Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel

Menneskehandel betragtes over hele verden som en af de mest alvorlige forbrydelser. Det er en grov overtrædelse af menneskerettighederne. Direktivet fastlægger regler for hele Den Europæiske Union til at håndtere dette forfærdelige fænomen.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor, og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2002/629/RIA.

RESUMÉ

Menneskehandel betragtes over hele verden som en af de mest alvorlige forbrydelser. Det er en grov overtrædelse af menneskerettighederne. Direktivet fastlægger regler for hele Den Europæiske Union til at håndtere dette forfærdelige fænomen.

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger fælles minimumsregler til bestemmelse af lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel og straffene til gerningsmændene. Det kommer også med foranstaltninger til bedre at forebygge dette fænomen og til at styrke beskyttelsen af ofrene.

HOVEDPUNKTER

Definitioner

  • Følgende forsætlige handlinger er strafbare: rekruttering, transport, overførelse, ydelse af husly til eller modtagelse af en person ved brug af magt med henblik på udnyttelse.
  • Udnyttelse omfatter mindst i) seksuel udnyttelse eller prostitution, ii) tvangsarbejde eller tvangstjenester (herunder tiggeri, slaveri samt udnyttelse af strafbare handlinger og fjernelse af organer).

Sanktioner: Direktivet fastsætter en maksimumsstraf på mindst fem års fængsel og mindst ti år i tilfælde med skærpende omstændigheder, for eksempel hvis lovovertrædelsen blev begået mod særligt sårbare ofre (såsom børn), eller hvis den blev begået af en kriminel organisation.

Retsforfølgelse: EU-landene kan retsforfølge deres borgere for lovovertrædelser begået i et andet EU-land og gøre brug af efterforskningsmetoder såsom tapning (af for eksempel telefonsamtaler eller e-mails).

Støtte til ofre: Ofre modtager bistand før, under og efter straffesager, så de kan gøre brug af de rettigheder, der følger af deres status som ofre i straffesager. Denne bistand kan bestå af modtagelse i centre eller tildeling af læge- og psykologbistand samt informationstjenester og tolkning.

Der er yderligere foranstaltninger for børn og teenagere (under 18 år), såsom fysisk og psykosocial støtte, adgang til uddannelse, hvor det er relevant, og muligheden for at udnævne en værge eller repræsentant. De bør afhøres straks i egnede lokaler og af kompetente fagfolk.

Ofre har ret til politibeskyttelse og juridisk assistance, så de kan kræve erstatning.

Forebyggelse: EU-landene skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at:

  • modvirke den efterspørgsel, der opfordrer til menneskehandel
  • lancere oplysningskampagner og uddanne offentligt ansatte, så de er i stand til at identificere og håndtere ofre og mulige ofre for menneskehandel.

Der er blevet udpeget en EU-koordinator for bekæmpelse af menneskehandel for at sikre en konsekvent og koordineret tilgang til håndteringen af dette fænomen.

For at hjælpe de nationale myndigheder med at kontrollere misbrugen af retten til fri bevægelighed har Kommissionen offentliggjort en håndbog om proformaægteskaber mellem EU-borgere og tredjelandsborgere. Nogle tvangsægteskaber kan for eksempel omfatte aspekter af menneskehandel.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Direktivet trådte i kraft den 15. april 2011 og skulle være gennemført i EU-landenes nationale lovgivninger inden den 6. april 2013.

BAGGRUND

Menneskehandel er udtrykkeligt forbudt i EU’s charter om grundlæggende rettigheder (artikel 5), og EU har oprettet en omfattende juridisk og politisk ramme for at håndtere dette fænomen, navnlig ved hjælp af dette direktiv (2011/36/EU) og EU’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016.

Der er flere oplysninger under politik og lovgivning på webstedet Together Against Trafficking (Sammen mod menneskehandel), Eurostats publikation 2015 om emnet og 2014-publikationen fra Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2011/36/EU

15.4.2011

6.4.2013

EUT L 101 af 15.4.2011, s. 1-11

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel 2012-2016 (COM(2012) 286 final af 19. juni 2012).

EU’s plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel (EUT C 311 af 9.12.2005, s. 1-12).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Bistand til de nationale myndigheder med at bekæmpe misbrug af retten til fri bevægelighed: Håndbog om håndtering af angivelige proformaægteskaber mellem EU-borgere og ikke-EU-statsborgere i relation til EU-reglerne om EU-borgeres fri bevægelighed (COM(2014) 604 final af 26. september 2014).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene - Halvårsrapport om gennemførelsen af EU’s strategi for bekæmpelse af menneskehandel (SWD(2014) 318 final af 17. oktober 2014).

seneste ajourføring 03.03.2015

Top