Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ret til adgang til advokatbistand (forslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Ret til adgang til advokatbistand (forslag)

Dette forslag til direktiv har til formål at garantere de rettigheder, som mistænkte og tiltalte i straffesager overalt i Den Europæiske Union (EU) har til at få adgang til advokatbistand og til ved anholdelsen at kommunikere med deres nærmeste (og en konsulær myndighed, hvis de befinder sig i udlandet).

FORSLAG

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the right of access to a lawyer in criminal proceedings and on the right to communicate upon arrest [COM(2011) 326 final - Not published in the Official Journal] (Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse [COM(2011) 326 final – Ikke offentliggjort i EU-Tidende]).

RESUMÉ

Retten til et forsvar og retten til en retfærdig rettergang, herunder ret til adgang til advokatbistand, er sikret ved Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder og den europæiske menneskerettighedskonvention (EN) (FR).

Kommissionen fremlægger dette forslag om fælles minimumsstandarder for alle medlemsstater med henblik på at garantere alle mistænkte og tiltalte i straffesager denne ret overalt i EU.

Princip

I forbindelse med en straffesag skal retten til adgang til advokatbistand garanteres følgende personer:

Hvis disse personer arresteres under forløbet, skal de ligeledes have ret til at kommunikere med mindst én person efter den pågældendes valg, en forælder eller en arbejdsgiver. Udenlandske statsborgere skal kunne kontakte deres ambassade eller konsulat.

Disse rettigheder gælder, så snart en person oplyses om, at vedkommende er mistænkt eller tiltalt for at have begået en straffelovsovertrædelse, og indtil sagens afslutning. Personer, som er genstand for udstedelsen af en europæisk arrestordre, skal straks ved anholdelsen have disse rettigheder.

Gennemførelse

Enhver, der mistænkes eller tiltales i en straffesag, skal have ret til adgang til advokatbistand snarest muligt og i det mindste:

  • straks ved afhøringen
  • når der træffes en processuel foranstaltning eller en foranstaltning til indsamling af beviser, der kræver eller giver mulighed for, at den mistænkte eller tiltalte er til stede
  • straks ved anholdelsen.

En person, der er genstand for en europæisk arrestordre, skal kunne få adgang til advokatbistand såvel i den fuldbyrdende medlemsstat, hvor vedkommende anholdes, som i den udstedende medlemsstat. Advokaten i den udstedende medlemsstat bistår ikke med sagen i substansen, men arbejder sammen med den anden advokat på at sikre, at personen kan udøve sine rettigheder.

En mistænkt eller tiltalt har ret til at mødes med sin advokat. Disse møder skal have en varighed og hyppighed, der er tilstrækkelig til at sikre en effektiv udøvelse af retten til forsvar.

Advokaten skal have ret til at være til stede under alle afhøringer og retsmøder og under alle andre foranstaltninger til efterforskning eller indhentning af beviser, når national ret kræver, at den mistænkte eller tiltalte er til stede. Advokaten skal også have adgang til det sted, hvor den pågældende frihedsberøves, for at kontrollere forholdene.

Al kommunikation, uanset formen, mellem en advokat og dennes klient er fortrolig.

I tilfælde af tilsidesættelse af retten til adgang til advokatbistand skal den mistænkte eller tiltalte have adgang til retsmidler, der stiller vedkommende, som om hans rettigheder ikke var blevet tilsidesat Forklaringer og beviser, der er indhentet i strid med en persons ret til adgang til advokatbistand, må ikke bruges imod vedkommende.

Fravigelser

Kun under ekstraordinære omstændigheder og med tilladelse fra en retslig myndighed kan en medlemsstat gøre en undtagelse fra retten til at få adgang til advokatbistand og til kommunikation med tredjemand eller med ambassade eller konsulat. Fravigelsen skal være begrundet i tvingende hensyn til hurtigt at afværge fare for et eller flere menneskers liv eller fysiske integritet. Under alle omstændigheder må denne fravigelse ikke alene være begrundet i lovovertrædelsens grovhed. Den skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, begrænses til det kortest mulige tidsrum og må ikke være til hinder for en retfærdig rettergang.

En mistænkt eller tiltalt kan også give afkald på advokatbistand. Dette afkald skal gives af personens egen fri vilje og utvetydigt. Den mistænkte eller tiltalte skal forinden have modtaget rådgivning om konsekvenserne af denne beslutning og være i stand til at forstå dem.

Kontekst

Styrkelsen af mistænktes og tiltaltes rettigheder i straffesager er et af målene for Stockholmprogrammet. Dette forslag indgår i en samling af foranstaltninger, herunder et direktiv om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager og et andet om ret til information under straffesager.

Forslaget træder først i kraft, når Europa-Parlamentet og Rådet har behandlet og vedtaget det. Den endelige direktivtekst vil derfor kunne adskille sig fra Kommissionens forslag.

Referencer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

COM(2011) 326

-

2011/0154/COD

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets resolution af 30. november 2009 om en køreplan med henblik på at styrke mistænktes eller tiltaltes proceduremæssige rettigheder i straffesager [EUT C 295 af 4.12.2009].

Seneste ajourføring: 13.10.2011

Top