Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
EU’s forvaltningsorganer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

EU’s forvaltningsorganer

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 58/2003 — EU’s forvaltningsorganer

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastlægger vedtægterne for de forvaltningsorganer, der har fået til opgave at administrere EU’s programmer. Den regulerer især visse regler vedrørende deres

struktur

opgaver

funktioner

budgetordning

personale

kontrol

ansvarsfordeling.

HOVEDPUNKTER

Europa-Kommissionen har uddelegeret ansvaret for gennemførelsen af nogle EU-programmer til eksterne organer, der er kendt som »forvaltningsorganer« . Der er seks forvaltningsorganer:

Oprettelse af et forvaltningsorgan

Kommissionen beslutter, om der skal oprettes et forvaltningsorgan, om driftsperioden skal udvides, eller om det skal opløses på baggrund af en cost-benefit-analyse. Cost-benefit-analysen tager højde for en række faktorer, herunder:

identificering af, hvilke opgaver der gør eksternalisering berettiget

en vurdering af fordele og omkostninger, herunder menneskelige ressourcer

effektivitet og fleksibilitet ved gennemførelsen

forenkling af procedurerne

afstanden mellem de eksternaliserede aktiviteter og de endelige modtagere.

Hvis Kommissionen konstaterer, at et organ ikke længere er nødvendigt, eller at det ikke længere overholder principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning, beslutter den at opløse organet.

Opgaver

Forvaltningsorganer kan være ansvarlige for:

styringen af alle faser af projekter

vedtagelsen af budgetgennemførelsesforanstaltninger og tildelingen af kontrakter og af tilskud

indsamling, analyse og overførsel til Kommissionen af alle de oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre programmerne.

De må ikke udføre opgaver, der kan involvere politiske beslutninger.

I den officielle retsakt om uddelegeringen identificerer Kommissionen de betingelser, kriterier, parametre og regler, som forvaltningsorganet skal overholde.

Struktur

Forvaltningsorganer administreres af en styrelseskomité og en direktør.

Styrelseskomitéen består af op til fem medlemmer, der udpeges af Kommissionen for to år (der kan forlænges). Styrelseskomitéen udarbejder det årlige arbejdsprogram, vedtager driftsbudgettet samt årsrapporten og gennemfører foranstaltninger for at bekæmpe svig og uregelmæssigheder.

Direktøren udnævnes af Kommissionen for fire år (der kan forlænges) og er en EU-embedsmand.

Personalet består af EU-embedsmænd, der midlertidigt udlånes, samt kontraktansatte, der ansættes af organet.

Kontrol

Forvaltningsorganer kontrolleres af:

Kommissionen, især dens interne revisor

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)

Kommissionen udarbejder en ekstern evalueringsrapport hvert tredje år og sender den til hvert forvaltningsorgans styrelseskomité, Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten.

BAGGRUND

Agenturer og andre EU-organer.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1-8).

seneste ajourføring 25.11.2015

Top