe ind meddeles den relevante medlemsstat eller de relevante medlemsstater. Toldmyndigheden kan kræve yderligere oplysninger.

Toldkodeksudvalget er pålagt at assistere Kommissionen med hensyn til gennemførelsen af denne forordning.

Denne forordning er gældende fra 1. juli 2004 og ophæver forordning (EF) nr. 3295/94 at regne fra denne dato.

Retsaktens nøglebegreber

 • Varemærkeforfalskede varer: varer eller bomærker eller emballager, hvorpå der individuelt og uretmæssigt er påført et mærke, som er identisk med, eller som ikke umiddelbart kan skelnes fra, et andet, gyldigt registreret mærke, og som krænker indehaveren af det pågældende varemærke.
 • Piratkopier: varer, som er eller indeholder kopier, der er fremstillet uden samtykke fra rettighedshaverens eller indehaveren af en ophavsret til et design eller en model.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1383/2003

9.8.2003

-

EUT L 196 af 2.8.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1891/2004 af 21. oktober 2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1383/2003 om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om foranstaltninger over for varer, der krænker sådanne rettigheder [Den Europæiske Unions Tidende nr. L 328 af 30.10.2004]. Denne forordning klarlægger dispositionerne til gennemførelse af Rådets forordning nr.1383/2003. Den definerer, hvilke fysiske og moralske personer der kan repræsentere rettighedsindehaverne eller andre personer, der har bemyndigelse til at anvende den pågældende rettighed. Ligeledes findes det nødvendigt at bestemme dokumentation for den pågældende intellektuelle ejendomsret.

Forordningen fastlægger en model for, hvilke formularer og hvilken sprogordning der finder anvendelse ved anmodning om indgriben for at sikre harmonisering og ensartethed på dette område. Derudover skal den præcisere, hvilken type informationer, som skal indgå i anmodningen om indgriben, for derved at lette toldmyndighedernes opgave med at identificere, hvilke rettigheder der krænker de intellektuelle ejendomsrettigheder. Ligeledes er arten af erklæringen, for så vidt angår rettighedsindehaverens ansvar, som ledsager anmodningen om indgriben, fastlagt.

Af hensyn til retssikkerheden fastlægger forordningen starttidspunktet for fristerne til afgørelse af, om der foreligger en krænkelse af en intellektuel ejendomsret.

Endelig fastlægger forordningen, under hvilke former udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen skal foregå, således at Kommissionen kan følge dens faktiske anvendelse og identificere forholdene omkring forfalskning, og således at medlemsstaterne kan iværksætte en analyse af de dertil knyttede risici.

See also

 • Internetsiden for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion på kampen mod varemærkeforfalskning (DE) (EN) (FR)
 • Intenetsiden for Generaldirektoratet for det Indre Marked og Tjenesteydelser på overholdelse af den intellektuelle ejendomsret (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 04.05.2007

Top