Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Særprogrammet Strafferet (2007-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Særprogrammet Strafferet (2007-2013)

Ved denne afgørelse oprettes særprogrammet Strafferet. Programmet omhandler en af de fem søjler i det generelle program Grundlæggende rettigheder og retfærdighed, der sigter mod at skabe et egentligt område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union (EU). Særprogrammet Strafferet skal forbedre samarbejdet og den gensidige tillid mellem EU-landenes judicielle myndigheder og aktører inden for retsvæsenet.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/126/JHA af 12. februar 2007 om oprettelse for perioden 2007-2013 af særprogrammet Strafferet som en del af det generelle program om grundlæggende rettigheder og retfærdighed.

RESUMÉ

Ved ovennævnte afgørelse oprettes særprogrammet Strafferet, som er et af de fem særprogrammer under det generelle program Grundlæggende rettigheder og retfærdighed, der er udarbejdet med henblik på at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i Den Europæiske Union (EU).

Særprogrammet Strafferet dækker perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013.

Generelle mål

Et af formålene med programmet Strafferet er at skabe et europæisk retligt område. Programmet har følgende fire generelle mål

 • fremme af det strafferetlige samarbejde
 • tilnærmelse af EU-landenes retssystemer til hinanden og tilnærmelse af disse til EU's retssystem
 • forbedring af kontakten og udvekslingen af information og god praksis mellem de judicielle og administrative myndigheder og de juridiske erhverv og fremme af uddannelsen af aktører inden for retsvæsenet
 • forbedring af den gensidige tillid mellem de judicielle myndigheder.

Specifikke mål

Mere præcist skal særprogrammet Strafferet fremme det strafferetlige samarbejde for at

 • fremme den gensidige anerkendelse af retsafgørelser
 • tilnærme EU-landenes strafferetlige systemer til hinanden, især hvad angår grov kriminalitet med en grænseoverskridende dimension
 • fastsætte minimumsstandarder for strafferetsplejen
 • undgå kompetencekonflikter
 • forbedre informationsudvekslingen, f.eks. gennem anvendelse af et elektronisk system for udveksling af oplysninger fra de nationale strafferegistre
 • styrke rettighederne for personer, der er impliceret i straffesager, og bistanden til ofre
 • fremskynde EU-landenes samarbejde med Eurojust
 • tilskynde til resocialisering af lovovertrædere.

Det er ligeledes et formål med programmet at nå følgende specifikke mål:

 • forbedre det gensidige kendskab til EU-landenes retssystemer og fremme netværker, samarbejde samt udveksling af oplysninger og bedste praksis
 • sikre forsvarlig gennemførelse og evaluering af EU's indsats inden for det strafferetlige samarbejde
 • forbedre informationen til offentligheden om retssystemerne i EU-landene og om adgangen til domstolene
 • sikre, at personalet i retsvæsenet uddannes i EU-ret og fællesskabsret
 • forbedre den gensidige forståelse EU-landene imellem for at skabe grundlag for gensidig tillid
 • implementere et elektronisk system for udveksling af oplysninger om strafferegistre og undersøge muligheden for at etablere andre former for udveksling af information.

Tilskudsberettigede foranstaltninger

Der ydes via programmet Strafferet støtte til forskellige initiativer, heriblandt

 • specifikke foranstaltninger iværksat af Kommissionen, bl.a. forskning, gennemførelse af specifikke projekter, udarbejdelse af indikatorer og metoder, etablering af netværk af nationale eksperter og formidling af information
 • specifikke tværnationale projekter, der fremlægges af flere EU-lande i fællesskab (mindst to EU-lande eller mindst ét EU-land og et andet land, som kan være enten et tiltrædende land eller et kandidatland)
 • aktiviteter udført af ngo'er eller andre organisationer, der forfølger mål af almen europæisk interesse
 • udgifter afholdt af Det Europæiske Net for Retlig Uddannelse, der kan få et driftstilskud gennem særprogrammet
 • nationale projekter i EU-landene kan på visse betingelser enkeltvis opnå støtte gennem dette program.

Målgruppe og aktører

Programmet er især rettet mod aktørerne inden for retsvæsenet, de nationale myndigheder og EU-borgerne generelt.

Programmet er åbent for offentlige og private organisationer, herunder faglige organisationer, universiteter, forskningsinstitutter og institutter for uddannelse og efteruddannelse, aktører inden for retsvæsenet, ngo'er samt profitorienterede organisationer, sidstnævnte dog kun på visse betingelser.

Ikke-EU-lande og internationale organisationer kan kun deltage i tværnationale projekter som partnere.

Former for EU-støtte

Der findes to former for EU-støtte under programmet, nemlig

 • tilskud, der i princippet tildeles efter indkaldelse af forslag og ydes i form af driftstilskud og støtte til foranstaltninger. I det årlige arbejdsprogram fastsættes minimumssatsen for den årlige udgift til tilskud, som skal være på mindst 65 %. Den maksimale medfinansieringssats fastsættes ligeledes i de årlige arbejdsprogrammer
 • offentlige indkøbsaftaler, der indgås i forbindelse med ledsageforanstaltninger, f.eks. indkøb af varer og tjenesteydelser, bl.a. udgifter til information og kommunikation, gennemførelse og overvågning af projekter, politikker, programmer og lovgivning.

Gennemførelsesforanstaltninger

Kommissionen yder EF-støtte i overensstemmelse med finansforordningen vedrørende EU’s almindelige budget. Kommissionen vedtager også et årligt arbejdsprogram, der indeholder de specifikke mål, den tematiske prioritering og en beskrivelse af ledsageforanstaltninger, der finansieres i form af offentlige indkøbsaftaler.

Ved evalueringen og tildelingen af tilskud tages der bl.a. hensyn til følgende kriterier

 • projektets overensstemmelse med det årlige arbejdsprogram, de fire generelle mål, de specifikke mål og de tilskudsberettigede foranstaltninger
 • projektets kvalitet
 • størrelsen af den søgte EU-finansiering
 • forholdet mellem de forventede resultater og de generelle og specifikke mål og de tilskudsberettigede foranstaltninger.

Der gælder også særlige betingelser for tildelingen af driftstilskud til foranstaltninger udført af ngo'er eller af Det Europæiske Net for Retlig Uddannelse.

Komplementaritet med andre programmer

Det tilstræbes at skabe synergi med andre programmer, bl.a.

Overvågning og evaluering

For at gøre det muligt for Kommissionen at overvåge de finansierede foranstaltninger skal støttemodtageren

 • indsende tekniske og finansielle rapporter om projektets forløb og forelægge en endelig rapport inden tre måneder efter, at det finansierede projekt er afsluttet
 • i fem år efter den sidste betaling til det gennemførte projekt opbevare og holde al dokumentation vedrørende udgifterne til rådighed for Kommissionen.

Kommissionen skal på sin side

 • foretage en overvågning og finanskontrol af de foranstaltninger, der gennemføres som led i programmet, navnlig ved hjælp af kontrol på stedet. Revisionsretten kan ligeledes foretage en revision for at forvisse sig om, at udgifterne er forvaltet korrekt
 • sørge for, at omfanget af samt tildelingskriterierne og tidsplanen for støtten tilpasses
 • sørge for, at der træffes alle andre fornødne foranstaltninger for at kontrollere, at projekterne gennemføres korrekt.

Kommissionen træffer forebyggende foranstaltninger mod svig, korruption og andre ulovligheder. Den foretager kontrol, inddriver uretmæssigt udbetalte beløb og iværksætter sanktioner, hvis der konstateres uregelmæssigheder.

Kommissionen sørger for løbende, uafhængig ekstern kontrol og evaluering af programmet. Kommissionen offentliggør hvert år en liste over de foranstaltninger, der finansieres via programmet.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning 2007/126/JHA

24.2.2007

-

EUT L 58, 24.2.2007

Seneste ajourføring: 18.05.2011

Top