Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bekæmpelse af seksuelt misbrug, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

Den Europæiske Union (EU) vedtager lovgivning til bekæmpelse af seksuelle krænkelser begået over for børn. Direktivet dækker områderne forebyggelse, sanktioner og hjælp til ofre. Direktivet indeholder særlige bestemmelser vedrørende børnopornografi på nettet og sexturisme.

DOKUMENT

Europa-Parlementets og Rådets direktiv 2011/93/EU af 13. december 2011 om bekæmpelse af seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA.

RESUMÉ

Dette direktiv harmoniserer i hele Den Europæiske Union (EU) bestemmelserne vedrørende strafbare forbrydelser i forbindelse med seksuelt misbrug af børn, seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Det fastsætter ligeledes minimumsstraffe. De nye regler indeholder ligeledes bestemmelser, der sigter mod at bekæmpe børnepornografi og sekturisme. Derudover har direktivet til formål at fratage personer dømt for pædofili muligheden for at udøve et hverv, der indebærer regelmæssig kontakt med børn.

Lovovertrædelser og sanktioner

Direktivet fastlæger tyve lovovertrædelser inddelt i fire kategorier:

  • seksuelt misbrug, såsom at udsætte et barn, der endnu ikke har nået den seksuelle lavalder, for at overvære seksuelle aktiviteter, også uden dets egen deltagelse
  • seksuel udnyttelse, såsom at bringe et barn til at deltage i prostitution eller i pornografisk optræden
  • børnepornografi: anskaffelse, besiddelse, bevidst erhvervelse af adgang til, distribution, udbredelse eller fremstilling af børnepornografi
  • hvervning af børn på nettet til seksuelle formål: forslag, der fremsættes af en voksen ved hjælp af informations- og kommunikationsteknologi, om at møde et barn med henblik på at begå seksuelt misbrug eller på samme måde opfordre barnet til at levere pornografisk materiale med afbildning af barnet.

På nationalt niveau skal de maksimale frihedsstraffe mindst være af en vis varighed, der varierer fra et til seks år afhængigt af omstændigedernes alvor og om barnet var over eller under den seksuelle lavalder. Tilskyndelse til at begå de nævnte forbrydelser er ligeledes strafbart.

En juridisk person kan gøres ansvarlig og straffes, hvis forbrydelsen bliver begået på vedkommendes vegne af en person med beslutningskompetence.

Der fastlægges en række skærpende omstændigheder, navnlig når lovovertrædelsen begås mod et særligt værgeløst barn, af et af barnets familiemedlemmer eller af en person, der har misbrugt sin anerkendte position med hensyn til tillid eller myndighed, eller hvis gerningsmanden tidligere har været dømt for overtrædelser af samme art.

Hvad angår seksuelle aktiviteter mellem samtykkende lader direktivet det være op til medlemsstaterne at bestemme, om bestemmelserne finder anvendelse på seksuelle aktiviteter mellem samtykkende ligestillede, når der ikke er stor forskel på deres alder og psykologiske og fysiske udvikling eller modenhed, og som kan betragtes som normal opdagelse af seksualitet i menneskets udvikling.

Professionelle aktiviteter med kontakt til børn

For at undgå enhver risiko for gentagelse af lovovertrædelsen skal personer, der dømmes for en af de i direktivet omhandlede handlinger, kunne udelukkes fra at udøve professionelle aktiviteter, hvor de er i direkte og regelmæssig kontakt med børn. Arbejdsgiveren har ret til at blive informeret om eksisterende domme eller om eksisterende udelukkelser. Oplysningerne skal envidere videregives til andre medlemsstater med henblik på at undgå, at pædofile kan udnytte arbejdskraftens frie bevægelighed inden for EU og arbejde med børn i andre lande.

Sexturisme

Organisering af rejser, der har til formål at begå seksuelt misbrug eller seksuel udnyttelse af børn samt børnepornografi, skal være forbudt. Den type forbrydelser straffes ofte ikke i de lande, hvor de bliver begået, og direktivet giver mulighed for, at medlemsstaterne kan dømme egne statsborgere for sådanne lovovertrædelser begået i udlandet.

Ud over at have jurisdiktionskompetence, når lovovertrædelsen finder sted i landet eller foretages af en af landets statsborgere, kan en medlemsstat ligeledes udvide sin jurisdiktionskompetence til at omfatte lovovertrædelser begået i udlandet, når gerningsmanden har sædvanligt opholdssted i den pågældende medlemsstat, eller hvis lovovertrædelsen er begået for en juridisk person, som har hjemsted i den pågældende medlemsstat, eller hvis lovovertrædelsen begås mod en af landets statsborgere.

Børnepornografi på internettet

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre øjeblikkelig fjernelse af internetsider udbudt på deres område, som indeholder eller udbreder børnepornografi, og til at søge at få fjernet lignende sider, der udbydes uden for deres område. Medlemsstaterne kan, via gennemsigtige procedurer, træffe foranstaltninger til at blokere adgangen til internetsider, der indeholder eller udbreder børnepornografi, for internetbrugere på deres eget område.

Efterforskning, retsforfølgning og jurisdiktionskompetence

Efterforskning af de i direktivet omhandlede lovovertrædelser og retsforfølgning herfor må ikke være afhængigt af ofrets eller dettes repræsentants anmeldelse eller anklage, og en retsforfølgning skal kunne fortsætte, selv om den pågældende person trækker sin forklaring tilbage. Retsforfølgning kan ske i en tilstrækkelig lang periode efter, at ofret har nået myndighedsalderen, i et omfang svarende til den pågældende lovovertrædelses grovhed.

Bistand og hjælp til vidner og vidnebeskyttelse

I overensstemmelse med bestemmelserne i direktivet om ofres stilling i forbindelse med straffesager skal ofrene sikres et minimum af bistand og hjælp før, under og efter sagen. Børn, der er ofre for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, herunder til børnepornografi, betragtes som særligt udsatte ofre og skal behandles på den mest hensigtsmæssige måde i forhold til deres situation.

Der træffes særlige beskyttelsesforanstaltninger, hvis gerningsmanden er i familie med barnet. Derudover skal mindreårige ofre have adgang til juridisk rådgivning og juridisk bistand, der ydes gratis, når ofret ikke har tilstrækkelige økonomiske ressourcer. Samtidig må retshjælpen ikke være afhængig af deres vilje til at samarbejde ved efterforskningen og under retssagen.

Forebyggelse

Særlige programmer til forebyggelse af risiko for tilbagefald bør tilbydes til personer, der dømmes eller retsforfølges for seksuelle forbrydelser mod børn. Personerne bør ligeledes underkastes en vurdering, hvor der tages stilling til den fare, de frembyder og risikoen for tilbagefald.

Baggrund

Dette direktiv erstatter rammeafgørelse 2004/68/RIA. Da nogle af ofrene for menneskehandel ligeledes er børn, der udsættes for seksuelt misbrug og seksuel udnyttelse, supplerer direktivet endvidere direktivet om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/93/EU

17.12.2011

18.12.2013

EUT L 335 af 17.12.2011

Seneste ajourføring: 01.02.2012

Top