Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overdragelse af virksomheder

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overdragelse af virksomheder

 

RESUMÉ AF:

Meddelelse (KOM/2006/0117 endelig udg.) —Overdragelse af virksomheder — Kontinuitet og en ny start

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

 • Den fremhæver, hvordan en vellykket virksomhedsoverdragelse frembyder et stort potentiale for vækst og beskæftigelse, og at det således er af afgørende betydning at undgå, at virksomheder forsvinder på grund af juridiske og skattemæssige hindringer, som står i vejen for overdragelsen.
 • Denne meddelelse fra Europa-Kommissionen indeholder henstillinger til landene i Den Europæiske Union om at skabe de rette vilkår for overdragelse af virksomheder.

HOVEDPUNKTER

 • Når en virksomhedsejer går på pension, er hans virksomhed alt for ofte dømt til at gå tabt. På grund af juridiske, skattemæssige og psykologiske vanskeligheder slår mange virksomhedsoverdragelser fejl, på trods af at der er tale om sunde virksomheder. Det er ikke let at finde en efterfølger, især fordi mange virksomheder nu som oftest overdrages til tredjemand og ikke til et familiemedlem. Derudover foretrækker de fleste europæere at være arbejdstagere, og iværksætterne er mere interesseret i at skabe en virksomhed end i at overtage en.
 • Overtagelse af en eksisterende virksomhed giver dog en lang række fordele (allerede etableret produktionsstruktur, kundenetværk, knowhow, kendt navn osv.). Desuden har en vellykket virksomhedsoverdragelse positiv indvirkning på væksten og spiller dermed en afgørende rolle for arbejdet henimod målene i Europa 2020-strategien. Etablerede virksomheder beskæftiger gennemsnitligt fem personer, mens opstart af en ny virksomhed i gennemsnit skaber to arbejdspladser.
 • Virksomhedsoverdragelser er et fænomen, som vil få langt større betydning i løbet af de kommende ti år. Rent faktisk skal en tredjedel af virksomhedsejerne i EU gå på pension i løbet af de næste ti år. Det anslås, at dette berører 690 000 små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og 2,8 mio. arbejdstagere hvert år. Det er derfor af afgørende betydning at skabe passende vilkår for virksomhedsoverdragelser.
 • Kommissionen foreslår derfor EU-landene en række forbedringer, herunder bl.a.:
 • 1.

  Overdragelser bør have større opmærksomhed på politisk plan

EU-landene bør konsekvent fremme virksomhedsoverdragelser som et alternativ til opstart af nye virksomheder. I forbindelse med ethvert initiativ til fremme af etablering af nye virksomheder bør medlemsstaterne overveje, om det pågældende initiativ også vil kunne omfatte overdragelser.

 • 2.

  Oplysningsforanstaltninger for de berørte parter

 • Den nuværende indsats for at øge bevidstheden om virksomhedsoverdragelser er mangelfuld. Kun halvdelen af EU-landene har gennemført oplysningsforanstaltninger. Opmærksomheden skal navnlig rettes mod ejere, der står over for at skulle gå på pension, og potentielle nye iværksættere, da overtagelse af en allerede etableret virksomhed i mange tilfælde kan være et godt alternativ til at stifte en ny. Kommissionen anbefaler derfor at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på behovet for at forberede overdragelser i god tid via handelskamre og andre samarbejdspartnere som f.eks. skatterådgivere, revisorer eller banker.
 • Kommissionen opfordrer ligeledes EU-landene til at fremme vejledningsordninger for at hjælpe virksomhedslederne i forbindelse med overdragelsen.
 • Sluttelig bør EU-landene overveje modeller, der omfatter direkte kontakt, for at øge virksomhedsejernes opmærksomhed på problemstillingen, herunder f.eks. personlige e-mails til virksomhedsejere over en vis alder.
 • 3.

  Det skal gøres lettere at ændre virksomhedernes juridiske status

Aftaler om fremtidig arv, selskabsvedtægter, selskaber med begrænset ansvar eller omstruktureringer udgør også juridiske redskaber, der kan bruges til at hindre en virksomheds forsvinden. F.eks. aftaler om fremtidig arv, som er forbudte i et relativt stort antal lande, selskabsvedtægter eller oprettelse af selskaber med begrænset ansvar gør det muligt at sikre en virksomheds beståen i tilfælde af, at indehaveren eller en af selskabsdeltagerne afgår ved døden. Juridisk omstrukturering af en virksomhed før overdragelsen giver mulighed for at undgå at opløse virksomheden i forbindelse med en ændring af den retlige form.

 • 4.

  Forbedret finansiering af overdragelser

 • De finansielle vilkår er ofte ikke befordrende for overdragelse af virksomheder. En række vanskeligheder står rent faktisk i vejen for overdragelse af virksomheder:
  • For det første kræver en overdragelse generelt en større investering end opstart af en virksomhed, men de finansieringsordninger, der er udformet med henblik på etablering af nye virksomheder, vil ikke altid kunne finansiere en overdragelse.
  • Dernæst vurderer bankerne i mange tilfælde, at omkostninger og risici - især for mindre virksomheder - er for store i forhold til finansieringens størrelse.
  • Sluttelig sker det, at det ikke lykkes at finde en finansieringsløsning tidsnok til at sikre virksomhedens fortsatte levedygtighed. Finansieringen vil ofte bestå af en blanding af egenkapital og lån.
 • Kommissionen anbefaler derfor EU-landene at sørge for passende finansieringsordninger som f.eks. igangsætningsstøtte, lån og garantier. Garantier for egenkapitalinvesteringer i SMV'er bør omfatte investeringer foretaget af lokale eller regionale fonde, som stiller seedkapital og/eller kapital i opstartsfasen til rådighed, samt mezzaninfinansiering (en kombination af egenkapital og lån).
 • 5.

  Skattemæssige incitamenter til overdragelse af virksomheder

Overdragelser internt i familien er blevet fremmet i en række lande, men man bør også fremme overdragelser til tredjemand ved hjælp af fritagelse for betaling af indkomstskat af indtægterne fra salget af en virksomhed, specifikke skattelettelser for indtægter, der investeres i en anden virksomhed eller bruges til at finansiere virksomhedsejerens pensionering, eller skattefritagelser for ansattes investeringer i deres egen virksomhed.

 • 6.

  Etablering af gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser

Oprettelse af upartiske tjenester, der fungerer som mellemmænd mellem potentielle købere og sælgere, bør gøre det muligt at etablere gennemsigtige markeder for virksomhedsoverdragelser. I visse lande varetager handelskamrene denne opgave.

For at gennemføre alle disse anbefalinger er det nødvendigt at skabe en støttestruktur, der gør det muligt at nå ud til de hundredtusindvis af virksomheder, som de kommende år bliver berørt af en overdragelse. EU-landene, de nationale, regionale og lokale myndigheder og erhvervsfremmeorganisationerne skal bidrage til denne gennemførelsesstruktur. Denne opgave omfatter formidling af information til de aktører, der forvalter støtten, uddannelse af undervisere og udvikling af undervisningsmateriale.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program for vækst og beskæftigelse — Overdragelse af virksomheder — Kontinuitet og en ny start (KOM (2006) 117 endelig udg. af 14.3.2006)

seneste ajourføring 01.12.2016

Top