Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Handlingsplan for bedre lovgivning

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Handlingsplan for bedre lovgivning

En forenkling af reglerne kræver et stærkt politisk engagement fra de øvrige europæiske institutioner og medlemsstaterne i hele lovgivningsprocessen. Med denne meddelelse stilles forslag om en række handlingsplaner, og om at gøre det muligt at etablere en ny lovgivningskultur i henhold til princippet om "bedre lovgivning".

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 5. juni 2002, handlingsplan om "bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer" [KOM(2002) 278 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Meddelelsen har til formål at forenkle de lovgivningsmæssige rammer. På grundlag af høringer har Kommissionen konstateret, at det er nødvendigt med bedre lovgivning i hele lovgivningsprocessen til forberedelse af Kommissionens forslag om medlemsstaternes gennemførelse. Denne handlingsplan kaster lys over hver af de pågældende aktørers ansvar i forbindelse med lovgivningsprocessen. Formålet med handlingsplanen er at få samtlige institutioner og medlemsstaterne til at udarbejde bedre lovgivning.

Aktioner, som det påhviler Kommissionen at iværksætte

Først og fremmest vil Kommissionen forbedre kvaliteten af lovforslagene ved hjælp af diverse aktionspunkter, herunder bl.a.:

 • fastlæggelse af minimumsstandarder for høring inden udgangen af 2002: Kommissionen planlægger i den forbindelse bl.a. en principiel minimumsfrist på seks uger for høringer og påpeger, at den vil fremme deltagelsen i høringerne gennem etableringen af en samlet portal, hvor der figurerer en liste over igangværende høringer
 • analyse af virkningerne af større lovgivningsmæssige og politiske initiativer: Ved hjælp af konsekvensanalyserne kan det fastslås, om det er bedst at lovgive på fællesskabsniveau eller ej. Analyserne gør det nemmere at identificere det instrument eller den kombination af instrumenter, der er bedst egnet
 • styrkelse af begrundelsen af lovforslagene ved hjælp af fem elementer: Kommissionen vil for hvert forslag til retsakt lade indgå hvilke høringer, der er gennemført og resultaterne af disse, hvilke konsekvensanalyser der er gennemført, begrundelsen for valg af instrument, og endelig de budgetmæssige følger af forslaget
 • indføjelse af en genbehandlingsklausul i retsakterne, eller en revisionsklausul i Kommissionens forslag til retsakter, hvorved lovgivningen kan ajourføres og retsakternes retssikkerhed beskyttes. Sådanne genforhandlingsklausuler vil især være en fordel hvad angår de områder, der er under kraftig teknologisk udvikling.

Kommissionen vil dernæst i højere grad overvåge retsakternes vedtagelse og anvendelse ved hjælp af følgende aktioner:

 • Kommissionen vil konsekvent tilskynde Europa-Parlamentet og Rådet til at nå hurtigere til enighed
 • Kommissionen vil insistere på, at man i Rådet anvender kvalificeret flertal i afstemninger i alle tilfælde, hvor dette er foreskrevet, for at fremskynde processen
 • Kommissionen vil gøre større brug af sin mulighed for at trække et lovforslag tilbage, især hvis et verserende forslag efter flere år ikke er blevet behandlet af Rådet eller Europa-Parlamentet. Kommissionen vil ligeledes trække sine forslag tilbage, hvis Europa-Parlamentets og/eller Rådets ændringer forvansker forslaget på en disproportioneret måde. Kommissionen understreger endelig, at anvendelsen af retten til at trække lovforslag tilbage, vil ske under hensyntagen til forhandlingsprocessen og til de kompromisændringsforslag, som institutionerne når frem til
 • Kommissionen vil først overvåge overtrædelser. Den vil således opstille nogle prioriteringskriterier i forbindelse med behandlinger af eventuelle overtrædelser af fællesskabsretten, for eksempel kvaliteten af direktivernes gennemførelse eller alvorlige trusler mod Fællesskabets interesser. Kommissionen vil desuden styrke sin kontrol med gennemførelsen.

Kommissionen vil endelig sikre en samlet koordinering og iværksættelse af handlingsplanen ved at oprette et internt netværk "bedre lovgivning". Netværket skal omfatte generaldirektoraterne og koordineres af Generalsekretariatet. Netværket får især til opgave:

 • at sikre overholdelsen af nærheds- og proportionalitetsprincipperne
 • at koordinere forberedelsen af den årlige evaluering af kvaliteten i lovgivningen og de nationale rapporter
 • at sikre konsekvensen af Kommissionens holdning i det interinstitutionelle netværk og i forbindelserne til medlemsstaterne.

Aktioner, som foreslås gennemført af Europa-Parlamentet og Rådet

Kommissionen opfordrer Europa-Parlamentet og Rådet til at engagere sig i initiativet til forbedring af Fællesskabets lovgivningsmæssige rammer, for eksempel ved at indgå en interinstitutionel aftale inden udgangen af 2002. Kommissionen foreslår først og fremmest, at institutionerne gennemfører en bedre afpasset anvendelse af instrumenterne. Initiativet bliver især realiseret gennem følgende aktioner:

 • tilbagevenden til den originale definition af direktivet og forordningen som nedfældet i traktaten: forordningen bør kun benyttes til en foranstaltning, der kræver en ensartet anvendelse i medlemsstaterne. Direktivet bør så vidt muligt begrænses til de generelle rammer
 • brugen af bestemte alternativer til lovgivningen, når dette er relevant, for eksempel selvregulering, frivillige sektoraftaler, eller den åbne koordinationsmetode. Kommissionen foreslår lovgiver at anvende samregulering meget oftere. Samregulering gør det muligt for aktørerne at definere anvendelsen af metoder i henhold til de formål, der er defineret af lovgiver. Lovgiveren kan således tage stilling til det betimelige i at benytte dette instrument.
 • Kommissionen vil tilstræbe ikke at tynge lovgivningsforslagene.

Europa-Parlamentet og Rådet opfordres endelig til at bakke Kommissionen op i dens bestræbelser på at forenkle Fællesskabslovgivningen og reducere dens omfang. Det er nødvendigt at udarbejde et program institutionerne imellem for forenkling af lovgivningen. Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Rådet at etablere ad hoc-strukturer, som specifikt får i opdrag at sikre den lovgivningsmæssige forenkling. Indgåelse af en interinstitutionel aftale er velkommen. Europa-Parlamentet og Rådet opfordres til at støtte kodificeringsprogrammet, ved at indvilge i hasteprocedurer for vedtagelse af forslag til kodificerede retsakter.

Den Europæiske Unions institutioner er ansvarlige for kvaliteten af den vedtagne lovgivning. Nogle af de ændringsforslag, der vedtages, kan forringe kvaliteten af selve retsakten, for så vidt som de er alt for knudrede i formuleringen eller enten er for præcise eller for upræcise. Indførelsen af en fornyet gennemlæsning ved de juridiske sprogeksperter gør det muligt at opnå en bedre kvalitet i sammenhængen af retsakten inden den endelige vedtagelse. Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet og Rådet at sikre en konsekvensanalyse af de ændringer, som institutionerne måtte ønske at foretage i forslaget ved førstebehandlingen.

Aktioner, som berører medlemsstaterne

Det er således nødvendigt at medlemsstaterne involverer sig i forbedringen og forenklingen af det lovgivningsmæssige miljø. Til dette formål råder Kommissionen medlemsstaterne til at:

 • Bestræbe sig på loyalt og inden for den fastsatte frist at gennemføre fællesskabsretsakterne
 • Inddrage deres nationale, regionale og lokale forvaltninger, der står for direktivernes gennemførelse og anvendelse, så tidligt som muligt i lovgivningsprocessen
 • Udpege en kontaktperson, som står for koordineringen af gennemførelsen og anvendelsen af fællesskabsretsakterne.

Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne iværksætter en række konkrete aktioner, bl.a.:

 • Underretning ad elektronisk vej om gennemførelsesforanstaltningerne ved hjælp af en fælles formular. Det er ønskeligt, at medlemsstaterne opstiller deres egen sammenlignende oversigt ved underretningen om de nationale gennemførelsesforanstaltninger
 • Høringer og konsekvensanalyser, hvad angår eventuelle supplerende bestemmelser, som indføjes i retsakterne ved inkorporeringen i national ret.

Udvikling af en fælles lovgivningskultur i EU

For at gennemføre denne handlingsplan er det nødvendigt at integrere målet om forbedring af lovgivningen i hele lovgivningsforløbet fra det tidspunkt, forslaget udarbejdes, til retsakten vedtages af lovgiver og efterfølgende anvendes af medlemsstaterne. Udviklingen af en fælles lovgivningskultur i EU er til gavn for EU-borgerne. På denne baggrund foreslår Kommissionen følgende aktioner:

 • Etablering af et lovgivningsnetværk i to niveauer: dels mellem fællesskabsinstitutionerne og medlemsstaterne, dels mellem fællesskabsniveauet. Kommissionen foreslår fællesskabsinstitutionerne at etablere en stående mekanisme, det interne netværk "bedre lovgivning", med det formål at iværksætte denne handlingsplan. For at forbedre samarbejdet mellem fællesskabsniveauet og medlemsstaterne vil Kommissionen anvende kontaktpersoner til "gennemførelse og anvendelse"
 • Årlig evaluering af kvaliteten i lovgivningen: Kommissionen offentliggør hvert år en evaluering af iværksættelsen af handlingsplanen og udarbejder efter tur nationale rapporter for en gruppe lande
 • Borgernes adgang til lovgivningen bør udvikles, især bør adgangen til EUR-Lex udvides, og der bør ske en udvikling af internetfora og traditionelle kontaktcentre, som formidler EU-informationer.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 6. juni 2002 "Styreformer i EU: Bedre lovgivning" [KOM(2002) 275 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelsen supplerer handlingsplanen om "bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer". Den har til hensigt at øge gennemførelseskvaliteten ved hjælp af adskillige initiativer, bl.a.:

 • Klarlæggelse af gennemførelsesansvaret: Kommissionen foreslår at gøre reglerne om komitologi klarere, især for så vidt angår en præcis definition af den enkelte institutions opgaver. Det er nødvendigt at involvere Europa-Parlamentet i komitologien for at iværksætte beslutninger, der falder inden for den fælles beslutningstagning;
 • Fastlæggelse af rammer for oprettelse af europæiske agenturer: Kommissionen foreslår Europa-Parlamentet en interinstitutionel aftale
 • Hensyntagen til regionale, bymæssige og lokale sammenhænge: De regionale og kommunale myndigheder såvel som medlemsstaterne vil få mulighed for at indgå pilotkontrakter med Kommissionen med henblik på at realisere fællesskabsmålene for bæredygtig udvikling
 • Vedtagelse af en ny metode til kontrol med gennemførelsen af lovgivningen: Kommissionen lægger øget vægt på forsinkelserne i indførelsen af de nye nationale gennemførelsesforanstaltninger.

Meddelelsen bekræfter endnu engang vigtigheden af fællesskabsmetoden, der er Den Europæiske Unions grundlæggende element. De nye styreformer i EU, der "indføres som en stille revolution i vore handlemønstre" gør det nødvendigt for institutionerne at klarlægge kompetencefordelingen.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 11. februar 2003 "Ajourføring og forenkling af fællesskabsretten" [KOM(2003) 71 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelsen er en af opfølgningerne på handlingsplanen om " bedre og enklere lovgivningsmæssige rammer". Siden oprettelsen af Fællesskabet har fællesskabsretten aldrig været genstand for en komplet undersøgelse. Kommissionen foreslår en rammeaktion med henblik på at forenkle fællesskabsretten og fastsætter følgende seks mål:

 • Forenkling af fællesskabsretten
 • Konsolidering af fællesskabsretten og efterfølgende ajourføring
 • Kodifikation af fællesskabsretten
 • Gennemgang af fællesskabsrettens opstilling og præsentation
 • Åbenhed og effektiv overvågning på det politiske og tekniske plan
 • Effektiv gennemførelsesstrategi.

Seneste ajourføring: 28.02.2007

Top