Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2007-2012)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (2007-2012)

Arbejdsulykker og erhvervssygdomme har en høj pris med både en menneskelig og en økonomisk dimension. Kommissionen foreslår med denne strategi at nedbringe antallet af arbejdsulykker med 25 % inden udgangen af 2012.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 21. februar 2007 - Højere kvalitet og produktivitet i arbejdet: En fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012 [KOM(2007) 62 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Et godt arbejdsmiljø kan forbedre folkesundheden generelt og samtidig også virksomhedernes produktivitet og konkurrenceevne. Arbejdsmiljøproblemer vejer tungt på de sociale sikringsordningers budget. Arbejdstagerne bør derfor sikres gode arbejdsforhold, og der bør bidrages til deres trivsel generelt.

Denne fællesskabsstrategi for sikkerhed og sundhed er efterfølgeren til strategien for 2002-2006. Sidstnævnte strategi har været en succes: Antallet af arbejdsulykker er faldet betydeligt. Den nye strategi for 2007-2012, som er mere ambitiøs, har som hovedmål at nedbringe antallet af arbejdsulykker med 25 % inden udgangen af 2012. Derfor har Kommissionen fastsat seks målsætninger, som er resumeret nedenfor.

Moderne og effektive retlige rammer

Den europæiske arbejdsmiljølovgivning anvendes ofte forkert eller næsten ikke. Kommissionen vil sikre sig, at direktiverne gennemføres korrekt (om nødvendigt ved hjælp af overtrædelsesprocedurer). Kommissionen minder endvidere medlemsstaterne om, at de er forpligtede til at gennemføre fællesskabslovgivningen og at de har en række metoder til rådighed såsom uddannelse, formidling af oplysninger, anvendelse af arbejdstilsynet eller økonomiske incitamenter.

Fællesskabslovgivningen skal gennemføres bedre og skal samtidig gennemføres på samme måde i alle medlemsstater, således at alle europæiske arbejdstagere får den samme beskyttelse. På EU-niveau vil Udvalget af Arbejdstilsynschefer (SLIC) fortsat udvikle mekanismer, der gør det muligt at finde fælles løsninger på problemer, der opstår i flere medlemsstater. Udvalget får endvidere til opgave at fremme samarbejdet mellem arbejdstilsynene.

For at beskytte arbejdstageren er det desuden vigtigt, at der sker en tilpasning af de retlige rammer til de seneste tekniske fremskridt og udviklinger i arbejdslivet. Kommissionen vil f.eks. undersøge muligheden for at træffe foranstaltninger vedrørende risikoen for knogle- og muskelskader eller vedrørende kræftfremkaldende stoffer.

En tilpasning af de retlige rammer forudsætter en forenkling og effektivisering af lovgivningen. Kommissionen understreger, at forenklingen af lovgivningen skal foretages, uden at der dog sker en forværring af det nuværende beskyttelsesniveau.

Fremme udviklingen og gennemførelsen af de nationale strategier

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at udforme og vedtage nationale strategier i overensstemmelse med fællesskabsstrategien og til i den forbindelse at fastsætte kvantitative mål. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at tage særlig hensyn til fire indsatsområder:

  • helbredskontrol og forebyggelse
  • revalidering og reintegrering af arbejdstagerne
  • sociale og demografiske ændringer (den aldrende befolkning, unges beskæftigelse)
  • koordinering mellem politikkerne for arbejdsmiljø og politikkerne på områder som folkesundhed, regionaludvikling og social samhørighed, offentlige kontrakter, beskæftigelse og omstruktureringer.

Fremme adfærdsændringer

Adfærdsændringer skal fremmes både i skolen og på arbejdspladsen. Med henblik på at indarbejde arbejdsmiljø i programmerne for almen og erhvervsfaglig uddannelse opfordrer Kommissionen medlemsstaterne til i større omfang at udnytte Den Europæiske Socialfonds og andre fællesskabsfondes potentiale. Bevidstgørelsen i virksomhederne kan styrkes ved hjælp af direkte og indirekte økonomiske incitamenter såsom en reduktion af de sociale bidrag eller forsikringspræmierne, eller økonomisk bistand.

Imødegå de nye risici, som får stadig større betydning

Det er afgørende, at den videnskabelige forskning styrkes med henblik på at forudse, identificere og imødegå de nye risici i forbindelse med arbejdsmiljø. På EU-niveau støttes forskning i arbejdsmiljø gennem det syvende rammeprogram for forskning og udvikling. I medlemsstaterne opfordrer Kommissionen til indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes forskningsprogrammer.

Blandt de sundhedsproblemer, der risikerer af få stadig større betydning og forårsage arbejdsudygtighed, er depressioner. Mental sundhed på arbejdspladsen skal fremmes ved f.eks. at styrke forebyggelse af vold og chikane på arbejdspladsen eller ved at bekæmpe stress.

Forbedre opfølgningen af fremskridt

Kommissionen vil iværksætte en indsamling af statistiske oplysninger og oplysninger om medlemsstaternes strategier og udvikle kvalitative indikatorer for at få et bedre kendskab til fremskridt i forbindelse med arbejdsmiljøet.

Fremme sundhed og sikkerhed internationalt

For at hæve arbejdsnormerne i hele verden vil EU bestræbe sig på at styrke samarbejdet med tredjelandene og med de internationale organisationer såsom Den Internationale Arbejdsorganisation ILO (EN) (ES) (FR) og Verdenssundhedsorganisationen WHO. Kommissionen vil bl.a. fremme iværksættelsen af den globale strategi for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (EN) (ES) (FR), som blev vedtaget af ILO i 2003, ratificeringen af konventionen om fremme af sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (EN) (ES) (FR), som blev vedtaget i 2006, og forbuddet mod asbest.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 8. november 2007 om den europæiske rammeaftale om bekæmpelse af mobning og vold på arbejdspladsen [KOM(2007) 686 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Denne meddelelse vedrører den europæiske rammeaftale om mobning og vold på arbejdspladsen. Rammeaftalen er den tredje selvstændige aftale af sin art, som er fremkommet efter forhandlinger på tværs af brancherne mellem de europæiske arbejdsmarkedsparter. Aftalen har til formål at forebygge og løse problemer med mobning, sexchikane og fysisk vold på arbejdspladsen, som arbejdsmarkedets parter i øvrigt har taget skarpt afstand til. De europæiske virksomheder opfordres til at vise nul tolerance over for en sådan adfærd.

Den europæiske rammeaftale om bekæmpelse af mobning og vold på arbejdspladsen blev undertegnet af EFS, BUSINESSEUROPE, UEAPME og CEEP den 26. april 2007.

Seneste ajourføring: 14.02.2008

Top