Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Samarbejde mellem EU’s institutioner

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Samarbejde mellem EU’s institutioner

 

RESUMÉ AF:

Artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union

HVAD ER MÅLET MED DENNE ARTIKEL I TRAKTATEN?

 • Traktaten om Den Europæiske Unions Artikel 13 nævner EU’s institutioner og fastslår, at de er forpligtede til at respektere princippet om »indbyrdes loyalt samarbejde«.

HOVEDPUNKTER

 • EU’s institutionerne skal sigte mod at:
  • fremme EU’s værdier (respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstatsprincippet og respekt for menneskerettigheder, herunder mindretallets rettigheder);
  • forfølge EU’s mål (de primære er at fremme freden, EU’s værdier og befolkningernes velfærd);
  • tjene EU’s, borgernes og medlemslandenes interesser;
  • sikre sammenhæng, effektivitet og kontinuitet i EU’s politikker og tiltag.
 • Institutionerne er:
 • Hver institution handler inden for rammerne af de traktatmæssige beføjelser og ifølge fastsatte procedurer og mål, og institutionerne samarbejder loyalt med hinanden.
 • Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen indgår i tæt samarbejde, og ifølge artikel 295 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) kan de indgå interinstitutionelle aftaler. Eksempler på sådanne aftaler er:
 • Samarbejdet mellem EU’s institutioner reguleres ligeledes af andre artikler i traktaterne, f.eks.:
  • artikel 284 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der beskriver samarbejdet mellem Rådet og ECB. Ifølge artiklens ordlyd skal formanden for ECB inviteres til at deltage i Rådets møder, når bankens målsætninger og opgaver er på dagsordenen. Årsberetningen fra ECB skal sendes til Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen samt til Det Europæiske Råd;
  • artikel 134 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, som fastlægger, at EU’s medlemslande, Kommissionen og ECB samarbejder inden for rammerne af Det Økonomiske og Finansielle Udvalg.
 • Derudover skal institutionernes arbejdsmåde og samarbejde også følge:
  • den praksis, der er udviklet gennem årene;
  • de enkelte institutioners egne procedureregler;
  • i de enkelte sager, som for eksempel ved en aftale mellem ECB og Europa-Parlamentet om ansvarlighed og gennemsigtighed i forbindelse med det europæiske banktilsyn. Indgåelsen af denne aftale blev specifikt skrevet ind i artikel 20, stk. 8, i forordning (EU) nr. 1024/2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter.

HOVEDDOKUMENTER

Artikel 13 i traktaten om Den Europæiske Union (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 22)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Artikel 295 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 175)

Artikel 134 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 105-106)

seneste ajourføring 08.08.2016

Top