Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EF-toldkodeksen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

EF-toldkodeksen

EF-toldkodeksen samler alle regler, ordninger og procedurer, der gælder handelen med varer mellem Det Europæiske Fællesskab og tredjelande. Den fastsætter i én og samme tekst anvendelsesområde, definitioner, grundlæggende bestemmelser og indholdet af EF-retten på toldområdet.

DOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

EF-retten på toldområdet er blevet kodificeret i EF-toldkodeksen. Kodeksen erstatter en lang række retsakter, hvilket har gjort det hele mere gennemskueligt. Den fastsætter toldforskrifternes anvendelsesområde og giver de grundlæggende definitioner.

Kodeksens bestemmelser

EF-toldkodeksen trådte i kraft i 1992 (med anvendelse fra den 1. januar 1994) og omhandler især:

 • De almindelige bestemmelser om personers rettigheder og forpligtelser i henhold til toldforskrifterne (fuldmagt, oplysninger * osv.).
 • De grundlæggende bestemmelser om vareudveksling. Det drejer sig især om import- eller eksportafgifter, toldværdi *, EF's toldtarif samt varernes tarifering og oprindelse.
 • Bestemmelserne om varers indførsel på Fællesskabets toldområde. De vedrører bl.a. frembydelsen for toldvæsenet *, toldangivelsen, forpligtelsen til at angive varerne til en toldmæssig bestemmelse samt den midlertidig opbevaring heraf.
 • Ikke-fællesskabsvarer, som er blevet forsendt under en forsendelsesprocedure.
 • Den toldmæssige bestemmelse eller anvendelse. Kodeksen beskriver reglerne for henførsel af varer under en toldprocedure, overgang til fri omsætning, forsendelse, toldoplag *, aktiv * og passiv * forædling, forarbejdning under toldkontrol * samt midlertidig indførsel og udførsel.
 • Indførsel af en vare i frizone eller frilager *, genudførsel, tilintetgørelse og afståelse af varer til statskassen.

Ændringer i 1997 og 1999

De ændringer, der blev vedtaget i 1997, har gjort det muligt at forenkle kodeksen, og derved gøre dens anvendelse i medlemsstaterne mere effektiv. Ændringerne drejer sig især om toldskyld, kontrol med frizoner og om en forenkling af formaliteterne i forbindelse med toldangivelse.

Ændringerne fra 1999 vedrører især toldforsendelse (es de en fr). De tydeliggør og forbedrer reglerne om afslutning af forsendelsesproceduren og om det ansvar, der påhviler brugeren af en ordning. De omhandler også finansiel sikkerhedsstillelse og procedurer for opkrævning af toldskyld, der er opstået i forbindelse med en fællesskabsforsendelse.

Ændringer i 2000

Ændringsakten fra 2000 indførte foranstaltninger, der havde til formål at:

 • fastlægge procedurer til forebyggelse af svig
 • forenkle og rationalisere toldbestemmelser og -procedurer
 • gøre det lettere at bruge elektroniske angivelser
 • gøre det lettere at bruge ordninger for henholdsvis aktiv forædling, forarbejdning under toldkontrol, midlertidig indførsel og frizoner
 • indføre en ny definition af begrebet "god tro" for importører i forbindelse med præferenceordninger.

Told og sikkerhed

Ændringerne i 2005 har til formål at øge sikkerhedskravene i forbindelse med varebevægelser, som krydser internationale grænser. De økonomiske operatører skal derfor indgive oplysninger om varerne til toldmyndighederne forud for varernes indførsel i eller udførsel fra EU. Til dette formål vil der blive oprettet et enkelt henvendelsessted, hvor importører og eksportører kan henvende sig.

Indførelsen af begrebet autoriseret økonomisk operatør forenkler udvekslingen. Medlemsstaterne kan indrømme enhver økonomisk operatør, som opfylder de fælles betingelser, status som autoriseret økonomisk operatør. Kriterierne omfatter kontrolsystemer, økonomisk solvens og operatørens tidligere overholdelse af regler.

Medlemsstaterne er forpligtede til at anvende risikoanalyseteknikker. Der er indført en mekanisme, som fastlægger ensartede fællesskabskriterier for udvælgelsen af risici med henblik på kontrol. Den tager udgangspunkt i elektroniske systemer.

Forslag fra 2005

I november 2005 vedtog Kommissionen et forslag, hvis formål er at modernisere toldkodeksen. Forslaget er et led i gennemførelsen af Lissabon-strategien. Forslaget går ud på at forenkle lovgivningen og de administrative procedure for ind- og udførsel. Herved forenkles toldprocedurerne, hvorved omkostningerne reduceres. Kommissionen foreslår desuden:

 • en enklere struktur og en mere sammenhængende terminologi
 • en forenkling af toldsystemets sikkerhedsstillelse
 • øget brug af enhedsbevillinger (en bevilling, der er meddelt af en medlemsstat efter en procedure, er gyldig i hele Fællesskabet).

KONTEKST

Sikkerhedskravene er blevet styrket efter offentliggørelsen af to meddelelser fra Kommissionen i 2003. Det drejer sig om meddelelsen "Papirløse rammer (es de en fr) for told og handel ved de ydre grænser" og "Toldvæsenets rolle i den integrerede forvaltning af de ydre grænser (es de en fr)".

Dokumentets nøglebegreber

 • Bindende oprindelsesoplysninger (BOO): Bindende tariferingsoplysninger (BTO): skriftlige oplysninger fra toldmyndighederne. BOO-afgørelser vedrører præferenceoprindelse eller ikke-præferenceoprindelse for specifikke varer, der skal indføres eller udføres. BTO-afgørelser vedrører tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur eller en afledt nomenklatur, såsom Taric
 • Toldværdi: varernes transaktionsværdi. Den anvendes til at fastsætte toldbeløbet.
 • Toldangivelse: dokument, hvorved en person tilkendegiver, at han ønsker at henføre varer under en toldprocedure.
 • Toldoplag: toldprocedure, der giver mulighed for opbevaring af varer.
 • Forædling: aktiv forædling gør det muligt at indføre varer med henblik på at lade dem underkaste en forædlingsproces for derefter at udføre dem igen. Passiv forædling gør det muligt at udføre fællesskabsvarer med henblik på at lade dem undergå forædlingsprocesser for derefter at genindføre dem med fuldstændig eller delvis fritagelse.
 • Forarbejdning under toldkontrol: forarbejdning under toldkontrol giver mulighed for at lade indførte varer underkaste behandlinger, uden at de pålægges importafgifter, og derefter lade de produkter, der fremkommer ved denne behandling, overgå til fri omsætning mod betaling af de mere favorable importafgifter, der gælder for dem.
 • Frizone og frilager: en frizone og et frilager udgør en del af Fællesskabets toldområde, men importafgifterne suspenderes for ikke-fællesskabsvarer. Fællesskabsvarer kan omfattes af foranstaltninger, der i princippet er forbundet med deres udførsel.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EØF) nr. 2913/92

22.10.1992

-

EFT L 302 af 19.10.1992

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 82/1997

1.1.1997

-

EFT L 17 af 21.1.1997

Forordning (EF) nr. 955/1999

10.5.1999

-

EFT L 119 af 7.5.1999

Forordning (EF) nr. 2700/2000

19.12.2000

-

EFT L 311 af 12.12.2000

Forordning (EF) nr. 648/2005

11.5.2005

-

EUT L 117 af 4.5.2005

Forordning (EF) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363 af 20.12.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 30.11.2005 om EF-toldkodeksen (Moderniseret toldkodeks) [KOM(2005) 608 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] [COD/2005/0246].

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning af 30.11.2005 om papirløse rammer for told og handel [KOM(2005) 609 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende] [COD/2005/0247].

Disse to forslag udgør en "pakke", der skal skabe et mere forenklet og papirløst system for told og handel og et elektronisk toldsystem for Fællesskabet. De foranstaltninger, der foreslås, har til formål at:

 • gøre de forskellige elektroniske toldsystemer kompatible
 • at indføre elektroniske risikostyringssystemer
 • gøre brugen af elektroniske angivelser almindelig.

Kommissionens forordning (EØF) af nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 253 af 11.10.1993].

Denne forordning samler EF-toldkodeksens gennemførelsesbestemmelser i én tekst.

See also

For yderligere informationer, se netstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion: (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 05.11.2007

Top