Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Den online integrerede toldtarifdatabase (TARIC)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Den online integrerede toldtarifdatabase (TARIC)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 2658/87 — told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den opstiller det juridiske grundlag for TARIC, den integrerede tarif for EU, og den indfører et fælles system for kodning og klassificering af varer, kendt som den kombinerede nomenklatur (KN), der er af væsentlig betydning for behandlingen og offentliggørelsen af EU’s handelsstatistikker.

HOVEDPUNKTER

 • TARIC indeholder alle toldsatser og visse EU-regler, der gælder for udenrigshandel. Den indeholder ikke oplysninger om nationale afgifter som for eksempel moms.
 • KN er resultatet af sammenlægningen af den fælles toldtarif * -nomenklaturen og Nimexe (EU-statistiknomenklaturen).
 • TARIC er baseret på KN og omfatter yderligere underinddelinger, som betegnes TARIC-underpositioner, og som anvendes for varer, for hvilke der gælder bestemte toldsatser på grundlag af deres oprindelse, eller hvor andre handelspolitiske regler finder anvendelse.
 • Hver KN-underposition har en ottecifret kode. De første seks cifre refererer til det harmoniserede systems positioner og underpositioner. Det syvende og ottende ciffer angiver KN’s underpositioner. Det niende og tiende ciffer angiver TARIC’s underpositioner.
 • Bilag I til forordningen fastsætter toldsatserne, og det opdateres regelmæssigt for at tage hensyn til:
  • ændringer vedtaget på internationalt plan,
  • ændringer med relation til statistiske krav, handelspolitik og den teknologiske og forretningsmæssige udvikling og
  • behovet for at harmonisere eller tydeliggøre teksterne.
 • Europa-Kommissionen offentliggør og administrerer TARIC. Den tildeler kodenumre, opdaterer TARIC og informerer EU-landene om ændringer. Anmodninger om at ændre KN kan fremsættes af Kommissionen, EU-landene og europæiske brancheorganisationer.
 • Hvert år vedtager Kommissionen en forordning indeholdende en fuldstændig udgave af KN og Den Fælles Toldtarifs toldsatser, hvori Rådets og Kommissionens ændringer er indarbejdet. Forordningen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 31. oktober og gælder fra den 1. januar det følgende år.
 • Kommissionen bistås af Toldkodeksudvalget, der består af repræsentanter for EU-landene. Udvalget har ansvaret for behandlingen af alle spørgsmål om KN, TARIC og andre nomenklaturer.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 10. september 1987.

BAGGRUND

 • TARIC, den integrerede tarif for EU, er en database, der samler handels- og landbrugslovgivning og toldtariffer. Det sikrer en ensartet anvendelse af tariffen i EU-landene og giver et klart billede af alle de foranstaltninger, der skal gennemføres af de involverede i forbindelse med import til EU eller eksport af varer fra EU.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGT BEGREB

Fælles toldtarif: en klassificering af varer og de tilsvarende toldsatser for hver vareklasse gældende i hele EU.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1-675)

Efterfølgende ændringer af forordning (EØF) nr. 2658/87 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 28.11.2016

Top