Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kriminalitetsofres rettigheder (forslag)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kriminalitetsofres rettigheder (forslag)

Kommissionen foreslår minimumsstandarder gældende for ofre for kriminalitet. Hensigten er at sikre, at ofrenes særlige behov tilgodeses i forbindelse med straffesager, uanset hvilken forbrydelse, der er tale om, og uanset under hvilke omstændigheder eller hvor i EU forbrydelsen er blevet begået.

FORSLAG

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse [KOM(2011) 275 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Kommissionen foreslår et direktiv, der skal garantere ofre * for kriminalitet samme niveau af beskyttelse, støtte og adgang til retssystemet i alle lande i Den Europæiske Union (EU). Direktivet erstatter rammeafgørelse 2001/220/RIA om ofres stilling i forbindelse med straffesager og udgør en af flere foranstaltninger til styrkelse af ofres rettigheder.

Ud over personer, der har været direkte udsat for en forbrydelse, anerkender direktivet også som offer familiemedlemmer * til et offer, hvis død er blevet forvoldt ved en forbrydelse.

Informering og støtte til ofre

Med henblik på at kunne håndhæve sine rettigheder skal ofre modtage tilstrækkelig information i en forståelig form. De skal ligeledes have adgang til psykologisk støtte og praktisk bistand. Forslaget sigter mod at garantere ofrene

 • ret til at modtage oplysninger fra den første kontakt med en kompetent myndighed, særligt oplysninger om, hvor og hvordan en forbrydelse kan anmeldes, detaljerede oplysninger om, hvilke procedurer der følger efter anmeldelsen af en forbrydelse, samt hvordan man opnår beskyttelse, hvis det er nødvendigt
 • ret til at modtage oplysninger om sagen, særligt om alle afgørelser om at indlede eller afslutte en efterforskning, om hvor og hvornår retssagen finder sted, og under særlige omstændigheder om løsladelse af den retsforfulgte person
 • ret til at forstå og forstås
 • ret til tolkning og oversættelse, ofre, der ikke forstår eller taler sproget, der anvendes under den pågældende straffesag, skal tilbydes vederlagsfri tolkning og vederlagsfri oversættelse af anmeldelsen af forbrydelsen, af afgørelser, der afslutter straffesagen, og af oplysninger, der er af afgørende betydning for offerets udøvelse af sine rettigheder
 • ret til at få adgang til hjælp for ofre, ofre og deres familiemedlemmer skal vederlagsfrit og i fortrolighed have adgang til hjælp for ofre i overensstemmelse med deres behov. Som minimum skal denne hjælp indeholde følelsesmæssig og psykologisk bistand samt rådgivning om økonomiske og praktiske spørgsmål og offerets rolle i straffesagen.

Ofres deltagelse i straffesager

Ofrene har en legitim interesse i at sikre, at retfærdigheden sker fyldest. De bør have adgang til at deltage i den straffesag, som vedrører dem. Med henblik herpå beskriver Kommissionens forslag en række rettigheder, som ofrene skal sikres

 • ret til at få en bekræftelse af sin anmeldelse
 • ret til at blive hørt under straffesagen
 • ret til at forlange prøvelse af afgørelser om ikke at rejse tiltale
 • ret til garantier under mægling og andre former for genoprettende retfærdighed med det formål at beskytte offeret mod intimidering og yderligere viktimisering under processen. Mægling og andre former for genoprettende retfærdighed anvendes kun, hvis det er i offerets interesse, og offeret frit har givet sit samtykke på grundlag af tilstrækkelige oplysninger. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes
 • ret til retshjælp og til godtgørelse af udgifter til ofre, som deltager i straffesager
 • ret til at få ejendele igen, der måtte være blevet beslaglagt under straffesagen
 • ret til passende erstatning fra lovovertræderen som led i straffesagen
 • vedrørende ofre med bopæl i en anden EU-medlemsstat skal vanskeligheder i forbindelse hermed begrænses, særligt ved at optage forklaring fra offeret umiddelbart efter anmeldelsen af forbrydelsen og ved i størst muligt omfang at gøre brug af video- og telefonkonference til deres afhøring. Medlemsstaterne sikrer, at ofre for en forbrydelse, der er begået i en anden medlemsstat end den, hvor de har bopæl, kan anmelde forbrydelsen til de kompetente myndigheder i deres bopælsstat, hvis de pågældende ikke har mulighed for at gøre det i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået.

Sporing af sårbarhed og beskyttelse af ofre

Kommissionen foreslår, at der indføres foranstaltninger til beskyttelse af ofre og deres familiemedlemmers sikkerhed med hensyn til gengældelse, intimidering og gentagen eller yderligere viktimisering fra lovovertræderens side. Myndighederne sikrer, at der i videst muligt omfang kan undgås kontakt mellem lovovertrædere og ofre i de lokaler, hvor straffesagen behandles.

Under efterforskningen udspørges ofrene uden unødigt ophold, og antal udspørgninger begrænses mest muligt og foretages kun, når det er strengt nødvendigt. Ofrene kan efter ønske ledsages af deres advokat eller en person, de selv har valgt. Ofres og deres familiemedlemmers privatliv skal beskyttes.

Forslaget til direktiv anerkender, at nogle personer har øget risiko for yderligere krænkelse under retssagen. Sådanne sårbare ofre tildeles efter vurdering af deres individuelle behov visse supplerende rettigheder og ydelser. Børn, handicappede, ofre for seksuel vold og ofre for menneskehandel betragtes ifølge forslaget som sårbare ofre.

For at sikre, at de er i stand til at tilgodese ofrenes behov, er det vigtigt at sikre, at politi, anklagemyndighed, personalet ved retterne og medlemmer af hjælpetjenester modtager en passende uddannelse.

Retsaktens nøglebegreber

 • Offer: en fysisk person, som har lidt skade, herunder fysisk eller psykisk overlast, eller er påført følelsesmæssig lidelse eller økonomisk tab, som direkte er forvoldt ved en forbrydelse, samt familiemedlemmer til en person, hvis død er forvoldt af en forbrydelse.
 • Familiemedlemmer: offerets ægtefælle, papirløst samlevende, registrerede partner, slægtning i direkte linje, brødre og søstre samt personer, som offeret har forsørgerpligt over for.

Referencer

Forslag

Den Europæiske Unions Tidende

Procedure

KOM(2011) 275

-

2011/129/COD

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger i civilretlige spørgsmål [KOM(2011) 276 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Den foreslåede forordning skal sikre, at beskyttelsesforanstaltninger, der træffes i en medlemsstat, ved en hurtig og enkel mekanisme bestående af en flersproget standardattest kan anerkendes i resten af EU.

Fælles beslutningsprocedure (2011/0130/COD)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 18. maj 2011 - Styrkelse af ofrenes rettigheder i EU [KOM(2011) 274 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 11.07.2011

Top