Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
LeaderSHIP 2015

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

LeaderSHIP 2015

Skibsbygningsindustrien har en række specifikke behov, der nødvendiggør en passende politisk reaktion. For at fremme industriens konkurrenceevne har Kommissionen nedsat en gruppe på højt niveau, LeaderSHIP 2015, som har til opgave at udarbejde anbefalinger for industrien. I denne meddelelse forelægger den sine anbefalinger og omsætter dem til handlinger.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 21. november 2003 -LeaderSHIP 2015 - Fremtiden for den europæiske skibsbygnings- og skibsreparationsindustri - konkurrenceevne gennem ekspertise [KOM(2003) 717 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

I januar 2003 nedsatte Kommissionen en rådgivningsgruppe, der blev kaldt "LeaderSHIP 2015". Gruppen fik til opgave at udarbejde anbefalinger for at forbedre skibsbygnings- og skibsreparationsindustriens konkurrenceevne. I denne meddelelse forelægger Kommissionen disse anbefalinger, som er opdelt i otte områder, der er af afgørende betydning for industriens konkurrenceevne.

Ens konkurrencevilkår for skibsbygning i hele verden

Skibsbygningsindustrien lider hovedsageligt under illoyal konkurrence i visse lande. Denne konkurrence kommer til udtryk i priser, der ligger under omkostningsniveauet, og skadevoldende subsidiering. Kommissionen godkender derfor følgende tre anbefalinger, som LeaderSHIP 2015-gruppen har fremsat:

 • videreførelse af EU's nuværende handelspolitiske metode (EN)
 • fuldstændig håndhævelse af gældende WTO-regler for skibsbygning (EN) (ES) (FR)
 • forhandling af en ny aftale om skibsbygning og anvendelse af de eksisterende regler inden for rammerne af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD (EN) (FR)).

Forskning, udvikling og innovation

For at skibsbygningsindustrien kan få tilstrækkelig støtte fra medlemsstaterne til sine forskningsaktiviteter, har Kommissionen tilpasset sine regler for støtte til innovation inden for skibsbygningsindustrien.

Finansiering

Skibsbygningsindustrien har behov for tilstrækkelige finansielle midler til både fartøjets konstruktionsfase (før levering) og dets driftsfase (efter levering). Ikke desto mindre er mange banker ikke interesseret i skibsbygning. Kommissionen foreslår derfor, at Den Europæiske Investeringsbank (DE) (EN) (FR) støtter finansieringen før og efter levering.

På grund af de risici, der er forbundet med bud og kontrakter i udenlandsk valuta, foreslår Kommissionen en ordning for forsikring af kursrisici på europæisk plan.

Sikkerhed og miljø

Inden for sikkerhed til søs og beskyttelse af havmiljøet støtter Kommissionen alle de anbefalinger, som LeaderSHIP 2015-gruppen har fremsat:

 • EU-lovgivningen skal gennemføres fuldt ud og "eksporteres" til det internationale niveau
 • et mere gennemsigtigt, ensartet, effektivt og uafhængigt system for inspektion bør fremmes
 • der bør udvikles en kvalitetsvurderingsordning for skibsværfter på verdensplan omfattende nybygning og reparation
 • faciliteterne til skibsreparation bør styrkes
 • der skal nedsættes en ekspertkomité, der skal yde bistand til Kommissionen og Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed
 • potentialet ved den nære linjefart skal udnyttes.

En europæisk metode til afdækning af orlogsværfternes behov

Orlogsværfterne har ikke de samme behov som de værfter, der bygger handelsskibe. Kommissionen går ind for, at der oprettes et indre marked for forsvarsudstyr. Den godkender ligeledes følgende forslag:

 • styrkelse af samarbejdet mellem værfterne, herunder navnlig mellem flere medlemsstater. Hvis der kan skabes stærke integrerede europæiske aktører, vil det bidrage til Europas konkurrenceevne
 • harmonisering af eksportreglerne mellem medlemsstaterne. Et sådant samarbejde gør det muligt at undgå konkurrencefordrejning og at forstærke det industrielle samarbejde.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

For at beskytte skibsbygningsindustrien mod piratkopiering og krænkelser af de intellektuelle ejendomsrettigheder støtter Kommissionen følgende initiativer:

 • fuld udnyttelse af de eksisterende instrumenter til beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (ophavsret, mønsterbeskyttelse, varemærker, patenter, aftaler om fortroligholdelse og om specifikt samarbejde)
 • oprettelse af databaser med oplysninger om det seneste teknologiske stade, eksisterende patenter, konkurrencesituationen for bestemte produkter og centrale indehavere af rettigheder
 • undersøgelse og eventuelt stramning af de internationale patentregler.

Uddannelse

For at bevare en kvalificeret arbejdsstyrke og tiltrække unge fremmes følgende foranstaltninger:

 • udvikling af programmer for lederuddannelser, der er specifikke for skibsbygningssektoren. Tilpasning til industriens nye struktur med få store virksomheder og mange underleverandører medfører krav om nye ledelsesmetoder
 • styrkelsen af den sektorbaserede sociale dialog bør gøre det muligt at dække de nye behov for kvalifikationer. Kommissionen har i øvrigt nedsat et udvalg for den sociale dialog i industrien
 • udveksling af personale og knowhow på alle niveauer lige fra manuelle arbejdstagere til akademikere
 • iværksættelse af en pr-kampagne, der kan bidrage til at forbedre industriens image
 • etablering af regionale videncentre for at støtte gennemførelsen af samtlige anbefalinger. Erhvervsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner kan deltage i videncentrene, hvilket muliggør udveksling af studerende, overførsel af viden, udbredelse af god praksis og anerkendelse af kvalifikationer overalt i EU.

Etablering af en stabil industriel struktur

Industrien har en række specifikke behov, der nødvendiggør en passende reaktion. Skibsbygningens og skibsreparationens betydelige strategiske dimension i Europa bør anerkendes af medlemsstaterne. Disse bør udvikle en sektorspecifik politik for at hindre dens forsvinden i løbet af de kommende år. Af sikkerhedshensyn er det ligeledes vigtigt at bevare en vis skibsbygningskapacitet til brug for både kommerciel skibsfart og forsvarsrelaterede opgaver.

Et bedre samarbejde mellem søværnet og skibsbygningsressourcerne i Europa kan ligeledes bidrage til at forbedre konkurrenceevnen.

TILHØRENDE DOKUMENT

Kommissionens arbejdsdokument af 25. april 2007- Statusrapport om LeaderSHIP 2015-initiativet [KOM(2007) 220 - Ikke offentliggjort i EUT]. LeaderSHIP 2015-strategien bærer frugt. Industrien opfattes ikke længere som en subsidieret industri på tilbagetog, men anerkendes nu som en moderne og effektiv industri, som skaber vækst og beskæftigelse. Kommissionen har til hensigt at følge op på initiativet og at fremskynde udviklingen inden for en række områder.

Seneste ajourføring: 07.02.2008

Top