Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tekstil efter 2005

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tekstil efter 2005

For at forberede sig på afskaffelsen af importkontingenterne den 1. januar 2005 oprettede Europa-Kommissionen en højtstående gruppe med mandat til at formulere anbefalinger til at forbedre den europæiske tekstilindustris konkurrenceevne. I denne meddelelse har Kommissionen gennemgået en række konkrete initiativer, som den højtstående gruppe har anbefalet, og draget de nødvendige konklusioner

DOKUMENT

Meddelelse af 13. oktober 2004 fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Tekstil og beklædning efter 2005 - Anbefalinger fra den højtstående gruppe for tekstil og beklædning [KOM(2004) 668 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

WTO 's aftale om tekstilvarer og beklædningsgenstande og alle de importrestriktioner på tekstilvarer og beklædningsgenstande, som følger deraf, blev ophævet den 1. januar2005. For at forberede sig herpå oprettede Kommissionen i begyndelsen af 2004 en højtstående gruppe for tekstil og beklædning. Den højtstående gruppe består af repræsentanter for Kommissionen og Europa-Parlamentet, visse medlemsstater, industrifolk, detailhandlere og importører, europæiske handelssammenslutninger, fagforeninger og lokale sammenslutninger inden for tekstil- og beklædningsindustrien og har mandat til at formulere anbefalinger for at forbedre sektorens konkurrenceevne og mulighed for at tage kommende udfordringer op.

Den økonomiske situation i tekstilsektoren er vanskelig. Der er sket et betragteligt fald i produktionen og beskæftigelsen mellem 2000 og 2003. Den Europæiske Union (EU) klarede sig dårligere på sine vigtigste eksportmarkeder. Udviklingen i euroens kurs over for den amerikanske dollar har gjort priserne på EU's varer mindre konkurrencedygtige. Og endelig har udviklingen i Euro-Middelhavsområdet og forberedelserne på afskaffelsen af kvoter medført flytning af produktion.

Den højtstående gruppe fremlagde sine første anbefalinger (EN) den 30. juni 2004. I denne meddelelse har Kommissionen gennemgået disse anbefalinger, der er fordelt på fem områder.

Forskning og udvikling

På forsknings- og udviklingsområdet har Kommissionen godkendt en række forslag til initiativer fra den højtstående gruppe, som f.eks. etablering af en europæisk teknologiplatform for tekstil og beklædning. Den har endvidere opfordret sektoren til at deltage i fællesskabsprogrammer på området, som f.eks. det syvende ramme program for forskning og udvikling eller rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation. Tekstilsektoren kan ligeledes forbedre forsyningskædeforvaltningen takket være initiativer til udvikling af informationassamfundsteknologier.

Almen uddannelse, erhvervsuddannelse og beskæftigelse

Kommissionen understreger betydningen af den sociale dialog for at opnå reformer på dette område. Den konstaterer i lighed med den højtstående gruppe behovet for en strategi for livslang uddannelse for tekstilsektoren og for sikring af bedre overensstemmelse mellem udbuddet af og efterspørgslen efter uddannelse. Den henleder også opmærksomheden på de EU-programmer, som tilbyder mulighed for finansiering af uddannelse, som f.eks. Leonardo da Vinci-programmet og visse foranstaltninger under Den Europæiske Socialfond.

Andre konkurrencerelaterede spørgsmål

Kommissionen har gennemgået en række konkurrencerelaterede spørgsmål, bl.a.:

  • REACH (DE)(EN)(FR): tekstilindustrien er en storforbruger af kemiske produkter; derfor har Kommissionen besluttet at iværksætte en konsekvensvurdering af kemikaliepolitikken på tekstilindustrien
  • intellektuelle ejendomsrettigheder: Kommissionens mål er at håndhæve reglerne i tredjelande, øge rettighedshavernes kendskab til forfalskning og bekæmpe forfalskning og piratkopiering; den planlægger at oprette et netsted vedrørende intellektuelle ejendomsrettigheder og afholde en række seminarer og netværksmøder
  • adgang til finansiering: små og mellemstore virksomheder (SMV'er) oplever større og større vanskeligheder ved at opnå kredit; derfor er der blevet indført en række finansielle instrumenter på EU-plan, som f.eks. handlingsplanen for finansielle tjenesteydelser, der bidrager til finansiering af SMV'erne.

Regionale aspekter

Kommissionen anbefaler ikke en sektorspecifik tilgang på det regionalpolitiske område. Derimod er der behov for at foregribe udviklingen i sektoren og udarbejde passende programmer for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser i de regioner, hvor tekstilsektoren er dominerende. Medlemsstaterne skal i øvrigt afsætte 1 % af det årlige bidrag til strukturfondene til "konvergens-målet" og 3 % af bidraget til målet vedrørende "regional konkurrenceevne og beskæftigelse" til dækning af uforudsete lokale eller sektorielle kriser, der skyldes økonomisk og social omstrukturering eller følgerne af åbningen af markederne.

Handelspolitiske spørgsmål

På det handelspolitiske område har Kommissionen gennemgået fire spørgsmål af afgørende betydning for de europæiske tekstilvirksomheders konkurrenceevne:

  • færdiggørelsen af frihandelsområdet for Euro-Middelhavslandene: ikrafttrædelsen af frihandelsområdet for Euro-Middelhavslandene er af afgørende betydning for tekstilsektoren, da det vil sætte den i stand til at bevare hele produktionskæden tæt på det europæiske marked, hvorved fordelene ved omkostninger, kvalitet og nærhed kombineres; derfor koncentrerer Kommissionen sig om indgåelsen af frihandelsaftaler mellem de berørte lande
  • adgangen til markederne: Kommissionen vil fortsat fremme åbningen af markederne og lige konkurrencevilkår, bl.a. i forbindelse med Dohaudviklingsdagsordenen; den opfordrer fortsat alle medlemmer af WTO til at reducere deres toldsatser til det lavest mulige niveau og afskaffe ikke-toldmæssige hindringer
  • den kinesiske import: Kommissionen foreslår overvågning af den kinesiske import gennem toldangivelser; den har også taget initiativ til at etablere en resultatorienteret dialog med de relevante kinesiske myndigheder
  • handelsbeskyttelsesinstrumenter: Kommissionen har udarbejdet retningslinjer, navnlig i forbindelse med anvendelsen af beskyttelsesklausuler, og har vedtaget praktiske foranstaltninger, som skal lette brugen af forordningen om handelshindringer og handelsbeskyttelsesinstrumenter.

Kommissionen konkluderer afslutningsvis, at alle disse foranstaltninger skal suppleres af initiativer på nationalt og regionalt plan. Derudover anbefaler Kommissionen, at den højtstående gruppe fortsætter sit arbejde for at overvåge konsekvenserne af afskaffelsen af kvoter.

Den seneste udvikling

Den højtstående gruppe er fortsat med at mødes efter afskaffelsen af kontingenterne. Den har bl.a. givet udtryk for sin støtte til Shanghaiaftalen af 10. juni 2005. Ifølge denne aftale skal der være en overgangsperiode på tre år, i løbet af hvilken væksten i importen af tekstiler med oprindelse i Kina er begrænset i visse kategorier. Efter en krise, hvor tekstiler fra Kina blev blokeret i europæiske havne, som følge af at landet havde overskredet sine importkontingenter, indgik EU og Kina en aftale den 5. september 2005 med det formål at frigive kinesisk import af tekstiler.

Den 18. september 2006 vedtog den højtstående gruppe en overvågningsrapport om den europæiske tekstil- og beklædningsindustri i et miljø uden kontingenter (EN). Den konstaterede, at importen til lave priser fra Asien ikke havde haft det frygtede omfang, og at EU ville bevare sit teknologiske forspring mindst indtil 2020. Sektoren trænger imidlertid til en radikal omstrukturering. Den højtstående gruppe anbefalede virksomhederne at øge samarbejdet, at etablere store koncerner og at satse på innovation og udvikling.

Selvom aktiviteterne i den højtstående gruppe for tekstil og beklædning formelt er ophørt i september 2006, understregede medlemmerne af gruppen betydningen af fortsat at overvåge sektorens udvikling og at gøre status i 2007 over, hvordan det er gået med gennemførelsen af de anbefalede foranstaltninger.

See also

Yderligere oplysninger om den europæiske industripolitik vedrørende tekstilsektoren findes på Generaldirektoratet for Erhvervspolitiks netsted Textiles and clothing.

Seneste ajourføring: 26.09.2007

Top